ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Zarządzenia-2018Zarzadzenie Nr 35/2018

w spr. inwentaryzacja - kasa


Zarządzenie Nr 34/2018

w spr. inwentaryzacji - paliwo i zanczki pocztowe


Zarządzenie Nr 33/2018

w spr. inwentaryzacji - mag. spożywczy i gospodarczy


Zarządzenie Nr 32/2018

w spr. inwentaryzacji mag. leków


Zarządzenie Nr 31/2018

w spr. świadczenia pieniężnego


Zarządzenie Nr 30/2018

w spr. ustalenia dnia wolnego


Zarządzenie Nr 29/2018

w spr. świadczenia-ZFŚS

Zarządzenie Nr 25/2018

w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego pracownikom


Zarządzenia Nr 24/2018

w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu udzielania przez DPS zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro


Zarządzenie Nr 23/2018

w sprawie powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie Nr 22/2018

w sprawie wyznaczenia IOD w DPS


Aneks do Zarządzenia Nr 21b/2018

w sprawie zmiany osobowej komisji inwentaryzacyjnej


Zarządzenie Nr 21b/2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia


Zarządzenie Nr 21a/2018

w sprawie powołania komisji kasacyjnej


Zarządzenie Nr 21/2018

w sprawie przyznania nagród dla pracowników


Zarządzenie Nr 20b/2018

w sprawie zorganizowania wycieczki pracowniczej


Zarządzenie Nr 20a/2018

W sprawie zorganizowania wycieczki pracowniczej


Zarządzenie Nr 20/2018

W sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym"


Zarządzenie Nr 19/2018

W sprawie powołania zespołu powypadkowego


Zarządzenie Nr 17/2018

W sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w DPS


Zarządzenie Nr 16/2018

W sprawie rozeznania cenowego na odzież i obuwie robocze


Zarządzenie Nr 15/2018

W sprawie wprowadzenia "Procedury prowadzenia, publikacji i aktualizacji danych w BIP"


Zarządzenie Nr 14/2018

W sprawie określenia procedury związanej z redagowaniem BIP w DPS


Zarządzenie Nr 13/2018

W sprawie przeprowadzenia samooceny funkcjonalnej systemu kontroli zarządczej w DPS


Zarządzenie Nr 12/2018

W sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników DPS na br.


Zarządzenie Nr 11/2018

W sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli w DPS na 2018 r. i upoważnień do ich przeprowadzenia


Zarządzenie Nr 10/2018

W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Pracowników DPS w Rudzie


Zarządzenie Nr 9/2018

W sprawie zakresu i istoty stosowanych zasad rachunkowości


Zarządzenie Nr 8/2018

W sprawie wprowadzenia procedury likwidacji niepodjętych depozytów


Zarządzenie Nr 7/2018

W sprawie zaplanowania szkoleń na 2018 r.


Zarządzenie Nr 6/2018

W sprawie ustalenia planu działalności dla realizacji kontroli zarządczej na 2018 r.


Zarządzenie Nr 5/2018

W sprawie ustalenia celów i zadań na 2018 r.


Zarządzenie Nr 4/2018

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4b/2016 dot. Regulaminu kontroli wewnętrznej


Zarządzenie Nr 3/2018

W sprawie zmiany osobowej koordynatora kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznych


Zarządzenie Nr 2/2018

W sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym, środkami higieny osobistej oraz tabeli norm przydziału


Zarządzenie Nr 1/2018

W sprawie ustalenia pogotowia kasowego i planu inwentarzyacji na 2018 r.


strzałka do góry