ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II


BIP > Ponowne wykorzystywanieZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO BĘDĄCYCH W POSIADANIU DPS IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RUDZIE W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641), zwana dalej „ustawa”.

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, str. 56). Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania i informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Informację sektora publicznego stanowi każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (art. 2 pkt 8 ustawy). Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmuje wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych (art. 2 pkt 12 ustawy).

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych:

-  w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub

- na stronie internetowej podmiotu zobowiązanego http://www.dpsruda.pl/ lub

- w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego lub

- przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie (do pobrania).

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Jeśli dla danej informacji nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmioty pobierające tę informację (udostępnioną lub na wniosek) w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

- poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanych (jeżeli przetworzenie wystąpiło),

- poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany – w przypadku gdy ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu prawa.

W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, określa warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Co do zasady korzystanie z informacji sektora publicznego udostępnianych lub przekazanych w celu ponownego wykorzystywania przez innych użytkowników nie jest ograniczone, jednak w przypadku gdy wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia, podmiot zobowiązany może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji.

Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega co najmniej raz w roku ocenie w zakresie dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Jeżeli w wyniku oceny podmiot zobowiązany stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie składa się w przypadkach, jeśli informacje sektora publicznego:

1) nie zostały udostępnione w BIP lub na stronie internetowej podmiotu zobowiązanego http://www.dpsruda.pl/;

2) są udostępnione w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będą wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany zamieścić we wniosku o ponowne wykorzystywanie następujące informacje:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy: imię i nazwisko albo nazwa oraz adres do dostarczenia odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich maja być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

                    

Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, proponuje wykorzystanie przygotowanego wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 

Forma złożenia wniosku:

1.   Osobiście do Sekretariatu Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, Ruda 102, 39 – 122 Kamionka.

2.   W postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres siedziby DPS w Rudzie.

3.   Pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@dpsruda.pl

4.   W formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP /DPSRuda/SkrytkaESP

 

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji, po rozpatrzeniu wniosku:

1) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub informacje dotyczące dostępności informacji sektora publicznego, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;

2) informuje o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku lub ze względu na format, w jakim informacje sektora publiczne miałyby być udostępniane;

3) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Termin rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystywanie

Jeśli wniosek nie spełnia warunków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. (art. 39 ust. 5 ustawy).

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosku nie można rozpatrzyć w ciągu 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 40 ustawy).

 

Odwołanie od decyzji

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji (art. 43 ust. 1 ustawy). W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Skarga w sprawie postępowań o ponowne wykorzystanie

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1.    Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2.    Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie (art. 17 ustawy).

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art. 18 ust. 1 ustawy). Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

 

Zakres odpowiedzialności Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie, za przekazywane informacje sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę lub innych użytkowników zastrzegając, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

 

Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w następujących przypadkach dla Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie (art. 6 ustawy):

1.   Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2.   Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa lub prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym informacji o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu ponownego wykorzystywania lub gdy przedsiębiorca rezygnuje z przysługującego mu prawa.

3.   Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw. Ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

4.   Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego:

1)    których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;

2)    powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;

3)    do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;;

4) stanowiących program komputerowy, z wyjątkiem art. 10 ust. 5 ustawy.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry