ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


BIP > RODORODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 

1.      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl

3.      Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 2 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania i udzielania świadczeń z pomocy społecznej, Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia świadczenia z pomocy społecznej;

Dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne. Niepodanie danych na podstawie zgody skutkowało będzie komunikacją z Panem/Panią w Pana/Pani sprawie kanałami komunikacyjnymi oraz w czasie wynikającym z przepisów prawa.

4.      W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują wam następujące prawa:

-          prawo dostępu do danych osobowych,

-          prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

-          prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

-          prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

-          prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

-          prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

-          prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

5.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody ponadto będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie.

6.      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

7.      Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.


strzałka do góry