ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


BIP > ArchiwumUnieważnienie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 7 grudnia 2021 r.

 Nr 24/2021

w sprawie unieważnienia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej nr 20/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku, zmieniony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej nr 23/2021 z dnia 06 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Unieważniam otwarty konkrs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku ogłoszony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej nr 20/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku, zmieniony Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej nr 23/2021 z dnia 06 grudnia 2021 roku z powodu braku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


strzałka do góry