ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Zasady przyjęciaZasady przyjęcia

 

           I.      Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia do DPS i odpłatności za pobyt w nim, regulowane są Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 54,59,60,61 oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.X.2005 r. Dz. U. Nr 64 z 15 kwietnia 2004 r.

Art. 54

 1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności,
  nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo
  do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

 2. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy społecznej
  lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę ośrodek pomocy społecznej
  lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

Art. 59

 1. Decyzję o skierowanie do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę
  za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby
  w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

 2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.

Art. 60

 1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
  są w kolejności:

- mieszkaniec domu,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi,

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

- małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust 2

- gmina.

           II.      Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy powinna:

 1. Złożyć pisemny wniosek (podanie) do ośrodka pomocy społecznej właściwego
  ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu. Podanie to należy własnoręcznie podpisać. Wniosek o skierowanie do Domu może złożyć osobiście dana osoba
  jak też poprzez osobę fizyczną lub prawną, może też uczynić to sam ośrodek pomocy społecznej.

Podanie należy złożyć w dwóch egzemplarzach za potwierdzeniem, gdyż w przypadku odmowy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 1. Pracownik Socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania i kompletuje dokumenty potrzebne
  do umieszczenia w domu pomocy, o czym mówi Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.X.2005 r.  Po skompletowaniu dokumentów ośrodek pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do domu i przekazuje dokumenty
  do właściwego ze względu na siedzibę domu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, który to wydaje decyzję o umieszczeniu.

 2. Przed przyjęciem do domu pomocy pracownik socjalny tego domu ustala jej sytuację a dyrektor domu zawiadamia pismem o terminie przyjęcia.

 3. Informacji na temat przyjęcia do DPS, kosztów pobytu i wszelkich innych udzielają   pracownicy socjalni, dyrektor domu oraz sekretariat DPS.


Procedura przyjmowania mieszkańca

PROCEDURA
PRZYJMOWANIA MIESZKAŃCA

DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. JANA PAWŁA II W RUDZIE 1. Zapoznanie się z aktami osobowymi kandydata – akceptacja przez lekarza rodzinnego i Kierownika Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego.

 2. Przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego.

 3. W chwili uzyskania wolnego miejsca pracownik socjalny zawiadamia kandydata, jego opiekuna prawnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o terminie przyjęcia.

 4. Zawiadomienie Rady Domu o nowym mieszkańcu, przygotowanie pokoju.

 5. W przyjmowaniu nowego mieszkańca uczestniczą:

 • pracownik socjalny,

 • Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego,

 • pielęgniarka dyżurna,

 • opiekun.

 1. Opiekun zaprowadza do pokoju, pokazuje łóżko, szafkę, przedstawia współmieszkańcom.

 2. Opiekun pomaga w rozpakowaniu odzieży, rzeczy osobistych, ocenia stan czystości, ewentualnie kąpiel.

 3. Opiekun oprowadza nowego mieszkańca po budynku, zapoznaje z jego rozkładem (kuchnia, jadalnia, sale, WC).

 4. Personel medyczny analizuje orzeczenie lekarskie, zakłada historie choroby, nowego mieszkańca bada lekarz zlecając odpowiednie zabiegi.

 5. Mieszkaniec zostaje zapoznany z Regulaminem Domu.

 6. Pracownik socjalny dokonuje zameldowania mieszkańca.

 7. Pracownik socjalny dokonuje wyliczenia wysokości odpłatności za pobyt w DPS Ruda, zawiadamia ZUS, KRUS, MOPS o konieczności przekazywania świadczeń
  na nowy adres.

 8. Pomoc w adaptacji mieszkańca – wybór pracownika pierwszego kontaktu. Założenie dokumentacji.
strzałka do góry