ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


BIP > O Ośrodku > Regulamin OrganizacyjnyRegulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr 28/2019
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie § 7. ust. 3 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Ostrowi Mazowieckiej  stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/134/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2019 roku (DZ. URZ. WOJ. 2019.15842) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Tracą moc zarządzenia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej:

1) Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej’

2) Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

3) Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

4) Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

5) Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

6) Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

7) Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Agnieszka Gwardiak


Załącznik do zarządzenia Nr 28/2019
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Regulamin organizacyjny

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin, w dalszej części zwany  Regulaminem, określa zasady działania i strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 1.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrów Mazowiecka, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych, utworzoną uchwałą nr X/56/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej  z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Ośrodek, na mocy Statutu i przepisów prawa, wykonuje zadania własne i zlecone gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej powierzone mu przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka oraz Burmistrza Miasta.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Mieście – rozumie się przez to Miasto Ostrów Mazowiecka;

2) Radzie – rozumie się przez to Radę Miasta Ostrów Mazowiecka;

3) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka;

4) Ośrodku – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej;

5) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Ośrodka

6) Zespole -  rozumie się funkcjonującą w ramach MOPS komórkę zadaniową

§ 4. 1.  MOPS realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej miasta Ostrów Mazowiecka oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Nadzór nad realizacją zadań własnych sprawuje Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka,
a   w zakresie zadań zleconych   Wojewoda Mazowiecki.

3. W ramach sprawowania nadzoru nad działalnością MOPS Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka jest uprawniony do :

1) zatrudniania dyrektora MOPS,

2) oceny pracy dyrektora MOPS,

3) kontroli kompleksowych i problemowych MOPS za pośrednictwem wydziałów Urzędu Miasta  Ostrów Mazowiecka.

4. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.

5. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:

1) Zastępcy dyrektora,

2) Głównego księgowego.

§ 5. 1.  Dyrektor odpowiada za realizację zadań Ośrodka i składa corocznie Radzie sprawozdanie
z działalności Ośrodka oraz przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej i potrzeby
w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej.

2. Dyrektor wydaje zarządzenia, regulaminy i instrukcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

3. W ramach udzielonego pełnomocnictwa, Dyrektor może zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości środków finansowych, określonych w planie finansowym Ośrodka.

4. Dyrektor załatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Burmistrza i Rady, w tym wydaje  decyzje, postanowienia i zaświadczenia.

5. Dyrektor wykonuje ponadto zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

6. Zastępca Dyrektora upoważniony jest do załatwiania wszelkich spraw indywidulanych, w tym wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń, w zakresie zadań przekazanych przez Dyrektora.

7. W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje Zastępca Dyrektora.

§ 6. Zadania Zastępcy Dyrektora:

1) nadzór nad wykonywaniem działań związanych z realizacją zadań wynikających
z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw przez podległe komórki organizacyjne Ośrodka,

2) współudział w przygotowywaniu propozycji do projektu planu finansowego Ośrodka w zakresie zadań realizowanych przez podległe komórki organizacyjne,

3) realizacja zadań wynikających z przyjętego planu finansowego Ośrodka,

4) koordynowanie współpracy podległych komórek organizacyjnych,

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych oraz na rzecz dzieci i rodzin, a także prowadzącymi pracę socjalną,

6) weryfikacja przedkładanych Dyrektorowi projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących podległych komórek organizacyjnych.

§ 7. Zadania Głównego Księgowego:

1) prowadzenie spraw związanych z prawidłową gospodarką finansową Ośrodka:

a) zbieranie materiałów i opracowywanie projektu planu finansowego Ośrodka,

b) przygotowywanie informacji o wykonaniu planu finansowego Ośrodka za pierwsze półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka,

2) nadzór nad wykonaniem planu finansowego Ośrodka oraz przestrzeganiem dyscypliny finansowej,

3) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka,

4) terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie, prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń finansowych,

5) nadzór nad komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie przestrzegania planu finansowego i prowadzenia rozliczeń finansowych i księgowych.

§ 8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej jest czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Rozdział 2.
MIENIE OŚRODKA

§ 9. 1.  Środki trwałe MOPS stanowią mienie komunalne Miasta Ostrów Mazowiecka.

2. Zasady dysponowania mieniem, o których mowa w ust.1 określa Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Rozdział 3.
ZASADY ORGANIZACJI PRACY OŚRODKA

§ 10. 1.  Pisma, umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu Ośrodka podpisuje Dyrektor.

2. Do wyłącznego podpisu Dyrektora zastrzeżone są następujące dokumenty:

1) zarządzenia, polecenia wewnętrzne i decyzje w sprawach należących do wyłącznej właściwości Dyrektora,

2) decyzje w sprawach osobowych,

3) sprawozdania finansowe,

4) pisma i materiały kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej, prokuratury, sądów i redakcji środków masowego przekazu,

5) pisma do Rady Miasta,

6) projekty uchwał,

7) odpowiedzi na skargi i wnioski.

3. Rejestr zarządzeń Dyrektora prowadzi Zespół/ Stanowisko ds. Kadr.

4. Pracownicy przygotowujący projekty pism i dokumentów obowiązani są je parafować na kopii, pozostającej w aktach Ośrodka.

5. Dokumenty i pisma przedstawione do podpisu Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora winny być parafowane przez właściwego Koordynatora Zespołu.

6. Pracownicy Ośrodka mogą podpisywać dokumenty i pisma w granicach, udzielonych przez Burmistrza lub Dyrektora, imiennych, pisemnych upoważnień.

7. Dyrektor może kształtować wewnętrzną strukturę komórek organizacyjnych poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy.

8. Przy zmianach personalnych pracowników Ośrodka obowiązuje protokolarne przekazanie zakresu i obowiązków.

9. W celu zapewnienia realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla Ośrodka, Dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe do realizacji zadań.

10. Powołanie zespołu zadaniowego nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu.

11. W przypadku prowadzenia spraw wchodzących w zakres działania kilku komórek organizacyjnych mają one obowiązek współdziałania.

12. Dyrektor może wyznaczyć komórkę wiodącą lub koordynatora, do których należy załatwienie sprawy w ostatecznej formie.

13. Komórka wiodąca, bądź koordynator po zebraniu niezbędnych materiałów referuje sprawę Dyrektorowi, a po uzyskaniu akceptacji, sporządza sprawozdanie, bądź ostateczny dokument i przedstawia do podpisu Dyrektora.

14. Pracownicy Ośrodka mają obowiązek przestrzegania w szczególności:

1) Regulaminu pracy

2) Innych instrukcji, regulaminów wydawanych przez Dyrektora;

3) Zarządzeń i poleceń służbowych władz i organów nadrzędnych oraz Dyrektora,

4) Procedur Kontroli Zarządczej.

Rozdział 4.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

§ 11. W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej wchodzą:

1. Kierownictwo Ośrodka:

a) Dyrektor

b) Zastępca Dyrektora

2. Dział Księgowo- Kadrowo- Organizacyjny:

1) Zespół ds. Księgowości:

a) główny księgowy,

b) pracownik ds. księgowości,

c) pracownik ds. kasy i księgowości;

2) Zespół/ Stanowisko ds. Kadr:

a) pracownik ds. osobowych i płac;

3) Zespół/ Stanowisko ds. organizacyjnych:

a) pracownik ds. administracyjnych,

b) sprzątaczka;

3. Dział Integracji, Pomocy Środowiskowej i Usług:

1) Zespół/ Stanowisko ds. pierwszego kontaktu:

a) pracownik socjalny;

2) Zespół/ Stanowisko ds. pracy socjalnej:

a) pracownik socjalny,

b) asystent rodziny;

3) Zespół/ Stanowisko ds. usług

a)   pracownik socjalny,

b)   pracownik świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) Zespół/ Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją:

a)   pracownik socjalny,

b)   główny specjalista,

c) pracownik ds. świadczeń z pomocy społecznej

5) Stanowisko ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii

6) Stanowisko ds. wstępnej kontroli dokumentów.

4. Dział Świadczeń dla Rodziny

1) Zespół Świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dodatków mieszkaniowych
i energetycznych:

a) pracownik ds. realizacji świadczeń rodzinnych,

b) pracownik ds. realizacji świadczeń wychowawczych,

c) pracownik ds. realizacji dodatków mieszkaniowych i energetycznych;

2) Zespół/ Stanowisko ds. Funduszu Alimentacyjnego:

a) pracownik ds. realizacji świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

5. Radca prawny.

6. Inspektor Ochrony Danych.

7. Informatyk.

8. Specjalista ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 5.
ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KOORDYNATORA

§ 12. 1.  Stanowiska liczą do 2 zatrudnionych osób, Zespoły od 3 zatrudnionych osób.

2. Pracą Zespołu kieruje Koordynator.

3. Koordynatora zastępuje w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik.

§ 13. 1.  Koordynator ponosi odpowiedzialność za:

1) prawidłowe funkcjonowanie kierowanego Zespołu,

2) organizację i dyscyplinę pracy,

3) rozliczenie czasu pracy podległych pracowników,

4) należyte wykonywanie zadań i załatwianie spraw, zgodnie z przepisami prawnymi i interesem publicznym,

5) prawidłowe przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków.

2. Stanowiska  podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka lub wyznaczonemu przez niego pracownikowi.

§ 14. 1.  Do obowiązków Koordynatora należy między innymi :

1) prawidłowe   realizowanie  planu finansowego,

2) racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi przynależnymi do zadań Zespołu, którym kieruje,

3) przestrzeganie zasad oszczędności, gospodarności i dyscypliny budżetu,

4) sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady, Zarządzeń Burmistrza oraz regulaminów i zarządzeń Dyrektora,

5) przygotowywanie projektów: planu finansowego, zarządzeń i decyzji administracyjnych wydawanych przez Dyrektora zgodnie z zakresem spraw załatwianych przez kierowany Zespół.

2. W zakresie spraw pracowniczych Koordynator obowiązany jest w szczególności do:

1) zapoznania pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków
i  sposobem ich wykonywania,

2) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,   jak również osiąganie przez pracownika, przy wykorzystaniu jego zdolności i kwalifikacji, właściwych efektów pracy,

3) zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

4) podejmowania działań w kierunku podnoszenia kwalifikacji własnych
i podległych pracowników.

3. Koordynator może kierować wnioski do Dyrektora w sprawach zatrudniania
i zwalniania, wyróżniania, nagradzania i karania oraz awansowania pracowników, jak również w innych sprawach osobowych, zgodnie z Kodeksem pracy.

Rozdział 6.
ZADANIA WSPÓLNE STANOWISK PRACY W OŚRODKU

§ 15. Do wspólnych zadań stanowisk pracy należy:

1) rzetelne, efektywne i terminowe wykonywanie obowiązków,

2) przestrzeganie ustalonego w Ośrodku czasu pracy i porządku,

3) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,

4) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych,

5) przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

6) poszanowanie mienia Ośrodka,

7) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,

8) przestrzeganie Regulaminu Pracy,

9) pogłębianie wiedzy fachowej i doskonalenie się w wykonywaniu zadań,

10) wnikliwe, szybkie i bezstronne działanie przy wykorzystaniu optymalnych środków umożliwiających osiągnięcie celu i należytego załatwienia sprawy,

11) pracownicy zobowiązani są do wykonywania poleceń Inspektora Ochrony Danych w zakresie związanym z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych.

Rozdział 7.
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STANOWISKAMI PRACY

§ 16. DZIAŁ KSIĘGOWO- KADROWO- ORGANIZACYJNY

1. Do zadań głównego księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki,

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5) księgowanie raportów kasowych,

6) prowadzenie dokumentacji  i sprawozdawczości w zakresie spraw księgowo-finansowych zleconej przez jednostki nadrzędne,

7) przygotowanie pod względem finansowym projektów budżetu,

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

9) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,

10) przygotowanie dokumentów do archiwum,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

2. Do zadań pracownika ds. księgowości należy:

1)       prowadzenie rachunkowości jednostki:

a) dekretacja i księgowanie faktur,

b) księgowanie wyciągów bankowych,

c) księgowanie raportów kasowych,

d) księgowanie przelewów,

e) księgowanie list płac pracowników

2)       prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie spraw księgowo-finansowych zleconej przez jednostki nadrzędne,

3)       obsługa księgowa świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,

4)       rozliczanie list płac pracowników:

a) naliczanie podatku od wynagrodzeń,

b) rozliczanie z ZUS

5)       prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

6)       przeprowadzanie inwentaryzacji,

7)       prowadzenie spraw ochrony informacji niejawnych,

8)       przygotowanie dokumentów do archiwum,

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

3. Do zadań pracownika ds. kasy i księgowości należy:

1)       prowadzenie kasy Ośrodka zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zasadami gospodarki kasowej,

2)       dokonywanie wypłat z kasy z tytułu zasiłków dla podopiecznych Ośrodka, wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka, a także innych należności w/g przedłożonych rachunków,

3)       dokładne sprawdzanie banknotów pod względem ich prawidłowości, aktualności
i autentyczności. Nieprzyjmowanie pieniędzy fałszywych, nieaktualnych, wycofanych
z obiegu,

4)       podejmowanie gotówki z banku na podstawie wystawionych i podpisanych przez Dyrektora czeków gotówkowych,

5)       wystawianie dowodu KP na podjętą z banku gotówkę w 2 egz. (pierwszy  dla księgowości pod raportem kasowym, drugi - w kasie),

6)       sporządzanie wpłat gotówki do banku w 3 egz. ze wszystkich nie zrealizowanych świadczeń,

7)       dokonywanie wpłat gotówki do banku,

8)       wypłacanie gotówki z kasy tylko i wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionych dokumentów po uprzednim podpisaniu ich przez Dyrektora i główną księgową Ośrodka,

9)       prowadzenie na bieżąco raportu kasowego w 2 egz. (pierwszy dla księgowości, drugi pozostaje w kasie),

10)     przekazywanie wypełnionego i podpisanego raportu kasowego wraz z dowodami źródłowymi wpłat i wypłat następnego dnia po sporządzeniu do księgowości,

11)     przechowywanie gotówki ściśle w/g instrukcji poufnej,

12)     rejestrowanie przechowywanych banknotów o wyższych nominałach,

13)     przechowywanie w kasetce podręcznej nie więcej niż kwoty 5000 zł.,

14)     przestrzeganie prawidłowego podejmowania wpłat gotówki na odpowiednie rachunki bankowe,

15)     przestrzeganie pogotowia kasowego,

16)     utrzymywanie idealnego ładu w dokumentacji,

17)     załatwianie spraw obrotu pieniężnego poza kasą,

18)     comiesięczne uzgadnianie obrotów i salda kasy gotówki w kasie z ewidencją kasową,

19)     obsługa informatycznego programu kasowego,

20)     przygotowanie dokumentów do archiwum,

21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

4. Do zadań pracownika ds. osobowych i płac należy:

1) prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Ośrodka,

2) opracowanie analiz i informacji o sytuacji kadrowej w Ośrodku oraz sporządzanie obowiązującej w tym zakresie sprawozdawczości,

3) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy,

4) prowadzenie dokumentacji urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych  pracowników Ośrodka,

5) sporządzanie list obecności pracowników Ośrodka,

6) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich i kart zasiłkowych,

7) prowadzenie dokumentacji dot. funduszu socjalnego,

8) prowadzenie dokumentacji szkoleń pracowników Ośrodka,

9) sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników,

10) prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Ośrodka oraz osób pobierających zasiłki w Ośrodku,

11) sporządzanie deklaracji ZUS,

12) prowadzenie dokumentacji potrąceń dla komornika z wynagrodzeń pracowników Ośrodka,

13) prowadzenie oraz załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,

14) obsługa informatycznych programów kadrowo- płacowych,

15) przygotowanie dokumentów do archiwum,

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

5. Do zadań pracownika ds. administracyjnych należy:

1) obsługa sekretariatu,

2) prowadzenie kancelarii Ośrodka,

3) prowadzenie na bieżąco rejestrów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

4) kierowanie obiegiem dokumentów i pism wpływających do Ośrodka,

5) obsługa faxu, kserokopiarki itp.,

6) kontrola funkcjonowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka,

7) usprawnienie organizacji pracy Ośrodka, wdrażanie nowych metod i technik zarządzania,

8) kontrola stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, przepisów BHP,

9) przekazywanie właściwym działom oraz koordynowanie realizacji zadań wynikających
z uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza,

10) realizowanie zadań dotyczących organizacji załatwiania skarg i wniosków, a zwłaszcza:

a) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Ośrodka, przekazywanie ich wydziałom do załatwiania według właściwości,

b) kontrolowanie prawidłowego i terminowego załatwiania skarg i wniosków,

13) kontrola stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów przez pracowników Ośrodka,

14) prowadzenie dokumentacji kontroli zarządczej,

15) prowadzenie zbioru obowiązujących  aktów normatywnych oraz podręcznej biblioteki prawnej,

16) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych, tajemnicy państwowej i służbowej,

17) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw związanych z zamawianiem, rejestrowaniem i likwidacją pieczęci,

18) prowadzenie zaopatrzenia w środki czystości, odzież ochronną i roboczą oraz dokonywanie innych zakupów dla potrzeb Ośrodka w jednostkach handlu detalicznego i hurtowego,

19) prowadzenie ubezpieczenia sprzętu biurowego,

20) inwentaryzacja,

21) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

22) prowadzenie kartotek środków o charakterze wyposażenia,

23) oznakowanie środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

24) przygotowanie dokumentów do archiwum,

25) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

6. Do zadań sprzątaczki należy:

1) utrzymanie wzorowego porządku i czystości w placówce,

2) w pomieszczeniach biurowych i korytarzach odkurzanie wykładzin podłogowych,

3) codzienne wycieranie kurzu z blatów biurek i stołów,

4) wycieranie kurzu z innych mebli i sprzętów biurowych, parapetów okiennych, grzejników c.o. i drzwi w miarę potrzeb,

5) codzienne opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci,

6) mycie okien - 2 razy w roku (minimum),

7) mycie drzwi i kloszy oświetleniowych w miarę potrzeb,

8) w toaletach:

a) codzienne zmywanie posadzki,

b) codzienne mycie i dezynfekcja muszli i desek sedesowych, mycie umywalek, mycie glazury w miarę potrzeb,

9) wykonywanie innych prac służących utrzymaniu porządku i czystości, zleconych przez Dyrektora.

§ 17. 

Dział I.
INTEGRACJI, POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I USŁUG

1. Do zadań pracownika socjalnego w Zespole/ Stanowisku ds. pierwszego kontaktu należy:

1) przyjmowanie osób zgłaszających się po raz pierwszy do Ośrodka i kierowanie ich do właściwego Zespołu/Stanowiska po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy,

2) udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka oraz prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka,

3) przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego,

4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, umawianie na spotkania,

5) przyjmowanie i wydawanie zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,

6) przygotowywanie wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń,

7) opracowywanie, koordynacja realizacji i sprawozdawczość w zakresie Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,

8) prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz zleconej przez Dyrektora,

9) obsługa informatycznego programu dotyczącego ewidencji i obsługi klientów pomocy społecznej,

10) przygotowanie dokumentów do archiwum,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

2. Do zadań pracownika socjalnego w Zespole ds. pracy socjalnej należy:

1) prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,

2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

3) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

4) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

5) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa,

6) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej),

7) organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym,

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej,

9) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

10) realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskiej Karty”,

11) realizacja zadań ośrodka pomocy społecznej z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności:

a) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez klub integracji społecznej,

b) zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć klubu integracji społecznej,

13) opracowanie, koordynacja realizacji oraz sprawozdawczość w zakresie Programu wsparcia rodziny na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

14) prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz zleconej przez Dyrektora,

15) obsługa informatycznego programu dotyczącego ewidencji i obsługi klientów pomocy społecznej,

16) przygotowanie dokumentów do archiwum,

17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

3. Do zadań asystenta rodziny w Zespole ds. pracy socjalnej należy:

1) opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) opracowywanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin,

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

11) udzielanie wsparcia dzieciom,

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż, co pół roku, i przekazywanie tej oceny Dyrektorowi,

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań jest niezbędna,

20) koordynacja poradnictwa dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

21) przygotowanie dokumentów do archiwum,

22) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

4. Do zadań pracownika socjalnego w Zespole ds. usług należy:

1) organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją:

a) usług profilaktycznych, adresowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym skupiających się na pracy socjalnej, edukacji, poradnictwie, pomocy dla samopomocy, terapii oraz innych podobnych usługach,

b) usług aktywizujących, adresowanych do osób w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia, osób niepełnosprawnych, których dysfunkcje w sferze społecznej można kompensować usługami specjalistycznymi, w ramach usług asystenckich adresowanych do osób niepełnosprawnych, w szczególności osób samotnych,

c) ·usług interwencyjnych, służących zabezpieczeniu niezbędnych podstawowych potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, chorych w ramach usług opiekuńczych świadczonych
w miejscu zamieszkania, ośrodkach wsparcia, w rodzinnych domach pomocy,
w mieszkaniach chronionych i domach pomocy społecznej, a także osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (przemoc, handel ludźmi, klęski żywiołowe
i zdarzenia losowe),

2) przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

3) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, umawianie na spotkania,

4) wykonywanie zadań opiekuna/animatora w Ostrowskim Klubie Senior + tj.:

a) czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubie,

b) reprezentacja grupy na zewnątrz,

c) pośrednictwo w kontaktach z Urzędem Miasta i jednostkami organizacyjnymi,

d) opracowywanie planu zajęć w porozumieniu z członkami Klubu,

e) planowanie działań w Klubie Seniora,

f) załatwianie wszelkich formalności związanych z funkcjonowaniem Klubu,

g) nadzorowanie wszelkich terminów i zobowiązań Klubu,

5) wykonywanie zadań opiekuna/animatora w Klubie Integracji Społecznej, w tym m.in. :

a) organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym,

b) prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury,

c) integracja działań lokalnej społeczności,

d) opracowanie i realizacja programów pomocowych,

e) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji działań wynikających
z procesu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu,

f) organizowanie i nadzorowanie prac społecznie użytecznych na terenie miasta.

6) koordynowanie programu „Posiłek w szkole i domu”, w tym realizacji świadczeń na rzecz podopiecznych Ośrodka przez Miejską Kuchnię,

7) koordynowanie realizacji Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020”

8) koordynowanie realizacji usług opiekuńczych świadczonych dla osób niesamodzielnych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym systematyczna kontrola ich wykonywania w środowisku,

9) koordynowanie działań na rzecz osób bezdomnych, w tym współpraca z ośrodkami wsparcia w zakresie organizowania schronienia,

10) koordynowanie działań w zakresie sprawiania pogrzebów,

11) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami, oceny zasobów pomocy społecznej,

12) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami, sprawozdań merytorycznych z pracy Ośrodka,

13) prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz zleconej przez Dyrektora,

14) obsługa informatycznego programu dotyczącego ewidencji i obsługi klientów pomocy społecznej,

15) przygotowanie dokumentów do archiwum,

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

5. Do zadań pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
należy:

1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb  wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności (współpraca z rodziną).

2) usprawnianie funkcjonowania osób objętych opieką w środowisku  lokalnym,

3) pielęgnacja,

4) rehabilitacja,

5) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne,

6) pomoc mieszkaniowa,

7) współpraca z lekarzem psychiatrą ,pielęgniarką środowiskową, pracownikami socjalnymi oraz różnymi instytucjami w zakresie poradnictwa oraz zaspokojenia potrzeb medycznych
i socjalnych chorego,

8) prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz zleconej przez Dyrektora

9) przygotowanie dokumentów do archiwum,

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

6. Do zadań pracownika socjalnego w Zespole/ Stanowisku ds. świadczeń przyznawanych decyzją należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej w szczególności:

a) świadczeń pieniężnych:

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

zasiłek okresowy,

zasiłek stały,

b) świadczeń niepieniężnych:

posiłek,

usługi opiekuńcze,

usługi opiekuńcze specjalistyczne,

sprawienie pogrzebu,

składki na ubezpieczenie zdrowotne,

składki na ubezpieczenie społeczne;

2) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

3) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

4) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;

5) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań gminy albo innych jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności ustalanie uprawnień do:

a) świadczeń zdrowotnych,

b) świadczeń opiekuńczych,

c) dodatków mieszkaniowych,

d) obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach gminy,

e) świadczeń alimentacyjnych;

6) potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą niepełnosprawną na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych;

7) przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;

8) wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego
lub ubezwłasnowolnionego całkowicie;

9) kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,

10) zapewnienie usług w ośrodkach wsparcia,

11) obsługa systemu POMOST

12) prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz zleconej przez Dyrektora

13) przygotowanie dokumentów do archiwum,

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

7. Do zadań głównego specjalisty w Zespole/ Stanowisku ds. świadczeń przyznawanych decyzją należy:

1) nadzór nad właściwym diagnozowaniem sytuacji materialno-bytowej osób ubiegających się
o pomoc (praca socjalna),

2) weryfikacja dokumentacji klientów pomocy społecznej przygotowanej przez pracowników socjalnych w związku z ubieganiem się o pomoc oraz przygotowywanie projektów planów pomocy,

3) obsługa systemu POMOST, w tym weryfikacja danych wprowadzanych przez pracowników socjalnych,

4) przygotowanie dokumentów do archiwum,

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

8. Do zadań pracownika ds. świadczeń z pomocy społecznej w Zespole/ Stanowisku ds. świadczeń przyznawanych decyzją należy:

1) sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej i innymi przepisami,

2) prowadzenie rejestrów świadczeń,

3) terminowe załatwianie spraw,

4) sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach,

5) prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości,

6) współdziałanie z organizacjami społecznymi,

7) współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie dożywiania dzieci,

8) wydawanie zaświadczeń klientom Ośrodka o udzielonych formach pomocy,

9) opracowywanie decyzji w sprawach o umieszczenie w placówkach opiekuńczych pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczo – leczniczych,

10) opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,

11) sporządzanie list wypłat ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,

12) obsługa informatycznego programu dotyczącego ewidencji i obsługi klientów pomocy społecznej,

13) realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

14) obsługa Karty Dużej Rodziny oraz Programu „Ostrowska Karta Rodzinka”,

15) przygotowanie dokumentów do archiwum,

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

9. Do zadań pracownika ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii
należy:

1) przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Edukacji, Zdrowia Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, projektu preliminarza na jego wykonanie oraz projektu sprawozdania z jego realizacji,

2) przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Edukacji, Zdrowia Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, projektu preliminarza na jego wykonanie oraz projektu sprawozdania z jego realizacji,

3) koordynowanie we współpracy z Wydziałem  Edukacji, Zdrowia Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Urzędu Miasta realizacji zadań wynikających z w/w Programów,

4) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,

5) organizowanie szkoleń oraz zwiększanie dostępności do informacji o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu i narkomanii dla realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Wydziałem  Edukacji, Zdrowia Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Urzędu Miasta,

6) udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

7) opracowywanie we współpracy z Wydziałem  Edukacji, Zdrowia Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Urzędu Miasta treści umów zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

8) kontrola przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych,

9) kontrola realizacji umów zleceń i innych dokumentów związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Wydziałem  Edukacji, Zdrowia Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Urzędu Miasta,

10) prowadzenie technicznej obsługi i dokumentacji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

11) kierowanie pracą Punktu Konsultacyjnego,

12) prowadzenie analizy sprawozdań sporządzanych przez wykonawców Programów oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych we współpracy z Wydziałem  Edukacji, Zdrowia Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Urzędu Miasta,

13) tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

14) prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

15) przygotowanie dokumentów do archiwum,

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

10. Do zadań pracownika ds. wstępnej kontroli dokumentów należy:

1) nadzór nad zgodną z prawem realizacją ustawy o pomocy społecznej i jej aktów wykonawczych,

2) kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników socjalnych,

3) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości i terminowości załatwianych spraw przez pracowników socjalnych,

4) udział w pracach i posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego,

5) obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego,

6) nadzór nad zakończeniem procedury Niebieskiej Karty, monitoring środowiska, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

7) przygotowanie dokumentów do archiwum,

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

§ 18. DZIAŁ ŚWIADCZEŃ DLA RODZINY

1. Do zadań pracownika ds. realizacji świadczeń rodzinnych należy:

1) prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń przyznanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2) przygotowywanie decyzji z wyżej wymienionych świadczeń oraz dokonywanie wstępnej oceny zgodności decyzji pod względem merytorycznym,

3) sporządzanie list wypłat na wyżej wymienione świadczenia,

4) naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

5) prowadzenie sprawozdawczości w przypadku wyżej wymienionych świadczeń,

6) prognozowanie potrzeb i analizowanie wydatków świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.”,

7) wprowadzanie danych do systemu informatycznego,

8) udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach,

9) prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującą forma i przepisami,

10) przesyłanie odwołań z pełną dokumentacją do samorządowego kolegium odwoławczego.

11) przygotowanie dokumentów do archiwum,

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

2. Do zadań pracownika ds. realizacji świadczeń wychowawczych należy:

1) przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego i świadczenia : „Dobry start”,

2) sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń wychowawczych i świadczeń „Dobry start”,

4) prowadzenie postępowań w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń „Dobry start”,

5) opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,

6) terminowe załatwianie spraw,

7) sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

8) sporządzanie list wypłat świadczeń „Dobry start”,

9) tworzenie i bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych i świadczeń „Dobry start”,

10) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

11) sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji rządowego programu „Dobry Start”,

12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości,

13) współpraca z pracownikami socjalnymi w sprawach marnotrawienia lub wydatkowania przyznanych świadczeń niezgodnie z przeznaczeniem,

14) obsługa informatycznego programu dotyczącego prowadzenia postępowań o świadczenie wychowawcze i świadczenie „Dobry start”,

15) przygotowanie dokumentów do archiwum,

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

3. Do zadań pracownika ds. prowadzenia postępowań w zakresie dodatków mieszkaniowych
i energetycznych
należy:

1) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

2) wydawanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatków mieszkaniowych
i energetycznych,

3) wydawanie decyzji wstrzymujących bądź wznawiających wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

4) przyjmowanie i załatwianie odwołań w sprawach dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

5) prowadzenie ewidencji przyznanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

6) przygotowywanie zestawień i list,

7) weryfikacja prawidłowości przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

8) przygotowywanie materiałów statystycznych w dziedzinach objętych zakresem obowiązków,

9) przygotowanie dokumentów do archiwum,

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

4. Do zadań  pracownika ds. realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy:

1) prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2) udzielanie informacji klientom o przysługującym im świadczeniach zgodnie z ustawą  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

3) wydawanie odpowiednich druków na świadczenia,

4) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych ( aktywizacja)

5) przyjmowanie kompletnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji,

7) obsługa programu informatycznego w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

8) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie w/w świadczeń oraz przekaz elektroniczny wymaganych sprawozdań,

9) sporządzanie list wypłat,

10) rozliczanie wyciągów bankowych, zwrotów wpłat dłużników,

11) rozliczanie odsetek od wpłat dłużników,

12) przygotowanie dokumentów do archiwum,

13) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, zgodnych z rodzajem pracy określonym w umowie.

§ 19. 1.  W strukturze Ośrodka funkcjonują stanowiska podlegające bezpośrednio Dyrektorowi:

a) radca prawny,

b) inspektor ochrony danych,

c) informatyk,

d) specjalista ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej.

2. Do zadań podstawowych radcy prawnego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora przed organami wymiaru sprawiedliwości,

2) obsługa prawna Ośrodka oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w komórkach organizacyjnych,

3) opiniowanie rozpatrywanych skarg i wniosków,

4) opiniowanie projektów umów, zarządzeń, pism i innych dokumentów wywołujących skutki prawne,

5) wykonywanie innych zadań szczególnych powierzonych przez Dyrektora.

3. Radca prawny wykonuje swoje obowiązki w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

4. Do zadań podstawowych inspektora ochrony danych należy w szczególności:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

4) współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

5. Do zadań podstawowych informatyka należy w szczególności:

1)       kompleksowa obsługa informatycznej Ośrodka w tym:

a) konserwacja systemów komputerowych,

b) obsługa istniejących i wdrażanie nowych programów komputerowych,

2)       wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych i współpracy z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie kontroli nad przestrzeganiem zasad i procedur ochrony danych osobowych pod kątem zabezpieczeń teleinformatycznych,

3)       współpraca przy przygotowaniu i wdrażaniu dokumentacji ochrony danych osobowych, w szczególności instrukcji użytkowania systemu informatycznego,

4)       systematyczna kontrola zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym m.in.:

a) zapewnienie ciągłości działania systemu,

b) kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych,

c) zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego,

d) ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej.

6. Do zadań specjalisty ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej należy wykonywanie zadań służby BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie szkoleń w dziedzinie BHP

§ 20. Zakres zadań poszczególnych stanowisk pracy może ulec zmianie wraz ze zmianą kompetencji Ośrodka określonych ustawami lub w drodze uchwał Rady.

§ 21. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków wszystkich stanowisk pracy określają zakresy czynności zatwierdzane przez Dyrektora.

Rozdział 8.
OBIEG DOKUMENTÓW

§ 22. 1.  Postępowanie kancelaryjne w Ośrodku określa Instrukcja Kancelaryjna.

2. W Ośrodku stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla Ośrodka oraz Instrukcję w sprawie organizacji i działania składnicy akt.

Rozdział 9.
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 23. 1.  Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej zgodnej ze standardami kontroli zarządczej wydanymi przez Ministra Finansów należy do obowiązków Dyrektora.

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2) skuteczności efektywności działania,

3) wiarygodności sprawozdań,

4) ochrony zasobów,

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6) efektywności  i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

Rozdział 10.
PRACOWNICY OŚRODKA

§ 24. Status prawny pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), w części dotyczącej pracowników socjalnych.

Oceny kwalifikacyjne pracowników

§ 25. 1.  Pracownicy Ośrodka podlegają ocenie kwalifikacyjnej.

2. Szczegółowe zasady oraz tryb dokonywania oceny pracowników jest określony odrębnym Zarządzeniem  Dyrektora Ośrodka.

Rozdział 11.
ZAMAWIANIE I PRZECHOWYWANIE PIECZĘCI URZĘDOWYCH

§ 26. 1.  Zamawiania pieczęci dla potrzeb Ośrodka dokonuje pracownik ds. administracyjnych kierując się obowiązującymi przepisami szczególnymi o pieczęciach.

2. Przechowywanie pieczęci oraz zaopatrywanie nimi dokumentów należy do pracownika
ds. administracyjnych lub upoważnionego pracownika, któremu pieczęć została przekazana
w użytkowanie.

3. Pieczęcie, które z powodu uszkodzenia, zniszczenia lub zdezaktualizowania nie mogą być używane, należy przekazać  pracownikowi ds. administracyjnych.

Rozdział 12.
FUNKCJONOWANIE OŚRODKA

§ 27. 1.  Organizację pracy oraz rozkład czasu pracy Ośrodka określa Regulamin pracy ustalony Zarządzeniem Dyrektora.

2. Przyjęcia interesantów odbywają się w godzinach pracy Ośrodka.

3. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków .

4. Szczegółowy tryb załatwiania skarg i wniosków określają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe

§ 28. Sprawy nieuregulowane Regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Ośrodka ustala Dyrektor zarządzeniami.

§ 29. Zmiana Regulaminu może nastąpić w trybie jak dla jego ustalenia.

§ 30. Regulamin Organizacyjny obowiązuje od  dnia  15 stycznia  2020 r.


strzałka do góry