ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


BIP > Zamówienia publiczne > Zapytania ofertoweKonkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w 2024


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych  na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku w ramach programu “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego


 


Zarządzenie Nr 2 /2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej


z dnia 31.01.2024


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych  na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku w ramach programu “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), art. 6 pkt. 1) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647 z późn. zm.), pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr OP-K.0052.136.2023 z dnia 12 grudnia 2023r. w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.


 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku w ramach programu “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


§ 2.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 3.


Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


 


 


 


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


/-/ Agnieszka Gwardiak


 


 


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zapytanie dowozy

.

Załącznik: Zapytanie (zaproszenie do składania ofert na przewóz uczniów niepełnosprawnych.pdf)
Załącznik: Załącznik (DowozDzieciLubiejewo_Formularz oferty(5).doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

272.21.2022 Ostrów Mazowiecka, dn. 22.11.2022r.

Notatka

W postępowaniu nr 272.21.2022 z dnia 10.11.2022r prowadzonym poprzez zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej oraz na stronie BIP MOPS w Ostrowi Mazowieckiej dotyczącym wynajmu długoterminowego samochodu osobowego od 01.01.2023 do 31.12.2024, w wyznaczonym czasie wpłynęły dwie oferty. Ceny obu ofert przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, w związku z czym postępowanie zostaje unieważnione.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

272.19.2022 Ostrów Mazowiecka, dn. 07.11.2022r.

Notatka

W postępowaniu nr 272.19.2022 z dnia 25.10.2022r prowadzonym poprzez zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej oraz na stronie BIP MOPS w Ostrowi Mazowieckiej dotyczącym wynajmu długoterminowego samochodu osobowego od 01.01.2023 do 31.12.2024, w wyznaczonym czasie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym postępowanie zostaje unieważnione


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Wynajem długoterminowy samochodu osobowego od 01.01.2023 do 31.12.2024”

272.21.2022 Ostrów Mazowiecka, dn. 10.11.2022r.
Zaproszenie do składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania:
„Wynajem długoterminowy samochodu osobowego od 01.01.2023 do 31.12.2024”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy samochodu osobowego
2. Wymagania:
a) auto o napędzie hybrydowym
b) auto osobowe z nadwoziem typu kombi
c) rok produkcji auta: 2022, 2021 lub 2020
d) okres najmu: 24 miesiące
e) limit kilometrów: 24000 rocznie
f) oferta bez opłaty wstępnej
g) ubezpieczenie OC i AC w cenie oferty
h) serwis w cenie oferty
i) auto do odbioru najpóźniej 2 stycznia 2023r.
j) miejsce odbioru nie dalej niż 100km od siedziby Zamawiającego lub zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę.
3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie raz w miesiącu.
4. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury/ rachunku/ noty księgowej wystawionych poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym. Prawidłowo wystawiona faktura/ rachunek/ nota musi zawierać następujące dane Zamawiającego:
Nabywca:
Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 759- 162-50-88
Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku konieczne jest przedstawienie złożenie oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku niezbędne jest przedstawienie oświadczenia, zgodnego z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
III. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN oraz cenę za 1 miesiąc. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Oferty można przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka (z dopiskiem „Samochód”) w terminie do 18.11.2022 r. do godz. 16.00. Ofertę można dostarczyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl lub osobiście.
IV. Dokumenty, które będą wymagane przez zamawiającego, od Oferenta:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w pkt II.
2. Formularz ofertowy
V. Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert:
1) najniższa cena - 100%.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani: Agnieszka Gwardiak, adres e-mail: a.gwardiak@mopsostrowmaz.pl
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Agnieszka Gwardiak
Dyrektor MOPS
W załączeniu:
1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór oświadczenia.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Wynajem długoterminowy samochodu osobowego od 01.01.2023 do 31.12.2024”

272.19.2022 Ostrów Mazowiecka, dn. 25.10.2022r.
Zaproszenie do składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania:
„Wynajem długoterminowy samochodu osobowego od 01.01.2023 do 31.12.2024”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem długoterminowy samochodu osobowego
2. Wymagania:
a) auto o napędzie hybrydowym
b) auto osobowe z nadwoziem typu kombi
c) rok produkcji auta: 2022, 2021 lub 2020
d) okres najmu: 24 miesiące
e) limit kilometrów: 24000 rocznie
f) oferta bez opłaty wstępnej
g) ubezpieczenie OC i AC w cenie oferty
h) serwis w cenie oferty
i) auto do odbioru najpóźniej 2 stycznia 2023r.
j) miejsce odbioru nie dalej niż 100km od siedziby Zamawiającego lub zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę.
3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie raz w miesiącu.
4. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury/ rachunku/ noty księgowej wystawionych poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym. Prawidłowo wystawiona faktura/ rachunek/ nota musi zawierać następujące dane Zamawiającego:
Nabywca:
Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
NIP: 759- 162-50-88
Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku konieczne jest przedstawienie złożenie oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku niezbędne jest przedstawienie oświadczenia, zgodnego z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
III. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN oraz cenę za 1 miesiąc. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Oferty można przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka (z dopiskiem „Samochód”) w terminie do 02.11.2022 r. do godz. 16.00. Ofertę można dostarczyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl lub osobiście.
IV. Dokumenty, które będą wymagane przez zamawiającego, od Oferenta:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w pkt II.
2. Formularz ofertowy
V. Kryteria oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert:
1) najniższa cena - 100%.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani: Agnieszka Gwardiak, adres e-mail: a.gwardiak@mopsostrowmaz.pl
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Agnieszka Gwardiak
Dyrektor MOPS


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w spra

272.14.2022                                  Ostrów Mazowiecka, dn. 11.08.2022r.

Zaproszenie do składania ofert
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
zwany dalej Zamawiającym,
zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania:

Kompleksowe opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023- 2028.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Oferent przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności związane z powierzonym mu zadaniem, zgodnie z powszechnie respektowanymi regułami metodologicznymi obowiązującymi w naukach społecznych. Wymaga się w działaniach i badaniach podejścia zarówno jakościowego jak i ilościowego.

1. Opracowany dokument powinien zawierać:

1) podstawę prawną Strategii;

2) wprowadzenie;

3) diagnozę sytuacji społecznej (wg stanu obecnego) w oparciu o:

a)  charakterystykę ogólną miasta Ostrów Mazowiecka,

b)  strukturę demograficzną społeczności,

c)  sytuacje i tendencje na lokalnym rynku pracy,

d)  sytuację mieszkaniową i infrastrukturę,

e)  sytuację edukacyjną,

f)   opis stanu opieki zdrowotnej,

g)  charakterystyka życia kulturalnego i sportu,

h)  stan bezpieczeństwa publicznego,

i)   problemy społeczne występujące na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,

j)   stan i możliwości pomocy społecznej, podmioty wsparcia społecznego,

k)  działania organizacji pozarządowych,

l)   analizę i podsumowania wyników badań ze wskazaniem kierunków wypracowania Strategii;

ł) analizę i podsumowanie  obecnie obowiązującej Strategii;

4) prognozę zmian w zakresie objętym Strategią;

5) określenie:

a)  celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych obszarów,

b)  kierunków niezbędnych działań,

c)  sposób realizacji Strategii oraz jej ram finansowych,

d)  wskaźników realizacji działań;

6) wskazanie metod realizacji celów;

7) ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).

2. Opracowany dokument powinien składać się z:

1) części analityczno – wprowadzającej uwzględniającej uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierającej porównanie danych uzyskanych w wyniku badań z porównywalnymi danymi dotyczącymi identycznych zagadnień z terenu kraju. W tej części należy uwzględnić analizę sytuacji społeczno- gospodarczo- politycznej Miasta Ostrów Mazowiecka z ostatnich 3 lat w odniesieniu do analogicznej sytuacji całego kraju;

2) części strategicznej zawierającej główne problemy Miasta Ostrów Mazowiecka, wynikające z prowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi, a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie analizowanych sfer społecznych. Wizja jako cel generalny Strategii będzie zawierać pewien system wartości wyznaczający kierunki prac nad określeniem celów strategicznych i operacyjnych;

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2028 powinna zostać przekazana w postaci wydrukowanego raportu w ilości 1 sztuki oraz w formie elektronicznej (plik pdf i word).

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

II.        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym co najmniej 2 przygotowane samorządowe dokumenty planistyczne, które zostały przyjęte przez Rady Gmin i niezakwestionowane przez nadzór prawny odpowiedniego wojewody, w okresie ostatnich 5 lat.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1-3 zamawiający określi na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 

III.     Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta;

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.  Oferty można przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka (z dopiskiem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2028”) w terminie do 18.08.2022 r. do godz. 16.00. Ofertę można dostarczyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl lub osobiście.

 

IV.       Dokumenty, które będą wymagane przez zamawiającego, od Oferenta:

 

1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków określonych w pkt II.

2. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia w kontekście przedmiotu zamówienia.

3. Wykaz usług potwierdzający spełnianie przez Oferenta kryterium: doświadczenie.

 

4. Kryteria oceny ofert:

1) najniższa cena - 80%. Kryterium cena oceniane będzie na podstawie ilorazu najniższej ceny spośród przedstawionych oraz ceny przedstawionej przez danego Oferenta i pomnożonego przez 80.

2) doświadczenie - 20%. Kryterium doświadczenie oceniane będzie poprzez ocenę ilości dotychczas przygotowanych samorządowych dokumentów planistycznych, które zostały przyjęte przez Rady Gmin i niezakwestionowane przez nadzór prawny odpowiedniego wojewody, w okresie ostatnich 5 lat.

2 przygotowane dokumenty

0%

2-5 przygotowanych dokumentów

10%

Powyżej 5 przygotowanych dokumentów

20%

 

5.  Wybrany Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku uwag Rady Miasta Ostrów Mazowiecka przed przyjęciem dokumentu będącego przedmiotem zamówienia i/lub wojewody do niego, po jego przyjęciu przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka zobowiązuje się do jego korekty, zgodnie z uwagami aż do skutecznego wejścia w życie.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Pan/Pani: Barbara Szrejber, Lidia Runo, adres e-mail: b.szrejber@mopsostrowmaz.pl, l.runo@mopsostrowmaz.pl

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

 

…………………………………….

(Dyrektor)

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.

2. Wzór oświadczenia.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Oferenta, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

„Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w terminie od 01.10.

272.11.2022                                  Ostrów Mazowiecka, dn. 18.07.2022r.

Zaproszenie do składania ofert
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
zwany dalej Zamawiającym,
zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania:

„Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w terminie od 01.10.2022 do 31.12.2022”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest usługa przygotowania i wydawania jednodaniowych posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

2.      Na posiłek składa się:

1) treściwa zupa, o gramaturze co najmniej 450 mililitrów, z mięsną lub białkową wkładką, o gramaturze co najmniej 100g, oraz pieczywem o gramaturze co najmniej 50g.

lub

2) danie składające się z mięsa lub ryby lub podrobów, o gramaturze co najmniej 100g, ziemniaków, kaszy lub ryżu, o gramaturze co najmniej 200g, sosu lub zasmażki oraz surówki, o gramaturze co najmniej 120g.

3.      Usługa obejmuje przygotowanie, wydanie na wynos lub umożliwienie spożycia na miejscu, posiłku o wartości kalorycznej co najmniej 1000 kcal osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

4.      Za dni świąteczne oraz soboty niedziele, Wykonawca zobowiązany będzie wydać posiłek, o którym mowa w pkt. 2 i 3 w ilości odpowiadającej ilości dni świątecznych oraz sobót i niedziel, w dni przypadające bezpośrednio przed dniami świątecznymi oraz sobotami i niedzielami. Za dni, o których mowa powyżej, Wykonawca może wydać suchy prowiant odpowiadający wartością kaloryczną oraz zróżnicowaniem zawartości opisowi posiłku z pkt. 2.

5.      Przewidywana średnia ilość posiłków do przygotowania i wydania dziennie: 100, w tym ok. 80 na wynos. Posiłki wydawane na wynos będą wydawane w pojemnikach do tego przystosowanych, zapewnionych przez Wykonawcę wraz z adekwatnymi do posiłku sztućcami jednorazowymi. Zarówno pojemniki jak i sztućce muszą być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością.

6.      Posiłki muszą uwzględniać obecność pełnowartościowego białka (mięso, jaj, ryby) z dodatkiem warzyw lub owoców z uwzględnieniem sezonowości, produkty zbożowe, podroby, masło, śmietana i inne tłuszcze, suche nasiona strączkowe, być urozmaicone zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, pod względem organoleptycznym oraz sporządzane ze świeżych produktów, posiadających aktualne terminy ważności.

7.      Zamawiający wymaga aby wydawane posiłki były świeże, bez zanieczyszczeń oraz bez obcych zapachów z ograniczoną ilością substancji dodatkowych (konserwujących, zagęszczających, barwiących i sztucznie aromatyzowanych). Wyklucza się posiłki typu fast-food oraz dania przygotowywane z proszku.

8.      Posiłki i prowiant powinny być wydawane w sposób estetyczny.

9.      Szczegółowe zasady kierowania osób uprawnionych do korzystania z posiłków określone zostaną w umowie.

10.  Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie w Miejskiej Kuchni prowadzonej w części pomieszczeń na parterze budynku przy ul. 3 Maja 57 w Ostrowi Mazowieckiej, przystosowanych do prowadzenia działalności gastronomicznej.

11.  Wykonawca wyposaży Kuchnię w niezbędny sprzęt AGD tj. chłodnie, kotły, piece, zmywarki,

urządzenia wielofunkcyjne itp., zlewy, baterie zlewowe, meble kuchenne, drobny sprzęt kuchenny i naczynia oraz wyposażenie sali jadalnej w stoły i odpowiednią ilość krzeseł do możliwości jednoczesnego korzystania przez 20 osób. Koszty wyposażenia nie mogą być pokryte z dotacji na realizację niniejszego zadania. Sprzęt stanowi własność Wykonawcy.

12.  Wykonawca zobowiązany jest świadczyć przedmiotową usługę zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących:

a) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń),

b) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie),

c) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów),

d) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych).

13.  Wymaga się aby produkty objęte niniejszym zamówieniem spełniały wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).

14.  Lokal zostanie użyczony Wykonawcy nieopłatnie na czas i potrzeby zadania. Wykonawca, bez uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka, nie może wykorzystywać użyczonego lokalu do celów niebędących częścią realizowanego zadania publicznego, w tym w szczególności do prowadzenia działalności zarobkowej. Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie lokalu w stanie technicznym i wizualnym w stanie niepogorszonym niż w dniu użyczenia, poza wynikającym z normalnego użytkowania.

15.  Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie porządku w przekazanym w użyczenie lokalu, w tym zakup niezbędnych środków czystości i zapewnienie osób, które za utrzymanie porządku będą odpowiedzialne.

16.  Wykonawca będzie ponosił koszty eksploatacyjne, w tym energia elektryczna, ogrzewanie i woda.

17.  Zamawiający ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków zleconych do wydania. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia jedynie za faktycznie wydane posiłki w danym miesiącu. Podstawą wypłaty będą listy odbioru uprawnionych świadczeniobiorców.

18.  Wydawanie posiłków odbywać się będzie w godzinach: 11:00-15:00 lub w innych uzgodnionych z Zamawiającym.

19.  Nie dopuszcza się wydawania posiłku innej osobie niż Świadczeniobiorca Zamawiającego bez upoważnienia  do odbioru posiłku potwierdzonego przez pracownika Zamawiającego.

20.  Wykonawca nie może wydawać Świadczeniobiorcom Zamawiającego równowartości posiłku w gotówce.

21.  Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych  Świadczeniobiorców Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

22.  Personel Wykonawcy musi uwzględniać specyficzne cechy Świadczeniobiorców Zamawiającego i w związku z tym wykazywać się empatią w stosunku do nich.

23.  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, tabel kaloryczności serwowanych posiłków oraz wykazy stosowanych do przygotowywania posiłków, produktów i surowców wraz z nazwami producentów, w terminie 2 dni od wezwania.

24.  Informacje na temat osób uprawnionych do korzystania z przygotowywanych i wydawanych posiłków przekaże Wykonawcy Zamawiający.

25.  Co do zasady listy uprawnionych będą przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, dopuszcza się jednak możliwość telefonicznego zgłoszenia osoby uprawnionej do korzystania z posiłku z dniem zgłoszenia.

26.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wyznaczonego pracownika MOPS o niezgłaszaniu się i/ lub braku odbioru posiłku przez Świadczeniobiorcę Zamawiającego. Zamawiający podejmuje decyzję o utrzymaniu bądź uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie w formie posiłku.

27.  Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji usług świadczonych przez Wykonawcę, w szczególności:

1)      czy posiłki wydawane są osobom uprawnionym,

2)      czy jakość i ilość posiłków jest zgodna z warunkami zamówienia.

28.  Wykonawca zapewni osobom realizującym przedmiot zamówienia, w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

29.  Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu.

30.  Płatność będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury/ rachunku/ noty księgowej wystawionych poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym. Wykonawca w rozliczeniu dostarczy zestawienie imienne obejmujące dane osób uprawnionych oraz ilość wydanych posiłków. Prawidłowo wystawiona faktura/ rachunek/ nota musi zawierać następujące dane Zamawiającego:

Nabywca:

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP: 759- 162-50-88

Odbiorca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warchalskiego 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

31.  Wykonawca przez cały okres realizacji umowy ma obowiązek być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie). Na potwierdzenie posiadania ubezpieczenia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi Wykonawca przedstawi aktualną polisę w wymaganym zakresie. Jeżeli polisa nie będzie obejmowała całego okresu świadczenia usług kolejne polisy przedstawiane będą co najmniej następnego dnia po zakończeniu poprzedniej.

32.  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić stały kontakt telefoniczny, w godzinach pracy Zamawiającego z upoważnionym pracownikiem Wykonawcy.

33.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacją przedmiotu zamówienia oraz pozostałych zobowiązań wynikających z przyszłej umowy (projekt umowy stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert), która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji określonej w umowie, a także udostępniania Zamawiającemu bądź osobom upoważnionym przez Zamawiającego wszelkiej dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji umowy.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę zamówienia ilość posiłków wskazana w niniejszym zaproszeniu jest uśredniona, przyjęta w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację posiłków w ilościach podanych w zapytaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia/ zmniejszenia) ilości posiłków. Zamawiający zapłaci za faktycznie  zrealizowane posiłki.

34.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą tej części realizacji zamówienia, dla której Wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.

II.        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1)      posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.

Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 3 lata- to w tym okresie wykonywał następujące usługi, o których mowa w zaproszeniu do składania ofert, poprzez: przygotowanie i wydanie co najmniej 1000 posiłków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata- to w tym okresie. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku konieczne jest przedstawienie złożenie oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert,

2)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje/ będzie dysponował odpowiednim personelem wyznaczonym do realizacji usług posiadającym bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, higieny żywienia a także aktualne orzeczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych, tj. co najmniej  2 osobami, w tym co najmniej  to kucharz/ kucharka z przygotowaniem i/lub doświadczeniem niezbędnym do wykonywania usług w zakresie niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku niezbędne jest przedstawienie oświadczenia, zgodnego z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert – wykaz osób.

oraz

3)      dysponuje/ będzie dysponował niezbędnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia wyposażeniem. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku niezbędne jest przedstawienie oświadczenia, zgodnego z  załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

4. W przypadku zmiany przepisów prawa, określających wymagania w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonujących usługi, wymaganego przy świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić świadczenie tych usług przez kadrę spełniającą zmienione wymogi.

 

III.     Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta;

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN oraz cenę brutto 1 posiłku dla 1 osoby. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.  Oferty można przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka (z dopiskiem „Kuchnia Miejska”) w terminie do 26.07.2022 r. do godz. 16.00. Ofertę można dostarczyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl lub osobiście.

 

IV.       Dokumenty, które będą wymagane przez zamawiającego, od Oferenta:

 

1.    Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków określonych w pkt II.

2.    Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia w kontekście przedmiotu zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert:

1) najniższa cena - 80%. Kryterium cena oceniane będzie na podstawie ilorazu najniższej ceny brutto  1 posiłku dla 1 osoby  spośród przedstawionych oraz ceny przedstawionej przez danego Oferenta i pomnożonego przez 80.

2) doświadczenie - 20%. Kryterium doświadczenie oceniane na podstawie ilości przygotowanych i wydanych posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, obliczone według wzoru:

          Dn

D = ------------ x 20 pkt

           Db

gdzie:

D – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,

Dn – największa ilość przygotowanych i wydanych posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, spośród ofert nieodrzuconych,

Db – ilość przygotowanych i wydanych posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wskazana w ofercie badanej (ocenianej),

20 pkt – waga kryterium.

 

4.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Pani: Lidia Runo, adres e-mail: l.runo@mopsostrowmaz.pl

5. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

 

…………………………………….

(Dyrektor)

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.

2. Wzór oświadczenia.

Zamawiający dokona wyboru oferty Oferenta, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do składania ofert

272.10.2022                                  Ostrów Mazowiecka, dn. 14.07.2022r.

Zaproszenie do składania ofert
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
zwany dalej Zamawiającym,
zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania:

Kompleksowe opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023- 2028.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Oferent przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności związane z powierzonym mu zadaniem, zgodnie z powszechnie respektowanymi regułami metodologicznymi obowiązującymi w naukach społecznych. Wymaga się w działaniach i badaniach podejścia zarówno jakościowego jak i ilościowego.

1. Opracowany dokument powinien zawierać:

1) podstawę prawną Strategii;

2) wprowadzenie;

3) diagnozę sytuacji społecznej (wg stanu obecnego) w oparciu o:

a)  charakterystykę ogólną miasta Ostrów Mazowiecka,

b)  strukturę demograficzną społeczności,

c)  sytuacje i tendencje na lokalnym rynku pracy,

d)  sytuację mieszkaniową i infrastrukturę,

e)  sytuację edukacyjną,

f)   opis stanu opieki zdrowotnej,

g)  charakterystyka życia kulturalnego i sportu,

h)  stan bezpieczeństwa publicznego,

i)   problemy społeczne występujące na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,

j)   stan i możliwości pomocy społecznej, podmioty wsparcia społecznego,

k)  działania organizacji pozarządowych,

l)   analizę i podsumowania wyników badań ze wskazaniem kierunków wypracowania Strategii;

ł) analizę i podsumowanie  obecnie obowiązującej Strategii;

4) prognozę zmian w zakresie objętym Strategią;

5) określenie:

a)  celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych obszarów,

b)  kierunków niezbędnych działań,

c)  sposób realizacji Strategii oraz jej ram finansowych,

d)  wskaźników realizacji działań;

6) wskazanie metod realizacji celów;

7) ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).

2. Opracowany dokument powinien składać się z:

1) części analityczno – wprowadzającej uwzględniającej uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierającej porównanie danych uzyskanych w wyniku badań z porównywalnymi danymi dotyczącymi identycznych zagadnień z terenu kraju. W tej części należy uwzględnić analizę sytuacji społeczno- gospodarczo- politycznej Miasta Ostrów Mazowiecka z ostatnich 10 lat w odniesieniu do analogicznej sytuacji całego kraju;

2) części strategicznej zawierającej główne problemy Miasta Ostrów Mazowiecka, wynikające z prowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi, a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie analizowanych sfer społecznych. Wizja jako cel generalny Strategii będzie zawierać pewien system wartości wyznaczający kierunki prac nad określeniem celów strategicznych i operacyjnych;

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2028 powinna zostać przekazana w postaci wydrukowanego raportu w ilości 2 sztuki oraz w formie elektronicznej (plik pdf i word).

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2022 r.

II.         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym co najmniej 2 przygotowane samorządowe dokumenty planistyczne, które zostały przyjęte przez Rady Gmin i niezakwestionowane przez nadzór prawny odpowiedniego wojewody, w okresie ostatnich 5 lat..

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1-3 zamawiający określi na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 

III.      Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta;

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.  Oferty można przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka (z dopiskiem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2028”) w terminie do 22.07.2022 r. do godz. 16.00. Ofertę można dostarczyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl lub osobiście.

 

IV.       Dokumenty, które będą wymagane przez zamawiającego, od Oferenta:

 

1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków określonych w pkt II.

2. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia w kontekście przedmiotu zamówienia.

3. Wykaz usług obejmujący dotychczas

 

4. Kryteria oceny ofert:

1) najniższa cena - 80%. Kryterium cena oceniane będzie na podstawie ilorazu najniższej ceny spośród przedstawionych oraz ceny przedstawionej przez danego Oferenta i pomnożonego przez 80.

2) doświadczenie - 20%. Kryterium doświadczenie oceniane będzie poprzez ocenę ilości dotychczas przygotowanych samorządowych dokumentów planistycznych, które zostały przyjęte przez Rady Gmin i niezakwestionowane przez nadzór prawny odpowiedniego wojewody, w okresie ostatnich 5 lat.

2 przygotowane dokumenty

0%

2-5 przygotowanych dokumentów

10%

Powyżej 5 przygotowanych dokumentów

20%

 

5.  Wybrany Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku uwag Rady Miasta Ostrów Mazowiecka przed przyjęciem dokumentu będącego przedmiotem zamówienia i/lub wojewody do niego, po jego przyjęciu przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka zobowiązuje się do jego korekty, zgodnie z uwagami aż do skutecznego wejścia w życie.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Pan/Pani: Barbara Szrejber, Lidia Runo, adres e-mail: b.szrejber@mopsostrowmaz.pl, l.runo@mopsostrowmaz.pl

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

 

…………………………………….

(Dyrektor)


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Kompleksowe opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023- 2028.

272.9.2022                                  Ostrów Mazowiecka, dn. 22.06.2022r.

Zaproszenie do składania ofert
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
zwany dalej Zamawiającym,
zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania:

Kompleksowe opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023- 2028.

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Oferent przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności związane z powierzonym mu zadaniem, zgodnie z powszechnie respektowanymi regułami metodologicznymi obowiązującymi w naukach społecznych. Wymaga się w działaniach i badaniach podejścia zarówno jakościowego jak i ilościowego.

1. Opracowany dokument powinien zawierać:

1) podstawę prawną Strategii;

2) wprowadzenie;

3) diagnozę sytuacji społecznej (wg stanu obecnego) w oparciu o:

a)  charakterystykę ogólną miasta Ostrów Mazowiecka,

b)  strukturę demograficzną społeczności,

c)  sytuacje i tendencje na lokalnym rynku pracy,

d)  sytuację mieszkaniową i infrastrukturę,

e)  sytuację edukacyjną,

f)   opis stanu opieki zdrowotnej,

g)  charakterystyka życia kulturalnego i sportu,

h)  stan bezpieczeństwa publicznego,

i)   problemy społeczne występujące na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,

j)   stan i możliwości pomocy społecznej, podmioty wsparcia społecznego,

k)  działania organizacji pozarządowych,

l)   analizę i podsumowania wyników badań ze wskazaniem kierunków wypracowania Strategii;

ł) analizę i podsumowanie  obecnie obowiązującej Strategii;

4) prognozę zmian w zakresie objętym Strategią;

5) określenie:

a)  celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych obszarów,

b)  kierunków niezbędnych działań,

c)  sposób realizacji Strategii oraz jej ram finansowych,

d)  wskaźników realizacji działań;

6) wskazanie metod realizacji celów;

7) ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).

2. Opracowany dokument powinien składać się z:

1) części analityczno – wprowadzającej uwzględniającej uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierającej porównanie danych uzyskanych w wyniku badań z porównywalnymi danymi dotyczącymi identycznych zagadnień z terenu kraju. W tej części należy uwzględnić analizę sytuacji społeczno- gospodarczo- politycznej Miasta Ostrów Mazowiecka z ostatnich 10 lat w odniesieniu do analogicznej sytuacji całego kraju;

2) części strategicznej zawierającej główne problemy Miasta Ostrów Mazowiecka, wynikające z prowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi, a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie analizowanych sfer społecznych. Wizja jako cel generalny Strategii będzie zawierać pewien system wartości wyznaczający kierunki prac nad określeniem celów strategicznych i operacyjnych;

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2028 powinna zostać przekazana w postaci wydrukowanego raportu w ilości 2 sztuki oraz w formie elektronicznej (plik pdf i word).

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2022 r.

II.        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym co najmniej 2 przygotowane samorządowe dokumenty planistyczne, które zostały przyjęte przez Rady Gmin i niezakwestionowane przez nadzór prawny odpowiedniego wojewody, w okresie ostatnich 5 lat..

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1-3 zamawiający określi na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 

III.     Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty:

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta;

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.  Oferty można przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka (z dopiskiem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2028”) w terminie do 30.06.2022 r. do godz. 16.00. Ofertę można dostarczyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl lub osobiście.

 

IV.       Dokumenty, które będą wymagane przez zamawiającego, od Oferenta:

 

1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków określonych w pkt II.

2. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia w kontekście przedmiotu zamówienia.

3. Wykaz usług obejmujący dotychczas

 

4. Kryteria oceny ofert:

1) najniższa cena - 80%. Kryterium cena oceniane będzie na podstawie ilorazu najniższej ceny spośród przedstawionych oraz ceny przedstawionej przez danego Oferenta i pomnożonego przez 80.

2) doświadczenie - 20%. Kryterium doświadczenie oceniane będzie poprzez ocenę ilości dotychczas przygotowanych samorządowych dokumentów planistycznych, które zostały przyjęte przez Rady Gmin i niezakwestionowane przez nadzór prawny odpowiedniego wojewody, w okresie ostatnich 5 lat.

2 przygotowane dokumenty

0%

2-5 przygotowanych dokumentów

10%

Powyżej 5 przygotowanych dokumentów

20%

 

5.  Wybrany Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku uwag Rady Miasta Ostrów Mazowiecka przed przyjęciem dokumentu będącego przedmiotem zamówienia i/lub wojewody do niego, po jego przyjęciu przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka zobowiązuje się do jego korekty, zgodnie z uwagami aż do skutecznego wejścia w życie.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Pan/Pani: Barbara Szrejber, Lidia Runo, adres e-mail: b.szrejber@mopsostrowmaz.pl, l.runo@mopsostrowmaz.pl

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

 

…………………………………….

(Dyrektor)

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.

2. Wzór oświadczenia.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Oferenta, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie do składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, z

Ostrów Mazowiecka, dn. 10.06.2022r.
Zaproszenie do składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania:
Kompleksowe opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023- 2028.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Oferent przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności związane z powierzonym mu zadaniem, zgodnie z powszechnie respektowanymi regułami metodologicznymi obowiązującymi w naukach społecznych. Wymaga się w działaniach i badaniach podejścia zarówno jakościowego jak i ilościowego.
1. Opracowany dokument powinien zawierać:
1) podstawę prawną Strategii;
2) wprowadzenie;
3) diagnozę sytuacji społecznej (wg stanu obecnego) w oparciu o:
a) charakterystykę ogólną miasta Ostrów Mazowiecka,
b) strukturę demograficzną społeczności,
c) sytuacje i tendencje na lokalnym rynku pracy,
d) sytuację mieszkaniową i infrastrukturę,
e) sytuację edukacyjną,
f) opis stanu opieki zdrowotnej,
g) charakterystyka życia kulturalnego i sportu,
h) stan bezpieczeństwa publicznego,
i) problemy społeczne występujące na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,
j) stan i możliwości pomocy społecznej, podmioty wsparcia społecznego,
k) działania organizacji pozarządowych,
l) analizę i podsumowania wyników badań ze wskazaniem kierunków wypracowania Strategii;
ł) analizę i podsumowanie obecnie obowiązującej Strategii;
4) prognozę zmian w zakresie objętym Strategią;
5) określenie:
a) celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych obszarów,
b) kierunków niezbędnych działań,
c) sposób realizacji Strategii oraz jej ram finansowych,
d) wskaźników realizacji działań;
6) wskazanie metod realizacji celów;
7) ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).
2. Opracowany dokument powinien składać się z:
1) części analityczno – wprowadzającej uwzględniającej uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierającej porównanie danych uzyskanych w wyniku badań z porównywalnymi danymi dotyczącymi identycznych zagadnień z terenu kraju. W tej części należy uwzględnić analizę sytuacji społeczno- gospodarczo- politycznej Miasta Ostrów Mazowiecka z ostatnich 10 lat w odniesieniu do analogicznej sytuacji całego kraju;
2) części strategicznej zawierającej główne problemy Miasta Ostrów Mazowiecka, wynikające z prowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi, a także analizę SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie analizowanych sfer społecznych. Wizja jako cel generalny Strategii będzie zawierać pewien system wartości wyznaczający kierunki prac nad określeniem celów strategicznych i operacyjnych;
3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2028 powinna zostać przekazana w postaci wydrukowanego raportu w ilości 2 sztuki oraz w formie elektronicznej (plik pdf i word).
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2022 r.
II. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym co najmniej 2 przygotowane samorządowe dokumenty planistyczne, które zostały przyjęte przez Rady Gmin i niezakwestionowane przez nadzór prawny odpowiedniego wojewody, w okresie ostatnich 5 lat..
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 1-3 zamawiający określi na podstawie analizy wymaganych dokumentów i oświadczeń.
III. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty:
1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta;
3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Oferty można przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka (z dopiskiem „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2023-2028”) w terminie do 20.06.2022 r. do godz. 16.00. Ofertę można dostarczyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl lub osobiście.
IV. Dokumenty, które będą wymagane przez zamawiającego, od Oferenta:
1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków określonych w pkt II.
2. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia w kontekście przedmiotu zamówienia.
3. Wykaz usług obejmujący dotychczas
4. Kryteria oceny ofert:
1) najniższa cena - 80%. Kryterium cena oceniane będzie na podstawie ilorazu najniższej ceny spośród przedstawionych oraz ceny przedstawionej przez danego Oferenta i pomnożonego przez 80.
2) doświadczenie - 20%. Kryterium doświadczenie oceniane będzie poprzez ocenę ilości dotychczas przygotowanych samorządowych dokumentów planistycznych, które zostały przyjęte przez Rady Gmin i niezakwestionowane przez nadzór prawny odpowiedniego wojewody, w okresie ostatnich 5 lat.
2 przygotowane dokumenty
0%
2-5 przygotowanych dokumentów
10%
Powyżej 5 przygotowanych dokumentów
20%
5. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku uwag Rady Miasta Ostrów Mazowiecka przed przyjęciem dokumentu będącego przedmiotem zamówienia i/lub wojewody do niego, po jego przyjęciu przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka zobowiązuje się do jego korekty, zgodnie z uwagami aż do skutecznego wejścia w życie.
6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:
Pan/Pani: Barbara Szrejber, Lidia Runo tel.29 745 24 45 wew. 20, adres e-mail: b.szrejber@mopsostrowmaz.pl, l.runo@mopsostrowmaz.pl
7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.
…………………………………….
(Dyrektor)
W załączeniu:
1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór oświadczenia.
Zamawiający dokona wyboru oferty Oferenta, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

MOPS.272.11.2020

Ostrów Mazowiecka 02.12.2020 r.

 

 

MOPS.272.11.2020

 

                                                    Zaproszenie do składania ofert

            Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019roku, pozycja 1843 z późniejszymi zmianami )  zgodnie z  art. 4 pkt 8.

 

I.                   Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonywanie   usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych oraz wykonywanie napraw  konserwatorskich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. K. Warchalskiego 3 w Ostrowi Mazowieckiej oraz w Ostrowskim Klubie Senior+, ul. 3 Maja 57, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2.      Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonywanie usługi sprzątania i konserwacji pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz w pomieszczeń Ostrowskiego Klubu Senior+ w szczególności:

1)     zamiatanie i zmywanie podłóg oraz odkurzanie wykładzin podłogowych, ścieranie kurzy z parapetów, mebli, poręczy i sprzętów, porządkowanie, zmywanie  łazienek i ich wyposażenia,  utrzymanie czystości w korytarzach, opróżnianie koszy na śmieci i wymiana worków we wszystkich pomieszczeniach usuwanie odpadków i zanieczyszczeń z holi, korytarzy, opróżnianie pojemników w niszczarkach do papieru, wynoszenie nieczystości do wyznaczonych miejsc (śmietnika) zgodnie z zasadami segregacji odpadów w każdym pomieszczeniu ww. budynków użytkowanym przez MOPS, co najmniej w każdy dzień, w którym pomieszczenia są użytkowane;

2)  mycie koszy na śmieci, mycie drzwi oraz grzejników, zmywanie glazury w pomieszczeniach kuchennym, łazienkach i wc, co najmniej raz w miesiącu

3)  mycie okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych, co najmniej raz na 3 miesiące;

4)  czyszczenie i konserwacja wykładzin podłogowych w tym dywanowych, czyszczenie rolet i żaluzji- co najmniej raz na 6 miesięcy;

5)  wykonywanie drobnych napraw w uzgodnieniu z Zamawiającym;

6)  inne czynności zlecone przez Zamawiającego, związane z utrzymaniem czystości wewnątrz budynku;

7)  Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi przy użyciu środków czyszcząco – dezynfekujących, artykułów czystości, artykułów higieniczno-sanitarnych i zapachowych, przeznaczonych do profesjonalnego użytku;

8)  Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego udostępniania w łazienkach papieru toaletowego, ręczników jednorazowych i mydła w ilości adekwatnej do ilości osób z nich korzystających.

9)  Wykonawca zapewnia wszelkie środki czyszcząco-dezynfekujące, artykuły czystości, artykuły higieniczno-sanitarne i zapachowe, worki na śmieci, papier toaletowy, ręczniki jednorazowe oraz mydło w ilościach zapewniających pełne bieżące zapotrzebowanie, niezbędne do starannego wykonania zlecenia. Koszty ich zakupu Wykonawca musi uwzględnić w przedstawionej ofercie.

10)            Wykonawca zobowiązuje się   zapewnić niezbędny sprzęt czyszczący: wózki serwisowe, odkurzacze, mopy itp.

11) zamykanie drzwi wewnętrznych (od pomieszczeń biurowych, itp.) i okien po sprzątnięciu pomieszczeń,

12)   otwarcie oraz zamknięcie budynku MOPS;

13)   przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż. i bhp,

14)   przeszkolenia osób wykonujących usługę w imieniu Wykonawcy w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o ochronie danych osobowych, przed podjęciem przez nich wykonywania obowiązków służbowych.

3.   Termin wykonania zamówienia: 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

4.   Płatności dokonywane będą „z góry” do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku.

5.   Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym.

6.   W celu kontroli wywiązywania się z obowiązku utrzymania czystości Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym przedstawić dokumenty umożliwiające stwierdzenie wywiązywania się z tego obowiązku.

7.   Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić do realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy przez cały okres jej obowiązywania co najmniej 1 osoby na podstawie umowy o pracę na 1 etat. Wykonawca zobowiązuje się ściśle przestrzegać w stosunku do tych osób przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie norm dotyczących czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy i obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

II.                 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1.      O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, czyli:

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)   posiadają doświadczenie i znajomość specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi;

3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)   kwalifikacje oraz doświadczenie związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia;

5)   dysponują osobami zapewniającymi wykonanie zamówienia;

6)   ich działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

a)      osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm);

b)     bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.);

c)      osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444), mających trudności w integracji ze środowiskiem;

d)     osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685);

e)      osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876);

f)       osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 z późn. zm.);

g)      osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

h)     osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

2.      Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w ust. 1 pkt. 1)- 5) Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będące załącznikiem nr 1 do niniejszej oferty.

3.      Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w ust. 1 pkt. 6) Wykonawca przedstawi oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych będące załącznikiem nr 2 do niniejszej oferty.

 

III.              Opis sposobu przygotowania oferty

1.      Informacje ogólne:

1)     W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca  powinien zapoznać się szczegółowo z informacjami zawartymi w Warunkach Postępowania i wypełnić formularz ofertowy ( załącznik).

2)      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez dany podmiot.

3)     Oferta musi być przygotowana w języku polskim.

4)     Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów

5)     Oferta musi być podpisana (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) przez Wykonawcę lub jego uprawnionego przedstawiciela albo pełnomocnika. Wszelkie (poprawki, wykreślenia itp.) muszą być parafowane przez w/w osobę/osoby.

6)     W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika.

2.      Sposób opakowania i dostarczenia oferty:

1)     Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na świadczenie usług sprzątania oraz usługa  prac konserwatorskich”

lub

2)     Ofertę można przesłać e-mailem na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl  w formie skanu z podpisami osób upoważnionych, w temacie wiadomości należy wpisać: „Oferta na świadczenie usług sprzątania oraz usługa  prac konserwatorskich”.

IV.              Miejsce oraz termin składania ofert

Termin składania ofert do 9 grudnia 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl

V.                 Opis kryteriów jakie zastosuje wynajmujący przy wyborze oferty

1.      Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi, przedstawioną w formularzu ofertowym.

2.      Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań określonych w niniejszym .

VI.              Informacje o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy

Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, w      terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

           

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

           

Załączniki:

1.      Formularz Oferty

2.      Załącznik nr 1- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3.      Załącznik nr 2- Oświadczenie dotyczące spełnienia kryterium klauzul społecznych


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry