ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > StatutStatut

STATUT


Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II dla Osób Przewlekle - Somatycznie Chorych w Rudzie


I Postanowienia wstępne

§1

Dom Pomocy Społecznej im Jana Pawła II dla Osób Przewlekle - Somatycznie Chorych w Rudzie zwany dalej „Domem” stanowi jednostkę organizacyjną Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, a jego siedzibą jest wieś Ruda 102, gmina Sędziszów Młp.

§2

Dom działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1592 z późn.zm),

 2. Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

 3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn.zm),

 4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późń.zm),

 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn.zm)

§3

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową działającą w obszarze pomocy społecznej, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiemu w Ropczycach, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

§4

 1. Dom ma charakter ponadlokalny i przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn,

 2. Dom posiada 103 miejsc,

 3. Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy wydanej przez Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego lub z upoważnienia Starosty przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach,

 4. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy,

 5. Dom jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych

  w przepisach o finansach publicznych.

II Podstawowe cele i zadania Domu

 §5

 1. Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności,

 2. Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby socjalno-bytowe, zdrowotne, opiekuńcze, społeczne i religijne a w szczególności:

  1. miejsce zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble i sprzęt, odzież i obuwie, środki higieny osobistej,

  2. wyżywienie (również dietetyczne) zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi i wskazaniami lekarza,

  3. opiekę pielęgniarską - łącznie z karmieniem, myciem i kąpaniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności,

  4. zabiegi usprawnienia leczniczego ( fizykoterapii, balneologii, rehabilitacji ) w miarę możliwości Domu,

  5. udział w terapii zajęciowej,

  6. dostęp do kultury i rekreacji,

  7. spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu oraz opiekę w czasie zorganizowania zajęć poza Domem,

  8. realizację potrzeb duchowych i religijnych,

 3. Dom umożliwia mieszańcom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów,

 4. Zakres i poziom świadczeń Domu powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców.

§6

W organizowaniu życia codziennego mieszkańców uwzględnia się następujące ich potrzeby:

 1. Podmiotowe traktowanie i stwarzanie przyjaznego otoczenia społecznego.

 2. Poszanowanie godności, intymności, prawa do dokonywania wyboru, umożliwienie rozwoju osobowości i samodzielności

 3. Posiadanie własnych drobnych przedmiotów i miejsca do ich przechowywania.

 4. Korzystanie z własnego ubrania i odzieży.

 5. Własną przestrzeń życiową do indywidualnego zagospodarowania.

 6. Spożywanie posiłków w warunkach zbliżonych do domowych.

 7. likwidację monotonii i izolacji życia w Domu przez podtrzymywanie więzi z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym

 8. Zmianę miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestniczeniem w różnych formach aktywności.

 9. Rehabilitację i terapię zajęciową organizowaną indywidualnie lub w małych grupach.

§7

 1. Praca rehabilitacyjno-terapeutyczna opiera się na indywidualnych programach terapeutycznych dostosowanych do możliwości mieszkańca sporządzonych przez zespół terapeutyczny i obejmuje:

  1. możliwości korzystania przez mieszkańców z biblioteki i prasy codziennej,

  2. organizację świat i uroczystości okazjonalnych,

  3. udział w imprezach kulturalnych i turystycznych,

  4. udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych,

 2. Praca zespołu powinna być dokumentowana.

III Prawa i obowiązki mieszkańców domu

§8

 1. Mieszkańcy Domu maja prawo do:

  1. godnego traktowania,

  2. uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i sposobu korzystania z nich,

  3. uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady pobytu w Domu i współżycia mieszkańców,

  4. pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb bytowych oraz pomocy w sprawach prawnych,

  5. doradztwa przy podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,

  6. zgłaszania skarg i wniosków do samorządu mieszkańców, przedstawicielstwa załogi i dyrektora Domu,

  7. uczestniczenia w pracach samorządu i wyboru jego przedstawicieli,

  8. przyjmowania odwiedzin rodziny i znajomych w formie i zakresie określonym w regulaminie odwiedzin,

  9. przebywania poza Domem po uprzednim powiadomieniu Dyrektora Domu a w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza.

 1. Obowiązkiem Domu jest:

  1. współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,

  2. dbanie w miarę swoich możliwości o higienę osobistą wygląd zewnętrzny, ład i porządek w swoim pokoju i na terenie Domu,

  3. przestrzeganie norm i zasad współżycia oraz zarządzeń porządkowych,

  4. przyczynianie się do dobrej atmosfery Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania,

  5. dbanie o mienie Domu,

  6. ponoszenie opłat za pobyt w Domu, przy czym mieszkaniec Domu, a także osoby obowiązanie do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy nie ponoszą ich za okres nieobecności w Domu nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

IV Zasady kierowania placówką

§9

Domem kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt jego działalności i reprezentuje go na zewnątrz.

§10

Dyrektor Domu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy

 §11

Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 §12

 1. Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych Domu i zobowiązany jest do tworzenia warunków pełnej realizacji tych zadań.

 2. Do zakresu obowiązków dyrektora Domu należy:

  1. nadzór nad majątkiem Domu,

  2. przedstawienie Zarządowi Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

  3. zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,

  4. nadzór nad zespołem pracowniczym,

  5. zatwierdzanie zakresów czynności dla pracowników Domu,

  6. dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

  7. współpraca z przedstawicielstwem załogi,

  8. wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji regulujących sprawy organizacyjne i administracyjne placówki nie zastrzeżonych dla innych organów,

  9. kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,

  10. zapewnienie niezbędnych warunków do funkcjonowania samorządu mieszkańców,

  11. odpowiedzialność za sprawy kadrowe, płacowe, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie p.poż.

V Postanowienia końcowe
§13

Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa regulamin organizacyjny przyjęty przez Zarząd Powiatu.

 §14

W wykonywaniu zadań statutowych Domu współdziała min. z:
 1. Samorządami lokalnymi,

 2. Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie,

 3. Przychodniami specjalistycznymi służby zdrowia i szpitalami,

 4. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

 5. Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 6. Sądem Rodzinnym i Opiekuńczym,

 7. Organizacjami pozarządowymi i wyznaniowymi.

§15

Zmiany niniejszego statutu wymagają zachowania trybu właściwego do jego uchwalenia.

§16

Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.


strzałka do góry