ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


BIP > O Ośrodku > StatutStatut

Uchwała Nr XII/134/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i poz. 1690) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXII/215/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (DZ. URZ. WOJ. 2014.4399; zm. DZ. URZ. WOJ. 2015.7997).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ostrów Mazowiecka


Robert Krajewski


Załącznik do uchwały Nr XII/134/2019
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrów Mazowiecka działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, utworzoną uchwałą nr X/56/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej  z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3.

3. Teren działania stanowi obszar Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Mieście – rozumie się przez to Miasto Ostrów Mazowiecka;

2) Radzie – rozumie się przez to Radę Miasta Ostrów Mazowiecka;

3) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka;

4) Ośrodku – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej;

5) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Ośrodka.

Rozdział 2.
Cele i działania

§ 3. Misją Ośrodka jest pełnienie roli organizatora i koordynatora systemu wsparcia społecznego dla określonych grup społecznych, wymagających pomocy w rozwiązywaniu problemów, których nie mogą pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości, z poszanowaniem ich godności i podmiotowości, przy wykorzystaniu ich zasobów własnych oraz środowiska lokalnego.

§ 4. 1.  Celem strategicznym działalności Ośrodka jest wspieranie mieszkańców Miasta, skutkujące poprawą jakości ich życia oraz zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, z kolei celami pomocniczymi, adekwatnie do obszarów obsługiwanych przez Ośrodek, są:

1) w obszarze pomocy społecznej: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2) w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej: przywracanie rodzinom – przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zdolności do wypełniania tych funkcji;

3) w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: ograniczenie skali oraz następstw zjawiska przemocy w rodzinie;

4) w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej: odbudowywanie i podtrzymywanie w osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym umiejętności uczestnictwa w społeczności lokalnej a także pełnienia przez nie określonych ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu.

2. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i służbami państwa, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 5. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

9) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;

11) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

12) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

13) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

14) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej;

16) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

17) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

18) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

19) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

20) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

21) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

22) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;

23) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

24) ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o systemie ubezpieczeń społecznych rolników;

25) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

26) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

27) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

28) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

29) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

30) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

31) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

32) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

33) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

34) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

35) uchwały nr X/56/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej  z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej;

36) uchwały nr IV/30/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia "Ostrowski Klub Senior+" na terenie miasta Ostrów Mazowiecka;

37) niniejszego Statutu;

38) innych aktów prawnych, przepisów wykonawczych do w/w ustaw, niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 6. 1.  Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

3. Podczas nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje, wyznaczony przez niego, Zastępca Dyrektora.

4. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w granicach upoważnień do zawierania umów, porozumień oraz do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych przez Radę oraz Burmistrza.

5. Dyrektor wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

7. Dyrektor kieruje Ośrodkiem

§ 7. 1.  Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.

2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują w szczególności przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania, a także strukturę organizacyjną ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka, zatwierdzony przez Burmistrza.

§ 8. 1.  Dyrektor składa Radzie corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej a także inne sprawozdania jeżeli przepis prawa tak przewiduje.

2. Ośrodek zapewnia obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Ośrodek prowadzi Ostrowski Klub Senior+.

4. Ośrodek prowadzi Klub Integracji Społecznej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i mienie

§ 9. 1.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

3. Zadania zlecone gminie realizowane są ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

4. Zadania własne gminy realizowane są z budżetu gminy, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

5. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz inne programy finansowane ze środków pozabudżetowych.

6. Ośrodek prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową oraz sporządza sprawozdania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

7. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy oraz rachunki pomocnicze.

8. Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją jego zadań ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych osób korzystających ze świadczeń.

9. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie gminnym.

10. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


strzałka do góry