ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


BIP > Nabory na wolne stanowiska pracyOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07‑300 Ostrów Mazowiecka


1. Stanowisko pracy:       


         INSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ


2. Zadania wykonywane na stanowisku:


1)   sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i innymi przepisami,


2)   prowadzenie rejestrów świadczeń,


3)   terminowe załatwianie spraw,


4)   sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach,


5)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości,


6)   współdziałanie z organizacjami społecznymi,


7)   współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie dożywiania dzieci,


8)   wydawanie zaświadczeń klientom Ośrodka o udzielonych formach pomocy,


9)   opracowywanie decyzji w sprawach o umieszczenie w placówkach opiekuńczych pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczo – leczniczych,


10) opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,


11) sporządzanie list wypłat ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,


12) obsługa informatycznego programu dotyczącego ewidencji i obsługi klientów pomocy społecznej,


13) realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,


14) obsługa Karty Dużej Rodziny oraz Programu „Ostrowska Karta Rodzinka”.


3. Niezbędne wymagania od kandydatów:    


1)     posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw Unii Europejskiej bądź też innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;


2)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,


3)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe;


4)     nieposzlakowana opinia;


5)     wykształcenie wyższe;


6)     co najmniej trzyletni staż pracy;


7)     znajomość ustaw: o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego;


8)   biegła znajomość systemu TOP-TEAM „TT-Pomoc”;


9)     biegła znajomość Centralnej Aplikacji Statystycznej.


4.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:


1)   umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych;


2)   znajomość programów Office;


3)   doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;


4)   umiejętność pracy w zespole;


4. Warunki pracy na stanowisku:


1)   miejsce świadczenia pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07‑300 Ostrów Mazowiecka.


2)   praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.


3)   pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.


4)   praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %


 


5. Wymagane dokumenty:


1)   list motywacyjny, własnoręcznie podpisany;


2)   kwestionariusz osobowy;


3)   kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;


4)   kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z obecnego miejsca pracy,


5)   oświadczenia kandydata o:


a.    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,


b.    braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,


c.    stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków;


6)   w przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;


6. Miejsce i termin złożenia dokumentów


         Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach pracy Ośrodka lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – INSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ” w terminie do dnia   23 lutego 2024 r. 


W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.


Z osobami, które spełnią wymagania formalne będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (mopsostrowmaz.pl w zakładce nabory na wolne stanowiska pracy) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.


                                                                           


Dyrektor Miejskiego Ośrodka


                                                                                  Pomocy Społecznej


                                                                              


                                                                                  Agnieszka Gwardiak


 


Ostrów Mazowiecka, dn. 09.02.2024 r.

Załącznik: Klauzula (klauzula rekrut.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku     

           

KIEROWNIK KLUBU „SENIOR+”

 

wybrana została Pani Barbara Szrejber zam. Stare Lubiejewo

 

 

UZASADNIENIE

 

            W związku z ogłoszeniem o naborze wpłynęła 1 oferta pracy. W postępowaniu weryfikacyjnym komisja ustaliła, że oferta spełnia wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu, co zostało potwierdzone w wyniku czynności sprawdzających podjętych przez komisję. Podstawą dalszej procedury rekrutacyjnej była rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

W wyniku postępowania konkursowego Pani Barbara Szrejber uzyskała akceptację komisji. Komisja konkursowa stwierdziła, że Pani Barbara Szrejber posiada odpowiednie wykształcenie, predyspozycje, umiejętności oraz wiedzę gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku kierownika Klubu „Senior+” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka

     Pomocy Społecznej

 Agnieszka Gwardiak

Ostrów Mazowiecka, 23.04.2021 r.

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07‑300 Ostrów Mazowiecka

1. Stanowisko pracy:       

                KIEROWNIK KLUBU „SENIOR+”

2. Zadania wykonywane na stanowisku:

1)       kierowanie statutową działalnością Klubu „Senior+”,

2)       reprezentowanie jednostki na zewnątrz,

3)       sprawowanie nadzoru nad personelem jednostki,

4)       organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności jednostki,

5)       opracowywanie planów pracy jednostki i nadzorowanie ich realizację,

6)       stały monitoring, jakości usług świadczonych w placówce,

7)       organizowanie bezpiecznego pobytu uczestników klubu,

8)       prowadzenie dokumentacji jednostki w wymaganym zakresie,

9)       promowanie działalności Klubu „Senior+” na zewnątrz,

10)   współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych i środowiska lokalnego,

11)   prowadzenie zajęć z uczestnikami placówki,

12)   przestrzeganie przepisów w zakresie danych osobowych,

13)   współpraca z dyrektorem i głównym księgowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej szczególnie w zakresie:

-         zarządzania majątkiem jednostki,

-         ustalania i realizacji rocznego plany finansowego,

-         podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności Klubu „Senior+”,

14)   wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących działalności Klubu „Senior+”.

 

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)         posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw Unii Europejskiej bądź też innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2)         posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)         brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,

4)         nieposzlakowana opinia,

5)         wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

6)         co najmniej 3 letni staż pracy.

4.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

1)       znajomość następujących aktów prawnych oraz ich przepisów wykonawczych:

-         ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

-         ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

-         ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),

-         ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.),

2)       umiejętność stosowania ww. przepisów prawa w praktyce,

3)       znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,

4)       znajomość przepisów programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,

5)       znajomość metod pracy z osobami starszymi,

6)       wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

1)       miejsce świadczenia pracy: Klubu „Senior+”  ul. 3 Maja 57, 07‑300 Ostrów Mazowiecka,

2)       praca w wymiarze ½ etatu,

3)       pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %

 

5. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny, własnoręcznie podpisany;

2)       kwestionariusz osobowy (plik do pobrania);

3)       kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;

4)       kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z obecnego miejsca pracy,

5)       w przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

6)       oświadczenia kandydata o:

a.       posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

b.       braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c.        stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków;

7)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

8)       informacja o zapoznaniu ze sposobem przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej (do pobrania)

Oryginały dokumentów o których mowa w pkt 3-5 należy przedłożyć do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

                Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach pracy Ośrodka lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – KIEROWNIK KLUBU „SENIOR+” w terminie do dnia   22 kwietnia 2021 r. 

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (https://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/ w zakładce nabory na wolne stanowiska pracy) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

                                                                                                                            

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

                                                                                                                                        Pomocy Społecznej

                                                                                                                               

                                                                                                                                        Agnieszka Gwardiak

 

Ostrów Mazowiecka, dn. 12 kwietnia 2021 r.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry