ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Deklaracja dostępnościZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO


DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II,


 RUDA 102, 39 – 122 KAMIONKA


 


Oświadczenie o dostępności:


Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, Ruda 102, 39 – 122 Kamionka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.dpsruda.pl/ oraz BIP: https://www.biuletyn.abip.pl/dps-ruda/


 


Nazwa podmiotu publicznego:


Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie


Ruda 102,


39 – 122 Kamionka


tel. (17) 22-33-151 lub (17) 22-33-113


e-mail:  sekretariat@dpsruda.pl


 


Adres strony internetowej: http://www.dpsruda.pl/ wysłanie wiadomości ePUAP – adres skrytki: /DPSRuda/SkrytkaESP


 


Data publikacji strony internetowej:     2012.05.09


 


Status:


Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z wyżej wymienioną ustawą zgodna jest strona BIP.


 


Data-sporządzenia Deklaracji dostępności:


Deklarację sporządzono 2022-12-29 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Deklarację uaktualniono dnia 2024-03-10 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, m. in. przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.dpsruda.pl/ spełnia wymagania w 97,44%.


Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21.


 


Kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi:


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.


Osobą odpowiedzialną jest Pani Aneta Podgórska,


adres poczty e-mail: sekretariat@dpsruda.pl.


Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (17) 22-33-151 lub (17) 22-33-113.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


 


Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności cyfrowej:


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu. Żądanie powinno zawierać:


- dane osoby zgłaszającej żądanie,


- wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,


- sposób kontaktu.


 


WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ (do pobrania)


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


 


Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu: • osobisty w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II,

 • kontakt telefoniczny pod nr tel.: (17) 22-33-151 lub (17) 22-33-113, 

 • kontakt korespondencyjny: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II , Ruda 102, 39 – 122 Kamionka 

 • kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@dpsruda.pl, ePUAP: /DPSRuda/SkrytkaESP


Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/


 


Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:


Budynek Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie jest budynkiem trzykondygnacyjnym, bez podpiwniczenia wolno stojącym. Obiekt składa się z trzech przylegających do siebie budynków z których główny trzykondygnacyjny to budynek mieszkalny w którym przebywają pensjonariusze  a pozostałe dwa budynki parterowe pełnią funkcje pomocnicze-techniczne. Wszystkie  budynki stanowią jedną całość i powiązane są ze sobą funkcjonalnie. Teren obiektu jest ogrodzony.


 


Opis dostępności wejść do budynku:


Budynek Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II położony jest w miejscowości Ruda gmina Sędziszów Młp. powiat Ropczycko-Sędziszowski. Usytuowany jest nad zalewem  rzeki Tuszymka w Kamionce, teren otoczony lasami. Dojazd do obiektu od strony południowej od Autostrady A-4 i Sędziszowa Młp jest możliwy drogą nr 1225 R. Od strony wschodniej miejscowości Czarna Sędziszowska jest możliwy drogą nr 1232 R. Główne wejście do budynku Domu Pomocy Społecznej wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.  Również wejście do budynku od strony zalewu na Tuszymce posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.


 


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:


Budynek posiada 4 klatki schodowe oraz dwie windy osobowe. Jedna winda znajduje się wewnątrz budynku i umożliwia transport na I i II piętro. Druga winda znajduje się od strony południowej budynku i umożliwia transport na I piętro. Obydwie winy wyposażone są w przyciski w języku Braille'a i komunikaty głosowe. W budynku znajdują się łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze pozwalają na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. Miejscem pierwszego kontaktu jest sekretariat znajdujący się na parterze. Budynek wyposażony jest w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych głównych, który zapewnia wsparcie osobie ze szczególnymi potrzebami jako dostęp alternatywny.


 


Opis dostosowań (np. pochylni, platform, informacji głosowych, informacje o pętlach indukcyjnych):


W Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie znajduje się przenośna pętla indukcyjna. Dom nie posiada oznaczeń kontrastowych ani schematów dotykowych.


 


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:


Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie znajduje się parking. Podjazd umożliwia osobom z wózkiem inwalidzkim wjazd z parkingu do budynku.


 


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:


Osoba z psem asystującym (zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - może wejść do budynku Domu Pomocy Społecznej w Rudzie. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.


 


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:


Brak takiej możliwości


 


Opis procedury wnioskowo-skargowej dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej:


Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.


 


WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ (do pobrania)


 


Dopuszcza się sposoby wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu: • osobisty w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie,

 • e-mail:  sekretariat@dpsruda.pl,

 • kontakt telefoniczny pod nr tel.: (17) 22-33-151 lub (17) 22-33-113,

 • kontakt korespondencyjny: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, Ruda 102, 39 – 122 Kamionka 

 • kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@dpsruda.pl, ePUAP: /DPSRuda/SkrytkaESP

 • Zapewnienie dostępności, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 • Jeżeli zapewnienie dostępności, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, nie jest możliwe w ww., DPS w Rudzie niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

 • W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, DPS w Rudzie niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, co nie zwalnia DPS w Rudzie z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.


W przypadku gdy DPS w Rudzie, nie zapewnił wnioskodawcy dostępności: w sposób i w ww. terminach lub, gdy zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych - wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynęły ww. terminy lub otrzymania zawiadomienia.Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry