ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


BIP > Zamówienia publiczne > OgłoszeniaZarządzenie NR 10/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6.05.2024 r.

Zarządzenie Nr 10/2024
Dyrektora miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 06 maja 2024 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, nr FEMA.08.05-IP.01-030/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)


 Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz art. 28a  ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324) oraz Pełnomocnictwa nr OP-K.0052.71.2024 z dnia 30 kwietnia 2024r. ogłaszam otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji z Miastem Ostrów Mazowiecka/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej projektu w ramach konkursu 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne, nr FEMA.08.05-IP.01-030/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)


§ 1. Cel Partnerstwa


Wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych z rozwojem usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.


Celem projektu jest m.in.:


·         rozwój usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych świadczonych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;


 


• rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami;


 


• umożliwienie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności wyłącznie jako elementu wsparcia pod warunkiem kompleksowości usługi opiekuńczej;


 


• rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze wyłącznie jako elementu wsparcia pod warunkiem kompleksowości usługi opiekuńczej, czujniki bezpieczeństwa, skrzynki na klucze;


 


      wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa;


 


      wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych na podstawie indywidualnych planów usamodzielniania z wykorzystaniem mieszkalnictwa wspomaganego, usług opiekuńczych, asystentury osobistej, kręgów wsparcia i innych usług specjalistycznych;


 


• umożliwienie pozostania osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb tych osób, pozwalające na samodzielne funkcjonowanie;


 


• wsparcie działań zapobiegających umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach instytucjonalnych;


 


• sfinansowanie działań placówkom świadczącym opiekę instytucjonalną pozwalających na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej;


 


• zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych dla stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego oraz w placówkach pobytu całodobowego (w których realizowane są usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej);


 


 wsparcie dla mieszkań treningowych i wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach treningowych lub wspomaganych wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w danym mieszkaniu;


 


  wsparcie prowadzące do powstania CUS i rozwój dostarczanych przez nie usług, będący częścią projektu przy zapewnieniu realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej;


 


  szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym zamiana/dostosowanie kompetencji pracowników placówek całodobowych w działaniach na rzecz opieki środowiskowej;


 


• zwiększenie samodzielności seniorów i przeciwdziałanie zagrożeniu marginalizacją społeczną, partycypację seniorów w życiu społecznym.


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w dokumentacji konkursowej dostępnej pod adresem https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/8-5-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-nr-fema-08-05-ip-01-030-24-dla-regionu-mazowieckiego-regionalnego-rmr/


 


§ 2. Wymagania wobec partnera


1.   Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa.


2.   Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań/działań w projekcie.
     § 3. Kryteria wyboru


1.   Kryteria formalne:


1)   Działalność prowadzona przez potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa. (spełnia/ nie spełnia)


2)   Posiadanie potencjału finansowego i pozwalający na sprawną realizację projektu – obrót na poziomie min. 200 tysięcy złotych za poprzedni zamknięty rok obrotowy. (spełnia/ nie spełnia)


3)   Posiadanie siedziby, filii, delegatury, oddziału lub innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności na terenie województwa mazowieckiego. (spełnia/ nie spełnia)


2.   Kryteria merytoryczne:


1)   Doświadczenie w realizacji projektów na rzecz rozwoju usług społecznych na terenie powiatu ostrowskiego (w ciągu ostatnich 3 lat):


a)   do 2 projektów– 0 pkt


b)   od 3 do 4 projektów- 5 pkt


c)   5 i więcej projektów – 10 pkt.


2)   Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ostatnich 3 latach:


a)   do 2 projektów – 0 pkt


b)   od 3 do 4 projektów – 5 pkt


c)   od 5 i więcej projektów – 10 pkt


3)   Doświadczenie w realizacji projektów w formule partnerskiej dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ostatnich trzech latach:


a)   do 2 projektów – 0 pkt


b)   od 3 do 4 projektów – 5 pkt


c)   od 5 i więcej projektów – 10 pkt


Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów 30.


§ 4. Sposób przygotowania i złożenia oferty


1.   Podmiot ubiegający się o status Partnera w projekcie zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem:


1)   Wypełniony „Formularz oferty”, zgodnie z wzorem dołączonym do ogłoszenia.


2)   Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.


3)   Dokument potwierdzający potencjał finansowy potencjalnego partnera (sprawozdanie finansowe lub jego fragment w przypadku podmiotów zobligowanych do przygotowywania sprawozdań zaś w przypadku oferentów niezobowiązanych do składania sprawozdań inny dokument potwierdzający obroty za ostatni zamknięty rok obrotowy).


4)   Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór partnera na realizację projektu FEMA.08.05-IP.01-030/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka do dnia 28 maja 2024 r. do godziny 12:00. Wyniki naboru zostaną opublikowane na BIP i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo oferenci otrzymają informacje o wynikach naboru pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.


Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru Partnera do przedmiotowego projektu bez podania przyczyny.


 


Załączniki do zarządzenia:


1)   Formularz oferty


2)   Wzór umowy o partnerstwie


 


Dyrektor


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


/-/ Agnieszka Gwardiak


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów

Zarządzenie Nr 6/2024
Dyrektora miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej


z dnia 08 marca 2024 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Rodzina o jakiej zawsze marzyłem" Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz art. 28a  ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.) oraz Pełnomocnictwa nr OP-K.0052.55.2024 z dnia 08 marca 2024r. ogłaszam otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji z miastem Ostrów Mazowiecka/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej projektu „Rodzina o jakiej zawsze marzyłem" w ramach konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24, na skalowanie innowacji społecznej pn. Wygrana rodzina w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.


§ 1. 


1.   Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu  „Rodzina o jakiej zawsze marzyłem" jest aktywna integracja 16 rodzin dotkniętych problemem dziedziczenia biedy – rodzina obejmuje dzieci, rodziców, dziadków, osoby zamieszkujące wspólnie z rodziną. Planowana wartość projektu ok. 1 800 000,00zł. Warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania.


2.   Projekt zakłada realizację następujących zadań:


1)   Dostosowanie modelu do lokalnych uwarunkowań oraz zbudowanie lokalnej koalicji na rzecz jego wprowadzenia w życie na obszarze realizacji projektu.


2)   Rekrutacja rodzin, które wymagają wzmocnienia kapitału społecznego, i przeprowadzenie diagnozy ich potrzeb


3)   Realizacja lokalnego systemu wsparcia dla zrekrutowanych rodzin, zgodnie z modelem. Model obejmie następujące elementy - produkty:


4)   Standard Lokalnego Systemu Wsparcia, określający zasady współpracy podmiotów samorządowych i organizacji pozarządowych, dotyczącej działań na rzecz rodzin o dziedziczonej formie ubóstwa doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych, w tym, w szczególności, zagrożonych umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub takich, w których dziecko zostało umieszczone w placówce,


5)   Akademia Rozwoju Talentów (ART) – rozwiązanie instytucjonalne i usługowe ukierunkowane na rozpoznawanie i inwestowanie w talenty dzieci i młodzieży,


6)   Edukacja Rodzinna – zawierająca program pracy z całymi rodzinami w obszarach ich umiejętności wychowawczych oraz edukacji finansowej,


7)   Animacja Samopomocy Sąsiedzkiej – szereg działań organizowanych w mikrospołecznościach sąsiedzkich, których członkami są rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym,


8)   Praca Specjalistów z Rodzinami w tym poradnik dla specjalistów – jak pracować z rodzicami programem Odzyskać dziecko; Poradnik Rodziny Wspierającej – dotyczący ustanawiania i funkcjonowania rodzin wspierających, skierowany do rodzin i służb społecznych; rekomendacje dotyczące współpracy asystenta rodzin i organizacji pozarządowych na rzecz rodziny z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi


3.   Podjęcie działań, które zapewnią wprowadzenie modelu do praktyki w lokalnym środowisku, co oznacza kontynuację działań opartych na wypracowanych w okresie realizacji projektu narzędziach wspierania rodziny oraz współpracy instytucjonalnej


 


§ 2. Zasady współpracy.


1.   Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w umowie o partnerstwie po zakończeniu negocjacji z wybranymi oferentami. Umowa o partnerstwie określi w szczególności:


a)   przedmiot porozumienia albo umowy,


b)   prawa i obowiązki stron,


c)   zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań


d)   partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,


e)   sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,


f)    sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.


2.   Realizacja projektu  „Rodzina o jakiej zawsze marzyłem" jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.


§ 3. Kryteria wyboru partnera


1.   Nabór dotyczy podmiotu spoza sektora finansów publicznych, wskazanego w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku który wspólnie z Miastem Ostrów Mazowiecka/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotuje wniosek o dofinansowanie projektu „Rodzina o jakiej zawsze marzyłem" w ramach konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24, na skalowanie innowacji społecznej pn. Wygrana rodzina w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027


2.   Wymagania wobec Partnera:


a)   zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;


b)   deklaracja wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;


c)   co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu;


d)   współpraca przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;


e)   uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie;


f)    wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych.


g)   wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.


3. Kryteria formalne oceny ofert:


1) Złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.


2) Kompletność złożonej oferty oraz podpisanie jej przez osoby upoważnione.


3) wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.


4) 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu.


Ocena zostanie dokonana według kryterium : spełnia/ nie spełnia.


4. Kryteria merytoryczne oceny ofert:


1) Zakres wkładu w realizację celów partnerstwa w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych oraz osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu: 0-20 pkt. Ocena zostanie dokonana na podstawie średniej ocen dokonanych przez członków Komisji.


2) Doświadczenie przy realizacji min. 3 projektów partnerskich i zadań publicznych obejmujących usługi społeczne o wartości kosztów całkowitych nie mniejszych niż 400 tys. zł w ciągu ostatnich 5 lat (tytuł projektu, nazwa programu i działania, obszar realizacji, koszty całkowite, grupa docelowa): 0-20 pkt. Ocena zostanie dokonana na podstawie średniej ocen dokonanych przez członków Komisji.


§ 4.      Dokumenty stanowiące ofertę w niniejszym postępowaniu


1. Warunkiem przystąpienia do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu „Rodzina o jakiej zawsze marzyłem” jest złożenie oferty Formularza Oferty Partnera (wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia), w którym podmiot ubiegający się o wybór na partnera projektu w procedurze otwartego naboru zobowiązany jest:


a) wykazać zgodność profilu działalności z celami partnerstwa,


b) przedłożyć deklarację współpracy z partnerem wiodącym w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,


c) przedłożyć aktualny wypis KRS lub z odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób reprezentujących,


d) statut podmiotu,


e) przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,


f)  przedłożyć sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności,


g) przedłożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby podmiotu,


h) przedłożyć oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wybór na partnera o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),


i)  określić zakres wkładu w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych oraz osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu,


j)  wykazać co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci i młodzieży na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y z obszarem realizacji projektu,


k) wykazać doświadczenie przy realizacji min. 3 projektów partnerskich i zadań publicznych obejmujących usługi społeczne o wartości kosztów całkowitych nie mniejszych niż 400 tys. zł w ciągu ostatnich 5 lat.


2. W przypadku partnerstwa podmiotów:


a) wymagania określone w pkt.1 ppkt. a-h dotyczą każdego podmiotu i muszą być spełnione przez każdy podmiot z osobna,


b) wymagania określone w pkt.1 pkt. i-k mogą być spełnione łącznie przez podmioty ubiegające się o wybór na partnera projektu.


3. Podmiot ubiegający się o wybór na partnera ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych partnerowi wiodącemu w celu realizacji procesu wyboru partnera. Podmiot ubiegający się o wybór na partnera zobowiązuje się w imieniu partnera wiodącego do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby postępowania przetargowego, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


4. Podmioty ubiegające się wspólnie o wybór na Partnera projektu zobowiązane są wskazać w Formularzu oferty Lidera Partnerów do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy partnerstwa. Przed podpisaniem umowy należy przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.


5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub pełnomocnika.


6. Oferty składne przez potencjalnych Partnerów ponadto muszą zawierać następujące dokumenty:


a) Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy;


b) Wykaz osób przewidzianych do realizacji celów partnerstwa;


c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze podmiotu na Partnera projektu.


§ 5.      Termin i miejsce składania ofert oraz wybór partnera


1. Oferty, w formie pisemnej, należy składać do dnia 29 marca 2024 r. do godziny 9:30 pocztą lub osobiście na adres:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej


ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka


w zaklejonej kopercie z dopiskiem:


Oferta partnerstwa do projektu RODZINA O JAKIEJ ZAWSZE MARZYŁEM


– Nie otwierać do dnia 29 marca 2024 r. przed godz. 10:00.


2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.


3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.


4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, nie data stempla pocztowego.


5. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone.


6. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane Oferentom.


7. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert będzie się odbywać w oparciu o punktację przyznaną według kryteriów wskazanych w Formularzu Oferty.


8. Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert.


9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej partnerów takiej samej liczby punktów, przeprowadzone zostaną indywidualne spotkania kwalifikacyjne z każdym z nich. Podczas spotkania zostanie dokonana weryfikacja przyznanej punktacji i ostateczny wybór partnera. Jeśli po weryfikacji ocena nie ulegnie zmianie i kandydaci nadal będę mieli jednakową liczbę punktów, decydować będzie wysokość proponowanego przez oferenta wkład finansowy.


10. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zostanie zawarta Umowa Partnerska.


11. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej https://mopsostrowmaz.pl na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.


12. Oferent ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych Ogłaszającemu w celu złożenia oferty w otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu RODZINA O JAKIEJ ZAWSZE MARZYŁEM. Oferent zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby postępowania, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


13. Oferenci ubiegający się w partnerstwie o wybór oferty w otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu RODZINA O JAKIEJ ZAWSZE MARZYŁEM, zobowiązani są wskazać w Formularzu oferty Lidera do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Ogłaszający może żądać umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.


§ 6. Ocena ofert


1. Postępowanie oceniające złożone oferty przeprowadza 3- osobowa Komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.


2. Pracami komisji kieruje przewodniczący.


3. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.


4. Każdy z członków Komisji weryfikuje oferty w drodze otwartego naboru, pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w § 3.


5. W pierwszym etapie oceny Komisja:


a) stwierdza liczbę złożonych ofert;


b) otwiera koperty z ofertami,


c) ocenia oferty pod względem formalnym – ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty”. W przypadku, gdy zgłoszone oferty nie są kompletne z przyczyn formalnych Komisja odrzuca przedstawioną ofertę.


7. W drugim etapie oceny Komisja:


a) analizuje merytoryczną zawartość ofert,


b) przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów,


c) wskazuje najwyżej oceniane oferty,


d) przeprowadza ewentualne negocjacje z trzema najwyżej ocenionymi podmiotami, celem doprecyzowania zasad współpracy przy realizacji projektu,


e) po przeprowadzonych negocjacjach rozstrzyga nabór i wyłania Partnera lub Partnerów,-


f) w przypadku, jeżeli negocjacje z najwyżej ocenionymi podmiotami lub jednym z nich nie dojdą do skutku, Komisja dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z kolejnym lub kolejnymi najwyżej ocenianym/ocenianymi podmiotem/ podmiotami.


g) w przypadku zamknięcia procedury oceny ofert i niewyłonienia Partnera, Miasto Ostrów Mazowiecka może ponowić ogłoszenie naboru w celu wyłonienia Partnera,


h) przewiduje się wybór nie więcej niż trzech Partnerów.


8. Z przebiegu naboru Komisja sporządza protokół, który powinien zawierać:


a) imiona i nazwiska Członków Komisji,


b) liczbę zgłoszonych ofert,


c) wskazanie ofert najkorzystniejszych wraz z uzasadnieniem,


d) ewentualne uwagi Członków Komisji,


e) podpisy Członków Komisji,


f) zatwierdzenie decyzji o wyborze przez Burmistrza Miasta.


9. Informacja o podmiotach, które zostaną wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia naboru, będzie opublikowana na stronie internetowej www.ostrowmaz.pl w terminie 2 dni od dnia zatwierdzenia decyzji Komisji przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.


10. Z Partnerami, wyłonionymi w toku postępowania zostaną zawarte umowy partnerskie, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.


12. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


§ 7. Procedura odwoławcza


1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej, na adres składania ofert.


2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu przez komisję powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.


3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.


4. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej https://mopsostrowmaz.pl na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia dokonania wyboru.


§ 8.      Informacja dodatkowa


1. Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2025r. – grudzień 2026r.


2. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego partnera.


3. Partnerska realizacja projektu nie jest gwarantowana i będzie on uzależniony od uzyskania środków dofinansowania jego realizacji w ramach konkursu nr FERS.05.01-IZ.00-002/24


4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny oraz do zmiany niniejszego ogłoszenia.


5. Osoba uprawniona do kontaktu:


Agnieszka Gwardiak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


w Ostrowi Mazowieckiej


e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl


§ 9.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji udzielonych na ten cel organizacjom pozarządowym


Miasto Ostrów Mazowiecka informuje, iż w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym nie realizował innych zadań tego samego rodzaju.


 


Załączniki do zarządzenia:


1)   Formularz oferty


2)   Wzór umowy o partnerstwie


 


Dyrektor


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


/-/ Agnieszka Gwardiak


 


Ostrów Mazowiecka, dn.  29.03.2024 r.


 


Informacja o wyniku naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Rodzina o jakiej zawsze marzyłem" 1. Nabór partnera został ogłoszony w trybie konkursu Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej nr 6/2024 z dnia 8 marca 2024r.

 2. Termin składania ofert został wyznaczony do 29 marca 2024r. do godz. 9:30

 3. Wpłynęła 1 oferta:     Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST

 4. Komisja w składzie


Barbara Szrejber- Przewodnicząca


Lidia Runo- Członek


Aldona Ruszkowska- Członek


powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej nr 8/2024 z dnia 25 marca 2024r. dokonała oceny złożonej ofert. Zarekomendowana została oferta Fundacji Sportu Zdrowia i Turystyki EST Spełnia ona kryteria formalne, według kryteriów merytorycznych otrzymała 35 punktów.


 5. Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki EST  została wybrana jako Partner do wspólnej realizacji projektu „Rodzina o jakiej zawsze marzyłem" w ramach konkursu   nr FERS.05.01-IZ.00-002/24, na skalowanie innowacji społecznej pn. Wygrana rodzina w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne programu Fundusze   Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.


 


Dyrektor


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


/-/ Agnieszka Gwardiak


 


 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

ZARZĄDZENIE NR 7/2024 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Zarządzenie Nr 7/2024
Dyrektora miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej


z dnia 21 marca 2024 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR)


 Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz art. 28a  ustawy  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324) oraz Pełnomocnictwa nr OP-K.0052.56.2024 z dnia 20 marca 2024r. ogłaszam otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji z Miastem Ostrów Mazowiecka/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej projektu w ramach konkursu 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa nr FEMA.08.01-IP.01-026/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego (RMR), Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu.


§ 1. Cel Partnerstwa


Wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu usług aktywnej integracji., na rzecz którego projekt będzie realizowany.


Celem projektu jest:


- przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;


- pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;


- nabycie lub potwierdzenie kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji


- wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w dokumentacji konkursowej dostępnej pod adresem https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/8-1-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-nr-fema-08-01-ip-01-026-24-dla-regionu-mazowieckiego-regionalnego-rmr/


§ 2. Wymagania wobec partnera


1.   Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa.


2.   Partner zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań/działań w projekcie.


§ 3. Kryteria wyboru


1.   Kryteria formalne:


1)   Działalność prowadzona przez potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa. (spełnia/ nie spełnia)


2)   Posiadanie potencjału finansowegoi pozwalający na sprawną realizację projektu – obrót na poziomie min. 100 tysięcy złotych za poprzedni zamknięty rok obrotowy. (spełnia/ nie spełnia)


3)   Posiadanie siedziby, filii, delegatury, oddziału lub innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności na terenie województwa mazowieckiego. (spełnia/ nie spełnia)


2.   Kryteria merytoryczne:


1)   Doświadczenie w realizacji projektów na rzecz osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo na terenie powiatu ostrowskiego (w ciągu ostatnich 3 lat):


a)   do 2 projektów– 0 pkt


b)   od 3 do 4 projektów- 5 pkt


c)   5 i więcej projektów – 10 pkt.


2)   Doświadczenie w organizacji szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji osób dorosłych (w ciągu ostatnich 3 lat):


a)   do 2 szkoleń – 0 pkt


b)   od 3 do 4 szkoleń - 5 pkt


c)   od 5 i więcej szkoleń – 10 pkt


3)   Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ostatnich 3 latach:


a)   do 2 projektów – 0 pkt


b)   od 3 do 4 projektów – 5 pkt


c)   od 5 i więcej projektów – 10 pkt


4)   Doświadczenie w realizacji projektów w formule partnerskiej dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ostatnich trzech latach:


a)   do 2 projektów – 0 pkt


b)   od 3 do 4 projektów – 5 pkt


c)   od 5 i więcej projektów – 10 pkt


Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów 40.


§ 4. Sposób przygotowania i złożenia oferty


1.   Podmiot ubiegający się o status Partnera w projekcie zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem:


1)   Wypełniony „Formularz oferty”, zgodnie z wzorem dołączonym do ogłoszenia.


2)   Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS lub CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.


3)   Dokument potwierdzający potencjał finansowy potencjalnego partnera (sprawozdanie finansowe lub jego fragment w przypadku podmiotów zobligowanych do przygotowywania sprawozdań zaś w przypadku oferentów niezobowiązanych do składania sprawozdań inny dokument potwierdzający obroty za ostatni zamknięty rok obrotowy).


4)   Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór partnera na realizację projektu FEMA.08.01-IP.01-026/24” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka do dnia 12 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00. Wyniki naboru zostaną opublikowane na BIP i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo oferenci otrzymają informacje o wynikach naboru pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.


Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od wyboru Partnera do przedmiotowego projektu bez podania przyczyny.


 


Dyrektor


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


/-/ Agnieszka Gwardiak


 


Załączniki do zarządzenia:


1)   Formularz oferty


2)   Wzór umowy o partnerstwie


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej -
świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku
w ramach programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu

Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 571) ogłaszam co następuje:

1.      Przyznaję dotację z zakresu pomocy społecznej organizacji: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej.

2.      Nazwa zadania: świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku w ramach programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

3.     Wysokość dotacji: 1 032 005,00 zł


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert –Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom MOPS

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej –
Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

w 2024 roku.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 571) ogłaszam co następuje:

 

1.      Przyznaję dotację z zakresu pomocy społecznej organizacji: CARITAS DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ.

2.      Nazwa zadania: Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2024 roku.

3.      Wysokość dotacji: 349 980 zł.                                             

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/Agnieszka Gwardiak


Ogłoszenie Dyrektora o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania-– świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka
w roku 2024.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 571 ogłaszam co następuje:

 

1.      Przyznaję dotację z zakresu pomocy społecznej organizacji: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej.

2.      Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku.

3.      Wysokość dotacji: 300 000 zł.                                             

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Gwardiak


Informacja z otwarcia ofert na usługę sprzątania 2024

treść w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w 2024 roku, ogłoszonego w dniu 21 listopada  2023 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej dalej „Ustawą” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -- Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w 2024 roku.

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1.      Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

1)        kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania                               podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2)        kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu                   do zakresu rzeczowego zadania.

d) Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariatu i pracę społeczną.

e) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl do dnia 11 grudnia 2023 roku.

   

                                                                                              

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Gwardiak


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie-świadczenie usług opiekuńczych2024

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku, ogłoszonym przez Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej  w dniu 17 listopada  2023 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej dalej „Ustawą” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku.

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1.      Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

1)        kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania                               podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2)        kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu                   do zakresu rzeczowego zadania.

d) Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariatu i pracę społeczną.

e) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl do dnia 11 grudnia 2023 roku.

   

                                                                                              

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Gwardiak


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej -„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,  ogłoszonym przez Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej  w dniu 29  listopada 2023r.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej dalej „Ustawą” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1.      Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

1)        kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu.

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta.

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania                               podmiotu.

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2)        kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu                   do zakresu rzeczowego zadania.

d) Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariatu i pracę społeczną.

e) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl do dnia 11 grudnia 2023r.

   

                                                                                              

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Gwardiak


Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Maz

ZARZĄDZENIE NR 11/2023 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z dnia 29 listopada 2023 r.
 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 647 z późn. zm.), pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr OP-K.0052.124.2023 z dnia 14 listopada 2023r. w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 listopada 2023 r.


Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie świadczenia usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku w ramach programu w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem finansowania jego realizacji.
Oferta skierowana jest do organizacji pozarząd
owych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.
I. Rodzaj zadania.
1. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.
2. Zadanie jest realizowane w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, zwanego dalej „Programem”. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Programu (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
3. Warunki realizacji:
1) ilość asystentów: min. 40 osób;
2) ilość godzin: 20392;
3) termin: od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.;
4) ilość osób korzystających z usług: co najmniej 91 osób, w tym co najmniej 4 dzieci do 16. roku życia.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany powyższych warunków, jeśli zostaną one zaakceptowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja zadania uzależniona jest od podpisania umowy przez Miasto Ostrów Mazowiecka w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
4. Podmiot składający ofertę musi wykazać, że dysponuje co najmniej 40 osobami spełniającymi kryteria wykonywania usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
5. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej2) , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.
W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
6. Koszty kwalifikowalne zadania:
1) godziny świadczenia usług asystenckich;
2) koszty zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz koszty zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz nie większej niż 500 zł miesięcznie na asystenta pod warunkiem, że wykonuje on usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy, koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej. Łączna kwota przeznaczona na tą pozycję nie może być większa niż 10809,00zł.
1) koszt ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystencji osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia OC jest obowiązkiem realizatora Programu. Łączna kwota przeznaczona na tą pozycję nie może być większa niż 1596,00zł.
Powyższe limity mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
7. Podstawą przyznania usług asystenckich dla poszczególnych osób będzie skierowanie wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość dotacji na realizację Programu wynosi 1 032 005,00zł. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację Programu może ulec zmianie po ogłoszeniu wyników naboru wniosków przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację w przypadku, gdy:
1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
3) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
4) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.
6. Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.
7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
1) wydatki inwestycyjne;
2) zakup gruntów;
3) działalność gospodarczą;
4) działalność polityczną i religijną;
5) świadczenia socjalne, nagrody i premie dla pracowników;
6) wydatki na realizację zadania niedotyczące okresu obowiązywania umowy, w szczególności na pokrycie zobowiązań.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.;
2. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa z wybranym podmiotem.
3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.
4. Podmiot przyjmujący do realizacji zadanie w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych.
5. Sprawozdanie z realizacji zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty.
1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH W 2023R.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2023 roku do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do kancelarii).
3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej https://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/ w zakładce „Ogłoszenia”
5. Oferta złożona na innych drukach niż wymagane, nie będzie objęta procedurą konkursową.
6. Do oferty mogą być dołączone załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert .
1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w oparciu o przepisy art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Opiniowane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletne i prawidłowo wypełnione.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (usuwalnych) ofert takich jak np. brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, oferent może zostać wezwany do usunięcia tych braków w określonym terminie.
4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
5. Na każdym etapie pracy komisji oferent może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
6. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
1) Formalne:
a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?
b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?
c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?
d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?
e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
2) Merytoryczne:
a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu- max 20 punktów.
b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta- max 20 punktów.
c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania- max 20 punktów.
d) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- max 20 punktów.
f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.
7. Wyboru oferty dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
9. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
10. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 27 grudnia 2023 roku.
VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2022 zadaniach z zakresu pomocy społecznej tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
1. Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych zrealizowane były w 2022r na kwotę 827 128,66zł.
Pouczenie:
1) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
2) Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.
3) Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
4) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
5) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
6) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
7) Składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.
8) Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
9) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
10) Stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych udzieli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warchalskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–16.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków

ZARZĄDZENIE NR 10/2023 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z dnia 21 listopada 2023 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w 2024r.
§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 10/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 listopada 2023 r.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i wydawania jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem finansowania jego realizacji.
Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.
I. Rodzaj zadania.
1. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Termin realizacji zadania: 01.01.2024r.-31.12.2024r.
3. Na posiłek składa się:
1) treściwa zupa, o gramaturze co najmniej 450 mililitrów, z mięsną lub białkową wkładką, o gramaturze co najmniej 100g, oraz pieczywem o gramaturze co najmniej 50g lub
2) danie składające się z mięsa lub ryby lub podrobów, o gramaturze co najmniej 100g, ziemniaków, kaszy lub ryżu, o gramaturze co najmniej 200g, sosu lub zasmażki oraz surówki, o gramaturze co najmniej 120g.
4. Zadanie obejmuje przygotowanie, wydanie na wynos lub umożliwienie spożycia na miejscu, posiłku o wartości kalorycznej co najmniej 1000 kcal osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.
5. Za dni świąteczne oraz soboty i niedziele, podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie wydać posiłek, o którym mowa w pkt. 3 w ilości odpowiadającej ilości dni świątecznych oraz sobót i niedziel, w dni przypadające bezpośrednio przed dniami świątecznymi oraz sobotami i niedzielami. Za dni, o których mowa powyżej, podmiot realizujący zadanie może wydać suchy prowiant odpowiadający wartością kaloryczną oraz zróżnicowaniem zawartości opisowi posiłku z pkt. 3.
6. Przewidywana średnia ilość posiłków do przygotowania i wydania dziennie: 90, w tym ok. 80 na wynos. Posiłki wydawane na wynos będą wydawane w pojemnikach do tego przystosowanych, zapewnionych przez podmiot realizujący zadanie wraz z adekwatnymi do posiłku sztućcami jednorazowymi. Zarówno pojemniki jak i sztućce muszą być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością.
7. Posiłki muszą uwzględniać obecność pełnowartościowego białka (mięso, jaj, ryby) z dodatkiem warzyw lub owoców z uwzględnieniem sezonowości, produkty zbożowe, podroby, masło, śmietana i inne tłuszcze, suche nasiona strączkowe, być urozmaicone zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, pod względem organoleptycznym oraz sporządzane ze świeżych produktów, posiadających aktualne terminy ważności.
8. MOPS wymaga aby wydawane posiłki były świeże, bez zanieczyszczeń oraz bez obcych zapachów z ograniczoną ilością substancji dodatkowych (konserwujących, zagęszczających, barwiących i sztucznie aromatyzowanych). Wyklucza się posiłki typu fast-food oraz dania przygotowywane z proszku.
9. Posiłki i prowiant powinny być wydawane w sposób estetyczny.
10. Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie w Miejskiej Kuchni prowadzonej w części pomieszczeń na parterze budynku przy ul. 3 Maja 57 w Ostrowi Mazowieckiej, przystosowanych do prowadzenia działalności gastronomicznej.
11. Podmiot realizujący zadanie wyposaży Kuchnię w niezbędny sprzęt AGD tj. chłodnie, kotły, piece, zmywarki, urządzenia wielofunkcyjne itp., zlewy, baterie zlewowe, meble kuchenne, drobny sprzęt kuchenny i naczynia. Koszty wyposażenia nie mogą być pokryte z dotacji na realizację niniejszego zadania. Sprzęt stanowi własność podmiotu realizującego zadanie.
12. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest świadczyć przedmiotową usługę zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących:
a) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń),
b) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie),
c) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów),
d) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych).
13. Wymaga się aby produkty objęte niniejszym zamówieniem spełniały wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1448).
14. Lokal zostanie użyczony podmiotowi realizującemu zadanie nieopłatnie na czas i potrzeby zadania. Podmiot realizujący zadanie, bez uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka, nie może wykorzystywać użyczonego lokalu do celów niebędących częścią realizowanego zadania publicznego, w tym w szczególności do prowadzenia działalności zarobkowej. Podmiot realizujący zadanie odpowiedzialny będzie za utrzymanie lokalu w stanie technicznym i wizualnym w stanie niepogorszonym niż w dniu użyczenia, poza wynikającym z normalnego użytkowania.
15. Podmiot realizujący zadanie odpowiedzialny będzie za utrzymanie porządku w przekazanym w użyczenie lokalu, w tym zakup niezbędnych środków czystości i zapewnienie osób, które za utrzymanie porządku będą odpowiedzialne.
16. Podmiot realizujący zadanie będzie ponosił koszty eksploatacyjne, w tym energia elektryczna, ogrzewanie i woda.
17. MOPS ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków zleconych do wydania. Podmiotowi realizującemu zadanie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia jedynie za faktycznie wydane posiłki. Podstawą wypłaty będą listy odbioru uprawnionych świadczeniobiorców.
18. Wydawanie posiłków odbywać się będzie w godzinach: 11:00-15:00 lub w innych uzgodnionych z MOPS.
19. Nie dopuszcza się wydawania posiłku innej osobie niż Świadczeniobiorca MOPS bez upoważnienia do odbioru posiłku potwierdzonego przez jego pracownika.
20. Podmiot realizujący zadanie nie może wydawać Świadczeniobiorcom MOPS równowartości posiłku w gotówce.
21. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Świadczeniobiorców MOPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
22. Personel podmiotu realizującego zadanie musi uwzględniać specyficzne cechy Świadczeniobiorców MOPS i w związku z tym wykazywać się empatią w stosunku do nich.
23. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przedstawienia, na każde żądanie MOPS, tabel kaloryczności serwowanych posiłków oraz wykazy stosowanych do przygotowywania posiłków, produktów i surowców wraz z nazwami producentów, w terminie 2 dni od wezwania.
24. Informacje na temat osób uprawnionych do korzystania z przygotowywanych i wydawanych posiłków przekaże podmiotowi realizującemu zadanie MOPS.
25. Co do zasady listy uprawnionych będą przekazywane podmiotowi realizującemu zadanie przez MOPS pisemnie, dopuszcza się jednak możliwość telefonicznego zgłoszenia osoby uprawnionej do korzystania z posiłku z dniem zgłoszenia.
26. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wyznaczonego pracownika MOPS o niezgłaszaniu się i/ lub braku odbioru posiłku przez Świadczeniobiorcę MOPS. MOPS podejmuje decyzję o utrzymaniu bądź uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie w formie posiłku.
27. MOPS ma prawo do kontroli realizacji usług świadczonych przez podmiot realizujący zadanie, w szczególności:
1) czy posiłki wydawane są osobom uprawnionym,
2) czy jakość i ilość posiłków jest zgodna z warunkami zamówienia.
28. Podmiot realizujący zadanie zapewni osobom realizującym przedmiot zamówienia, w sytuacjach określonych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
25. Rozliczenie pomiędzy MOPS a Podmiotem realizującym zadanie odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu.
26. Podmiot realizujący zadanie przez cały okres realizacji umowy ma obowiązek być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).
27. W trakcie realizacji zadania Podmiot realizujący zadanie musi zapewnić stały kontakt telefoniczny, w godzinach pracy MOPS z upoważnionym pracownikiem podmiotu realizującego zadanie.
Uwaga!
Ze względu na specyfikę zamówienia ilość posiłków wskazana w niniejszym ogłoszeniu jest uśredniona, przyjęta w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Podmiotowi realizującemu zadanie, z którym MOPS podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację posiłków w ilościach podanych w ogłoszeniu.
MOPS zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia/ zmniejszenia) ilości posiłków. Podmiot zlecający zadanie zapłaci za faktycznie zrealizowane posiłki.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość dotacji na realizację zadania wynosi 350 000,00zł.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację w przypadku, gdy:
1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
3) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
4) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.
6. Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.
7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
1) wydatki inwestycyjne;
2) zakup gruntów;
3) działalność gospodarczą;
4) działalność polityczną i religijną;
5) świadczenia socjalne, nagrody i premie dla pracowników;
6) wydatki na realizację zadania niedotyczące okresu obowiązywania umowy, w szczególności na pokrycie zobowiązań.
IV. Zasady przygotowania oferty
1. Podmiot wykazuje w ofercie w części merytorycznej, w pozycji:
1) rodzaj kosztu: "1 posiłek dla 1 osoby"
2) rodzaj miary: ”sztuka"
3) koszt jednostkowy: należy wpisać koszt brutto 1 posiłku dla 1 osoby
4) liczba jednostek: 32940
5) wartość: w poz. "razem" i "rok1" kwotę przeznaczoną na 1 posiłek na 1 osobę przemnożoną przez 90 osób i 366 dni
6. Nie przewiduje się finansowania kosztów administracyjnych.
7. Podmiot składający ofertę nie wykazuje wkładu własnego w żadnej formie.
V. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024r.
2. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa z wybranym podmiotem.
3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.
4. Podmiot przyjmujący do realizacji zadanie w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych.
5. Sprawozdanie z realizacji zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
VI. Termin składania ofert i wymagane dokumenty.
1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT NA Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom MOPS w Ostrowi Mazowieckiej" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2023r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do kancelarii).
3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej https://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/ w zakładce „Ogłoszenia”.
5. Oferta złożona na innych drukach niż wymagane, nie będzie objęta procedurą konkursową.
6. Do oferty mogą być dołączone załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego zadaniach.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert .
1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w oparciu o przepisy art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Opiniowane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletne i prawidłowo wypełnione.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (usuwalnych) ofert takich jak np. brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, oferent może zostać wezwany do usunięcia tych braków w określonym terminie.
4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
5. Na każdym etapie pracy komisji oferent może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
6. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
1) Formalne:
a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?
b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?
c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?
d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?
e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
2) Merytoryczne:
a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu- max 20 punktów.
b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta- max 20 punktów.
c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania- max 20 punktów.
d) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- max 20 punktów.
f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.
7. Wyboru oferty dokonuje Dyrektor MOPS w Ostrowi Mazowieckiej, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
9. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
10. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 18 grudnia 2023 roku.
VIII. Informacja o zrealizowanych w roku 2022 zadaniach z zakresu pomocy społecznej tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej realizowane było w 2022r na kwotę 235 721,58 zł
Pouczenie:
1) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
2) Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.
3) Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
4) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
5) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
6) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
7) Składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.
8) Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
9) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
10) Stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych udzieli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warchalskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–16.00.

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej-świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Maz 2024r.

Zarządzenie Nr 9/2023
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 17 listopada 2023 r.


Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku.

§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia Nr 9/2023
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -  świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571),

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -  świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2024 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji.

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

I.         Rodzaj zadania.

1. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na rzecz osób samotnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

2. Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

3. Podstawą przyznania usług opiekuńczych dla poszczególnych osób jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. W decyzjach ustalone zostanie miejsce, wymiar godzin, zakres i okres świadczenia usług. Pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą.

4. Prognozowana średniomiesięczna ilość godzin usług opiekuńczych: 720.

5. Usługi opiekuńcze wykonywane będą w miejscu zamieszkania podopiecznych, w dni powszednie,

a w szczególnych przypadkach w soboty, niedziele i święta.

6. Zaoferowana ogólna liczba godzin opiekuńczych świadczonych w dni powszednie nie może być niższa niż 8000.

7. Zaoferowana ogólna liczba godzin opiekuńczych świadczonych w soboty, niedziele i święta nie może być niższa niż 600.

8. Miejsce świadczenia usług: miejsce zamieszkania osób, którym pomoc jest udzielana, wskazane z decyzji administracyjnej.

9. Usługi opiekuńcze obejmują:

1) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:

pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń i sprzętów użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy poprzez wykonywanie bieżących porządków, w tym również mycie okien,

zakupy artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,

przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza,

przynoszenie obiadów zgodnie z wydaną decyzją administracyjną,

załatwianie bieżących spraw w zależności od potrzeb.

2) Opiekę higieniczną, w szczególności:

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie),

pranie i zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

ścielenie łóżka.

3) Zaleconą przez lekarza pielęgnację, w szczególności:

zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

zakładanie i zmiana wyrobu chłonnego u osoby leżącej,

układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,

karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłków,

stosowanie okładów, kompresów,

podawanie leków według zaleceń lekarza.

4) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:

organizowanie spacerów,

organizowanie kontaktów sąsiedzkich,

zamawianie wizyt lekarskich,

realizacja recept,

załatwianie spraw urzędowych.

10. Usługi opiekuńcze nie obejmują prac ogrodowych i prac porządkowych na podwórku, wyjątkiem jest, w uzasadnionych przypadkach,  przyniesienie opału z miejsca jego składowania do mieszkania osoby, na rzecz której świadczone są usługi opiekuńcze.

11. Realizacja usług opiekuńczych nie obejmuje zakupu, przez podmiot realizujący zadanie, sprzętu, rehabilitacyjnego środków higienicznych np. pampersów czy żywności itp. dla osób, na rzecz których realizowane będą usługi opiekuńcze.

12. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania nie mogą być świadczone przez:

1) osoby zamieszkałe pod tym samem adresem z osobą, na rzecz której świadczone są usługi opiekuńcze;

2) osoby spokrewnione w linii pierwszej pierwszego i drugiego stopnia pokrewieństwa tj. dziadek, babka, ojciec, matka, rodzice, syn, córka, wnuk, wnuczka dziecko a także w linii bocznej drugiego stopnia pokrewieństwa tj. brat, siostra, rodzeństwo.

Zakres usług będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb osoby, na rzecz której usługi są świadczone.

II.                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

W projekcie budżetu na 2024 rok przewiduje się przyjęcie kwoty dotacji w wysokości 300 000,00 zł. Ostateczna kwota dotacji ustalona zostanie po przyjęciu przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka uchwały budżetowej na 2024 rok. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji zadania, kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zwiększeniu.

III.                Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

5. Dyrektor MOPS może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację w przypadku, gdy:

1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

3) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

4) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.

6. Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

1) wydatki inwestycyjne;

2) zakup gruntów;

3) działalność gospodarczą;

4) działalność polityczną i religijną;

5) świadczenia socjalne, nagrody i premie dla pracowników;

6) wydatki na realizację zadania niedotyczące okresu obowiązywania umowy, w szczególności na pokrycie zobowiązań.

IV.        Zasady finansowania zadania

1. Podmiot wskazuje w ofercie:

1) w części merytorycznej:

a) kwotę brutto za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych w dni powszednie, oferowaną przez niego ilość godzin świadczenia usług opiekuńczych w dni powszednie oraz ich wartość brutto;

b) kwotę brutto za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta, oferowaną przez niego ilość godzin świadczenia usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta oraz ich wartość brutto;

c) kwotę wydatków merytorycznych do zadania np. środków ochrony osobistej, jednak nie może ona być wyższa nić 2% wartości ogólnej sumy usług opiekuńczych.

2) W części dotyczącej obsługi administracyjnej:

a) Kwotę wydatków związanych z obsługą i kosztami administracyjnymi, z tym że kwota ta nie może być wyższa  niż 10% wartości całego zadania.

2. Podmiot składający ofertę nie wykazuje wkładu własnego w żadnej formie.

V.  Rozliczanie zadania publicznego

1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przedstawiania w formie pisemnej miesięcznych harmonogramów wykonywania zadania zawierających następujące informacje: wskazanie osoby, na rzecz której wykonywane będą usługi, wskazanie osoby wykonującej usługi ze strony podmiotu realizującego zadanie, dokładny termin obejmujący datę i godziny w jakich usługi będą wykonywane, u konkretnie wskazanych osób. Harmonogram musi być przekazywany co miesiąc, najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed pierwszym dniem miesiąca, którego harmonogram będzie dotyczył. O wszelkich zmianach w przedstawionych harmonogramach podmiot realizujący zadanie musi niezwłocznie i skutecznie poinformować MOPS.

2. Rozliczenia finansowe będą się odbywać w następujący sposób:

1) miesięczne transze dotacji wypłacane będą w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, zgodnie z ilością godzin wynikających z decyzji, wydanych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej na dany miesiąc.

2) do dnia 10 każdego miesiąca, podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej, informacji o ilości godzin usług opiekuńczych zrealizowanych w poprzednim miesiącu wraz z wykazem obejmującym czas pracy opiekunów, daty, terminy wykonywania usług opiekuńczych i ich ilość dla poszczególnych osób, na rzecz których świadczone będą usługi. MOPS może żądać przedstawienia dokumentów na potwierdzenie danych zawartych w przedstawionym wykazie.

3) w przypadku, gdy w danym miesiącu została zrealizowana inna liczba godzin, niż wynikająca z decyzji o których mowa w ust.1, kwota transzy w następnym miesiącu zostaje odpowiednio zwiększona lub zmniejszona.

VI.        Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

2. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania podopiecznych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

3. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa.

4. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

5. Podmiot przyjmujący do realizacji zadanie w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych.

6. Sprawozdanie z realizacji zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

VII.        Termin składania ofert i wymagane dokumenty.

1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do kancelarii).

3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/         w zakładce „Ogłoszenia”

5. Oferta złożona na innych drukach niż wymagane, nie będzie objęta procedurą konkursową.

6. Do oferty mogą być dołączone załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

VIII.        Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert .

1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o przepisy art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Opiniowane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletne i prawidłowo wypełnione.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (usuwalnych) ofert takich jak np. brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, oferent może zostać wezwany do usunięcia tych braków w określonym terminie.

4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.

5. Na każdym etapie pracy komisji oferent może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

6. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:

1) Formalne:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

2) Merytoryczne:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

d) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

e) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

7. Wyboru oferty dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

9. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

10. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 16 grudnia 2023 roku.

IX.  Informacja o zrealizowanych w latach 2021-2022 zadaniach z zakresu pomocy społecznej tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

1. Koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniósł: 647 185,33 zł

2. Średniomiesięczna liczba osób, dla których w 2021r. świadczone były usługi opiekuńcze: 67 osób.

3. Koszt realizacji zadania w 2022 roku wyniósł: 284 029,18 zł

4. Średniomiesięczna liczba osób, dla których w 2022r. świadczone były usługi opiekuńcze: 38 osób.

5. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2023 roku wynosi: 300 000 zł.

4. Koszt realizacji zadania od 01 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r. wyniósł: 270 122,90 zł

5. Średniomiesięczna liczba osób, dla których od 01 stycznia 2023 r. do 31 października 2023r. świadczone były usługi opiekuńcze: 27 osób.

Pouczenie:

1) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

2) Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.

3) Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

4) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

5) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.

6) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.

7) Składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

8) Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

9) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

10) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej może udzielać stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych, e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warchalskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–16.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Program "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu resortowego " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

 

Cel programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 4. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Finanse

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 mln zł.

 

Termin naboru

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek wraz z załącznikami do wniosku do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od 30 października 2023 r. do 16 listopada 2023 r. 
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Szczegółowe informacje o Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 znajdują się tutaj.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024


aproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania public

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w 2023 roku, ogłoszonego w dniu 28 listopada  2022 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -- Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w 2023 roku

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1.      Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

1)        kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania                    podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2)        kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu                   do zakresu rzeczowego zadania.

d) Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariatu i pracę społeczną.

e) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl do dnia 20 grudnia 2022 roku.

   

                                                                                             

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Gwardiak


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publi

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku, ogłoszonym przez Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
 w dniu 30 listopada  2022 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku.

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1.      Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

1)        kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania                    podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2)        kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu                   do zakresu rzeczowego zadania.

d) Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariatu i pracę społeczną.

e) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl do dnia 22 grudnia 2022 roku.

   

                                                                                             

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Gwardiak


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w sprawie ogłoszenia otwart

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłoszonego w dniu 01.12.2022

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku.

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1.      Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

1)        kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania                    podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2)        kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu                   do zakresu rzeczowego zadania.

d) Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariatu i pracę społeczną.

e) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl do dnia 22 grudnia 2022 roku.

   

                                                                                             

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Gwardiak


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie w sprawie ogłoszenia otwartego ko

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłoszonego w dniu 01.12.2022

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -- świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku.

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1.      Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

1)        kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania                    podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2)        kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu                   do zakresu rzeczowego zadania.

d) Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariatu i pracę społeczną.

e) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl do dnia 22 grudnia 2022 roku.

   

                                                                                             

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

/-/ Agnieszka Gwardiak


Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach p

ZARZĄDZENIE DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 1 grudnia 2022 r. NR 27/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.), pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr OPK.0052.212.2022 z dnia 30 listopada 2022r. w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. § 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia. § 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Strona 1 Załącznik do zarządzenia Nr 27/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 01 grudnia 2022 r. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarności Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem finansowania jego realizacji. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej. I. Rodzaj zadania. 1. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka. 2. Zadanie jest realizowane w ramach programu „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023, zwanego dalej „Programem”. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Programu (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). 3. Warunki realizacji: 1) ilość godzin: 3600; 2) termin: od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.; 3) ilość osób korzystających z usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych: co najmniej 15 osób. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany powyższych warunków, jeśli nie zostaną one zaakceptowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez Miasto Ostrów Mazowiecka w ramach naboru wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023. 4. Podmiot składający ofertę musi wykazać, że dysponuje co najmniej 4 osobami spełniającymi kryteria wykonywania usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone będą przez: 1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub 2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. Strona 2 doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w ppkt. 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. 5. Koszty kwalifikowalne zadania: 1) koszty godziny świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. 6. Podstawą przyznania usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych dla poszczególnych osób będzie skierowanie wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Wysokość dotacji na realizację Programu wynosi 144 000,00zł. III. Zasady przyznawania dotacji. 1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. 3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację w przypadku, gdy: 1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie; 2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych; 3) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta; 4) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji. 6. Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. 7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: 1) wydatki inwestycyjne; 2) zakup gruntów; 3) działalność gospodarczą; Strona 3 4) działalność polityczną i religijną; 5) świadczenia socjalne, nagrody i premie dla pracowników; 6) wydatki na realizację zadania niedotyczące okresu obowiązywania umowy, w szczególności na pokrycie zobowiązań. IV. Terminy i warunki realizacji zadania. 1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. 2. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa z wybranym podmiotem. 3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze. 4. Podmiot przyjmujący do realizacji zadanie w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych. 5. Sprawozdanie z realizacji zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty. 1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w 2023r.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2022 roku do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do kancelarii). 3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową. 4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej https://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/ w zakładce „Ogłoszenia”. 5. Oferta złożona na innych drukach niż wymagane, nie będzie objęta procedurą konkursową. 6. Do oferty mogą być dołączone załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach. VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert . 1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w oparciu o przepisy art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Strona 4 2. Opiniowane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletne i prawidłowo wypełnione. 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (usuwalnych) ofert takich jak np. brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, oferent może zostać wezwany do usunięcia tych braków w określonym terminie. 4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona. 5. Na każdym etapie pracy komisji oferent może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień. 6. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria: 1) Formalne: a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu? b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu? c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta? d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu? e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia? Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane. 2) Merytoryczne: a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniumax 20 punktów. b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta- max 20 punktów c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania- max 20 punktów d) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- max 20 punktów. f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania- max 20 punktów 7. Wyboru oferty dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. 8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej https://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/ w zakładce „Ogłoszenia”. 9. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego. 10. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn. 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 27 grudnia 2022 roku. VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2021 zadaniach z zakresu pomocy społecznej tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. 1. Usługi opieki wytchnieniowej w 2022r. realizowane są w 2022r na kwotę 96 000,00zł Strona 5 Pouczenie: 1) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane. 2) Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki. 3) Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu. 4) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”. 5) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. 6) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru. 7) Składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione. 8) Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. 9) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty. 10) Stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych udzieli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warchalskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–16.00

Załącznik: Załącznik nr 2 (Załącznik_nr_2_Program_Opieka_wytchnieniowa_2023.DOCX)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta O

Strona 1
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.), pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr OP-K.0052.213.2022 z dnia 30 listopada 2022r. w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Strona 1
Załącznik do zarządzenia Nr 26/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 01 grudnia 2022 r.
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie świadczenia usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku w ramach programu w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem finansowania jego realizacji.
Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.
I. Rodzaj zadania.
1. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.
2. Zadanie jest realizowane w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023, zwanego dalej „Programem”. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Programu (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
3. Warunki realizacji:
1) ilość asystentów: min. 25 osób;
2) ilość godzin: 27330;
3) termin: od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.;
4) ilość osób korzystających z usług: co najmniej 90 osób, w tym co najmniej 3 dzieci do 16. roku życia.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany powyższych warunków, jeśli nie zostaną one zaakceptowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Realizacja zadania uzależniona jest od pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez Miasto Ostrów Mazowiecka w ramach naboru wniosków w ramach Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej"- edycja 2023.
Strona 2
4. Podmiot składający ofertę musi wykazać, że dysponuje co najmniej 25 osobami spełniającymi kryteria wykonywania usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
5. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w ppkt. 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
1) zaświadczenie o niekaralności;
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
6. Koszty kwalifikowalne zadania:
1) godziny świadczenia usług asystenckich;
2) koszty zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz koszty zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz nie większej niż 500 zł miesięcznie na asystenta pod warunkiem, że
Strona 3
wykonuje on usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy, koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej. Łączna kwota przeznaczona na tą pozycję nie może być większa niż 47500,00zł.
1) koszt ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystencji osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł rocznie, przy czym zapewnienie ubezpieczenia OC jest obowiązkiem realizatora Programu. Łączna kwota przeznaczona na tą pozycję nie może być większa niż 1250,00zł.
Powyższe limity mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu naboru wniosków przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
7. Podstawą przyznania usług asystenckich dla poszczególnych osób będzie skierowanie wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość dotacji na realizację Programu wynosi 1 141 950,00zł. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację Programu może ulec zmianie po ogłoszeniu wyników naboru wniosków przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Strona 4
5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację w przypadku, gdy:
1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;
3) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
4) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.
6. Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.
7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
1) wydatki inwestycyjne;
2) zakup gruntów;
3) działalność gospodarczą;
4) działalność polityczną i religijną;
5) świadczenia socjalne, nagrody i premie dla pracowników;
6) wydatki na realizację zadania niedotyczące okresu obowiązywania umowy, w szczególności na pokrycie zobowiązań.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.;
2. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa z wybranym podmiotem.
3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.
4. Podmiot przyjmujący do realizacji zadanie w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych.
Strona 5
5. Sprawozdanie z realizacji zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty.
1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH W 2023R.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2022 roku do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do kancelarii).
3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej https://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/ w zakładce „Ogłoszenia”
5. Oferta złożona na innych drukach niż wymagane, nie będzie objęta procedurą konkursową.
6. Do oferty mogą być dołączone załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert .
1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w oparciu o przepisy art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Opiniowane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletne i prawidłowo wypełnione.
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (usuwalnych) ofert takich jak np. brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, oferent może zostać wezwany do usunięcia tych braków w określonym terminie.
Strona 6
4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
5. Na każdym etapie pracy komisji oferent może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
6. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
1) Formalne:
a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?
b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?
c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?
d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?
e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.
2) Merytoryczne:
a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu- max 20 punktów.
b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta- max 20 punktów.
c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania- max 20 punktów.
d) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- max 20 punktów.
f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.
7. Wyboru oferty dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
9. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
10. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 27 grudnia 2022 roku.
Strona 7
VII. Informacja o zrealizowanych w roku 2022 zadaniach z zakresu pomocy społecznej tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.
1. Usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych realizowane są w 2022r na kwotę 895 800,00zł
Pouczenie:
1) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
2) Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.
3) Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
4) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
5) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
6) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.
7) Składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.
8) Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
9) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
10) Stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych udzieli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warchalskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–16.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 24/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku.

§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia Nr 24/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 30 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -  świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej -  świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2023 roku. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji.

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

I.         Rodzaj zadania.

1. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na rzecz osób samotnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

2. Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

3. Podstawą przyznania usług opiekuńczych dla poszczególnych osób jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. W decyzjach ustalone zostanie miejsce, wymiar godzin, zakres i okres świadczenia usług. Pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych np. dojazdów do osób objętych pomocą.

4. Prognozowana średniomiesięczna ilość godzin usług opiekuńczych: 750.

5. Usługi opiekuńcze wykonywane będą w miejscu zamieszkania podopiecznych, w dni powszednie,

a w szczególnych przypadkach w soboty, niedziele i święta.

6. Zaoferowana ogólna liczba godzin opiekuńczych świadczonych w dni powszednie nie może być niższa niż 8300.

7. Zaoferowana ogólna liczba godzin opiekuńczych świadczonych w soboty, niedziele i święta nie może być niższa niż 700.

8. Miejsce świadczenia usług: miejsce zamieszkania osób, którym pomoc jest udzielana, wskazane z decyzji administracyjnej.

9. Usługi opiekuńcze obejmują:

1) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:

pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń i sprzętów użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy poprzez wykonywanie bieżących porządków, w tym również mycie okien,

zakupy artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,

przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza,

przynoszenie obiadów zgodnie z wydaną decyzją administracyjną,

załatwianie bieżących spraw w zależności od potrzeb.

2) Opiekę higieniczną, w szczególności:

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej (mycie, kąpanie, czesanie),

pranie i zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

ścielenie łóżka.

3) Zaleconą przez lekarza pielęgnację, w szczególności:

zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

zakładanie i zmiana wyrobu chłonnego u osoby leżącej,

układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji,

karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłków,

stosowanie okładów, kompresów,

podawanie leków według zaleceń lekarza.

4) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:

organizowanie spacerów,

organizowanie kontaktów sąsiedzkich,

zamawianie wizyt lekarskich,

realizacja recept,

załatwianie spraw urzędowych.

10. Usługi opiekuńcze nie obejmują prac ogrodowych i prac porządkowych na podwórku, wyjątkiem jest, w uzasadnionych przypadkach,  przyniesienie opału z miejsca jego składowania do mieszkania osoby, na rzecz której świadczone są usługi opiekuńcze.

11. Realizacja usług opiekuńczych nie obejmuje zakupu, przez podmiot realizujący zadanie, sprzętu, rehabilitacyjnego środków higienicznych np. pampersów czy żywności itp. dla osób, na rzecz których realizowane będą usługi opiekuńcze.

12. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania nie mogą być świadczone przez:

1) osoby zamieszkałe pod tym samem adresem z osobą, na rzecz której świadczone są usługi opiekuńcze;

2) osoby spokrewnione w linii pierwszej pierwszego i drugiego stopnia pokrewieństwa tj. dziadek, babka, ojciec, matka, rodzice, syn, córka, wnuk, wnuczka dziecko a także w linii bocznej drugiego stopnia pokrewieństwa tj. brat, siostra, rodzeństwo.

Zakres usług będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb osoby, na rzecz której usługi są świadczone.

II.               Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

W projekcie budżetu na 2023 rok przewiduje się przyjęcie kwoty dotacji w wysokości 300 000,00 zł. Ostateczna kwota dotacji ustalona zostanie po przyjęciu przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka uchwały budżetowej na 2023 rok. W uzasadnionych przypadkach kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zwiększeniu.

III.               Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

5. Dyrektor MOPS może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację w przypadku, gdy:

1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

3) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

4) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.

6. Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

1) wydatki inwestycyjne;

2) zakup gruntów;

3) działalność gospodarczą;

4) działalność polityczną i religijną;

5) świadczenia socjalne, nagrody i premie dla pracowników;

6) wydatki na realizację zadania niedotyczące okresu obowiązywania umowy, w szczególności na pokrycie zobowiązań.

IV.       Zasady finansowania zadania

1. Podmiot wskazuje w ofercie:

1) w części merytorycznej:

a) kwotę brutto za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych w dni powszednie, oferowaną przez niego ilość godzin świadczenia usług opiekuńczych w dni powszednie oraz ich wartość brutto;

b) kwotę brutto za 1 godzinę świadczenia usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta, oferowaną przez niego ilość godzin świadczenia usług opiekuńczych w soboty, niedziele i święta oraz ich wartość brutto;

c) kwotę wydatków merytorycznych do zadania np. środków ochrony osobistej, jednak nie może ona być wyższa nić 2% wartości ogólnej sumy usług opiekuńczych.

2) W części dotyczącej obsługi administracyjnej:

a) Kwotę wydatków związanych z obsługą i kosztami administracyjnymi, z tym że kwota ta nie może być wyższa  niż 10% wartości całego zadania.

2. Podmiot składający ofertę nie wykazuje wkładu własnego w żadnej formie.

V.  Rozliczanie zadania publicznego

1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przedstawiania w formie pisemnej miesięcznych harmonogramów wykonywania zadania zawierających następujące informacje: wskazanie osoby, na rzecz której wykonywane będą usługi, wskazanie osoby wykonującej usługi ze strony podmiotu realizującego zadanie, dokładny termin obejmujący datę i godziny w jakich usługi będą wykonywane, u konkretnie wskazanych osób. Harmonogram musi być przekazywany co miesiąc, najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed pierwszym dniem miesiąca, którego harmonogram będzie dotyczył. O wszelkich zmianach w przedstawionych harmonogramach podmiot realizujący zadanie musi niezwłocznie i skutecznie poinformować MOPS.

2. Rozliczenia finansowe będą się odbywać w następujący sposób:

1) miesięczne transze dotacji wypłacane będą w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, zgodnie z ilością godzin wynikających z decyzji, wydanych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej na dany miesiąc.

2) do dnia 10 każdego miesiąca, podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej, informacji o ilości godzin usług opiekuńczych zrealizowanych w poprzednim miesiącu wraz z wykazem obejmującym czas pracy opiekunów, daty, terminy wykonywania usług opiekuńczych i ich ilość dla poszczególnych osób, na rzecz których świadczone będą usługi. MOPS może żądać przedstawienia dokumentów na potwierdzenie danych zawartych w przedstawionym wykazie.

3) w przypadku, gdy w danym miesiącu została zrealizowana inna liczba godzin, niż wynikająca z decyzji o których mowa w ust.1, kwota transzy w następnym miesiącu zostaje odpowiednio zwiększona lub zmniejszona.

VI.       Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

2. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania podopiecznych wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

3. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa.

4. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

5. Podmiot przyjmujący do realizacji zadanie w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych.

6. Sprawozdanie z realizacji zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

VII.       Termin składania ofert i wymagane dokumenty.

1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2022 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do kancelarii).

3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej http://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/        w zakładce „Ogłoszenia”

5. Oferta złożona na innych drukach niż wymagane, nie będzie objęta procedurą konkursową.

6. Do oferty mogą być dołączone załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

VIII.       Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert .

1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o przepisy art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Opiniowane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletne i prawidłowo wypełnione.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (usuwalnych) ofert takich jak np. brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, oferent może zostać wezwany do usunięcia tych braków w określonym terminie.

4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.

5. Na każdym etapie pracy komisji oferent może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

6. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:

1) Formalne:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

2) Merytoryczne:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

d) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

e) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

7. Wyboru oferty dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

9. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

10. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23 grudnia 2021 roku.

IX.  Informacja o zrealizowanych w latach 2020-2021 zadaniach z zakresu pomocy społecznej tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

1. Koszt realizacji zadania w 2020 roku wyniósł: 564 557,55 zł

2. Średniomiesięczna liczba osób, dla których w 2020r. świadczone były usługi opiekuńcze: 67 osób.

3. Koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniósł: 647 186,00 zł

4. Średniomiesięczna liczba osób, dla których w 2021r. świadczone były usługi opiekuńcze: 67 osób.

5. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2022 roku wynosi: 500 000 zł.

4. Koszt realizacji zadania od 01 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. wyniósł: 237 172,00 zł

5. Średniomiesięczna liczba osób, dla których od 01 stycznia 2022 r. do 31 października 2022r. świadczone były usługi opiekuńcze: 40 osób.

Pouczenie:

1) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

2) Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.

3) Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

4) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

5) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.

6) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.

7) Składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

8) Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

9) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

10) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej może udzielać stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych, e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warchalskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–16.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Zarządzenie Nr 23/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 23/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 listopada 2022 r.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania i wydawania jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem finansowania  jego realizacji. Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

I.          Rodzaj zadania.

1. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Termin realizacji zadania: 01.01.2023r.-31.12.2023r.

3. Na posiłek składa się:

1) treściwa zupa, o gramaturze co najmniej 450 mililitrów, z mięsną lub białkową wkładką, o gramaturze co najmniej 100g, oraz pieczywem o gramaturze co najmniej 50g. lub

2) danie składające się z mięsa lub ryby lub podrobów, o gramaturze co najmniej 100g, ziemniaków, kaszy lub ryżu, o gramaturze co najmniej 200g, sosu lub zasmażki oraz surówki, o gramaturze co najmniej 120g.

4. Zadanie obejmuje przygotowanie, wydanie na wynos lub umożliwienie spożycia na miejscu, posiłku o wartości kalorycznej co najmniej 1000 kcal osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.

5. Za dni świąteczne oraz soboty i niedziele, podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie wydać posiłek, o którym mowa w pkt. 3 w ilości odpowiadającej ilości dni świątecznych oraz sobót i niedziel, w dni przypadające bezpośrednio przed dniami świątecznymi oraz sobotami i niedzielami. Za dni, o których mowa powyżej, podmiot realizujący zadanie może wydać suchy prowiant odpowiadający wartością kaloryczną oraz zróżnicowaniem zawartości opisowi posiłku z pkt. 3.

6. Przewidywana średnia ilość posiłków do przygotowania i wydania dziennie: 90, w tym ok. 80 na wynos. Posiłki wydawane na wynos będą wydawane w pojemnikach do tego przystosowanych, zapewnionych przez podmiot realizujący zadanie wraz z adekwatnymi do posiłku sztućcami jednorazowymi. Zarówno pojemniki jak i sztućce muszą być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością.

7. Posiłki muszą uwzględniać obecność pełnowartościowego białka (mięso, jaj, ryby) z dodatkiem warzyw lub owoców z uwzględnieniem sezonowości, produkty zbożowe, podroby, masło, śmietana i inne tłuszcze, suche nasiona strączkowe, być urozmaicone zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, pod względem organoleptycznym oraz sporządzane ze świeżych produktów, posiadających aktualne terminy ważności.

8. MOPS wymaga aby wydawane posiłki były świeże, bez zanieczyszczeń oraz bez obcych zapachów z ograniczoną ilością substancji dodatkowych (konserwujących, zagęszczających, barwiących i sztucznie aromatyzowanych). Wyklucza się posiłki typu fast-food oraz dania przygotowywane z proszku.

9. Posiłki i prowiant powinny być wydawane w sposób estetyczny.

10. Przygotowanie i wydawanie posiłków odbywać się będzie w Miejskiej Kuchni prowadzonej w części pomieszczeń na parterze budynku przy ul. 3 Maja 57 w Ostrowi Mazowieckiej, przystosowanych do prowadzenia działalności gastronomicznej.

11. Podmiot realizujący zadanie wyposaży Kuchnię w niezbędny sprzęt AGD tj. chłodnie, kotły, piece, zmywarki, urządzenia wielofunkcyjne itp., zlewy, baterie zlewowe, meble kuchenne, drobny sprzęt kuchenny i naczynia. Koszty wyposażenia nie mogą być pokryte z dotacji na realizację niniejszego zadania. Sprzęt stanowi własność podmiotu realizującego zadanie.

12. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest świadczyć przedmiotową usługę zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących:

a) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń),

b) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie),

c) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów),

d) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych).

13. Wymaga się aby produkty objęte niniejszym zamówieniem spełniały wymogi sanitarno- epidemiologiczne i zasady systemu HACCP oraz Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132).

14. Lokal zostanie użyczony podmiotowi realizującemu zadanie nieopłatnie na czas i potrzeby zadania. Podmiot realizujący zadanie, bez uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka, nie może wykorzystywać użyczonego lokalu do celów niebędących częścią realizowanego zadania publicznego, w tym w szczególności do prowadzenia działalności zarobkowej. Podmiot realizujący zadanie odpowiedzialny będzie za utrzymanie lokalu w stanie technicznym i wizualnym w stanie niepogorszonym niż w dniu użyczenia, poza wynikającym z normalnego użytkowania.

15. Podmiot realizujący zadanie odpowiedzialny będzie za utrzymanie porządku w przekazanym w użyczenie lokalu, w tym zakup niezbędnych środków czystości i zapewnienie osób, które za utrzymanie porządku będą odpowiedzialne.

16. Podmiot realizujący zadanie będzie ponosił koszty eksploatacyjne, w tym energia elektryczna, ogrzewanie i woda.

17. MOPS ma prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków zleconych do wydania. Podmiotowi realizującemu zadanie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia jedynie za faktycznie wydane posiłki. Podstawą wypłaty będą listy odbioru uprawnionych świadczeniobiorców.

18. Wydawanie posiłków odbywać się będzie w godzinach: 11:00-15:00 lub w innych uzgodnionych z MOPS.

19. Nie dopuszcza się wydawania posiłku innej osobie niż Świadczeniobiorca MOPS bez upoważnienia  do odbioru posiłku potwierdzonego przez jego pracownika.

20. Podmiot realizujący zadanie nie może wydawać Świadczeniobiorcom MOPS równowartości posiłku w gotówce.

21. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do ochrony danych osobowych  Świadczeniobiorców MOPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

22. Personel podmiotu realizującego zadanie musi uwzględniać specyficzne cechy Świadczeniobiorców MOPS i w związku z tym wykazywać się empatią w stosunku do nich.

23. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do przedstawienia, na każde żądanie MOPS, tabel kaloryczności serwowanych posiłków oraz wykazy stosowanych do przygotowywania posiłków, produktów i surowców wraz z nazwami producentów, w terminie 2 dni od wezwania.

24. Informacje na temat osób uprawnionych do korzystania z przygotowywanych i wydawanych posiłków przekaże podmiotowi realizującemu zadanie MOPS.

25. Co do zasady listy uprawnionych będą przekazywane podmiotowi realizującemu zadanie przez MOPS pisemnie, dopuszcza się jednak możliwość telefonicznego zgłoszenia osoby uprawnionej do korzystania z posiłku z dniem zgłoszenia.

26. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania wyznaczonego pracownika MOPS o niezgłaszaniu się i/ lub braku odbioru posiłku przez Świadczeniobiorcę MOPS. MOPS podejmuje decyzję o utrzymaniu bądź uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie w formie posiłku.

27. MOPS ma prawo do kontroli realizacji usług świadczonych przez podmiot realizujący zadanie, w szczególności:

1) czy posiłki wydawane są osobom uprawnionym,

2) czy jakość i ilość posiłków jest zgodna z warunkami zamówienia.

28. Podmiot realizujący zadanie zapewni osobom realizującym przedmiot zamówienia, w sytuacjach określonych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

25. Rozliczenie pomiędzy MOPS a Podmiotem realizującym zadanie odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu.

26. Podmiot realizujący zadanie przez cały okres realizacji umowy ma obowiązek być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie).

27. W trakcie realizacji zadania Podmiot realizujący zadanie musi zapewnić stały kontakt telefoniczny, w godzinach pracy MOPS z upoważnionym pracownikiem podmiotu realizującego zadanie.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę zamówienia ilość posiłków wskazana w niniejszym ogłoszeniu jest uśredniona, przyjęta w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Podmiotowi realizującemu  zadanie, z którym MOPS podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację posiłków w ilościach podanych w ogłoszeniu.

MOPS zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia/ zmniejszenia) ilości posiłków. Podmiot zlecający zadanie zapłaci za faktycznie  zrealizowane posiłki.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość dotacji na realizację zadania wynosi 300 000,00zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację w przypadku, gdy:

1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

3) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

4) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.

6. Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

1) wydatki inwestycyjne;

2) zakup gruntów;

3) działalność gospodarczą;

4) działalność polityczną i religijną;

5) świadczenia socjalne, nagrody i premie dla pracowników;

6) wydatki na realizację zadania niedotyczące okresu obowiązywania umowy, w szczególności na pokrycie zobowiązań.

IV. Zasady przygotowania oferty

1. Podmiot wykazuje w ofercie w części merytorycznej, w pozycji:

1) rodzaj kosztu: "1 posiłek dla 1 osoby"

2) rodzaj miary: ”sztuka"

3) koszt jednostkowy: należy wpisać koszt brutto 1 posiłku dla 1 osoby

4) liczba jednostek: 32850

5) wartość: w poz. "razem" i "rok1" kwotę przeznaczoną na 1 posiłek na 1 osobę przemnożoną przez 90 osób i 365 dni

6. Nie przewiduje się finansowania kosztów administracyjnych.

7. Podmiot składający ofertę nie wykazuje wkładu własnego w żadnej formie.

V.  Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r.

2. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa z wybranym podmiotem.

3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

4. Podmiot przyjmujący do realizacji zadanie w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

VI. Termin składania ofert i wymagane dokumenty.

1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT NA Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom MOPS w Ostrowi Mazowieckiej" w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 19  grudnia 2022r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu do kancelarii).

3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej https://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/    w zakładce „Ogłoszenia”.

5. Oferta złożona na innych drukach niż wymagane, nie będzie objęta procedurą konkursową.

6. Do oferty mogą być dołączone załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego zadaniach.

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert .

1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w oparciu o przepisy art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Opiniowane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletne i prawidłowo wypełnione.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (usuwalnych) ofert takich jak np. brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, oferent może zostać wezwany do usunięcia tych braków w określonym terminie.

4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.

5. Na każdym etapie pracy komisji oferent może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

6. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:

1) Formalne:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

2) Merytoryczne:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu- max 20 punktów.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta- max 20 punktów.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania- max 20 punktów.

d) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- max 20 punktów.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

7. Wyboru oferty dokonuje Dyrektor MOPS w Ostrowi Mazowieckiej, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

9. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

10. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23 grudnia 2022 roku.

VIII. Informacja o zrealizowanych w roku 2021  zadaniach z zakresu pomocy społecznej tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych gorących posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej realizowane było w 2021r na kwotę 283 497,50 zł

Pouczenie:

1) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

2) Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.

3) Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

4) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

5) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.

6) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.

7) Składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

8) Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

9) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

10) Stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych udzieli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warchalskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–16.00.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy

grafika

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy

grafika

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłoszonym przez Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
 w dniu 03 lutego 2022 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1.      Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

1)        kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu.

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta.

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania                    podmiotu.

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2)        kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu                   do zakresu rzeczowego zadania.

d) Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariatu i pracę społeczną.

e) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl do dnia 24 lutego 2022 roku.

   

                                                                                             

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Gwardiak


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, ogłoszonym przez Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
 w dniu 03 lutego 2022 roku

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,  zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się do prac w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2.  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

II. ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

1.      Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy, w tym :

1)        kryteriów formalnych, według których dokonywana jest ocena:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu.

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu.

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta.

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania                    podmiotu.

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2)        kryteriów merytorycznych, według których dokonywana jest:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu                   do zakresu rzeczowego zadania.

d) Uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenie wolontariatu i pracę społeczną.

e) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania.

III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kancelarii Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka lub przesłać drogą elektroniczną  na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl do dnia 24 lutego 2022 roku.

   

                                                                                             

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Agnieszka Gwardiak


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w mie

Zarządzenie
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 3 lutego 2022 r.

 Nr 04/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych  na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 6 ppkt. 1) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.), pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr OP-K.0052.17.2022 z dnia 31 stycznia 2022r. w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia Nr 04/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 lutego 2022 r.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarności

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem finansowania  jego realizacji.

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

I.         Rodzaj zadania.

1. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka.

2. Zadanie jest realizowane w ramach programu „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022, zwanego dalej „Programem”. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami Programu (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

3. Warunki realizacji:

1) ilość godzin: 2400;

2) termin: od dnia podpisania przez Miasto Ostrów Mazowiecka z Wojewodą Mazowieckim umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022  do dnia 31 grudnia 2022r.;

3) ilość osób korzystających z usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych: co najmniej 10 osób.

4. Podmiot składający ofertę musi wykazać, że dysponuje co najmniej 4 osobami spełniającymi kryteria wykonywania usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Usługi świadczone będą przez:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub

2) osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

5. Koszty kwalifikowalne zadania:

1) koszty godziny świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

6. Podstawą przyznania usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych dla poszczególnych osób będzie skierowanie wydane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

II.                Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość dotacji na realizację Programu wynosi 96 000,00zł.

III.                Zasady przyznawania dotacji.

1. Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

3. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na druku zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

4. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy lub cofnąć dotację w przypadku, gdy:

1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

3) zostały ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;

4) podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przyjęcia dotacji.

6. Z dotacji mogą być pokrywane wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na:

1) wydatki inwestycyjne;

2) zakup gruntów;

3) działalność gospodarczą;

4) działalność polityczną i religijną;

5) świadczenia socjalne, nagrody i premie dla pracowników;

6) wydatki na realizację zadania niedotyczące okresu obowiązywania umowy, w szczególności na pokrycie zobowiązań.

IV.        Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania przez Miasto Ostrów Mazowiecka z Wojewodą Mazowieckim umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 do dnia 31 grudnia 2022r.

2. Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa z wybranym podmiotem.

3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze.

4. Podmiot przyjmujący do realizacji zadanie w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych.

5. Sprawozdanie z realizacji zadania określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

V.        Termin składania ofert i wymagane dokumenty.

1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do kancelarii).

3. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

4. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej https://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/      w zakładce „Ogłoszenia”.

5. Oferta złożona na innych drukach niż wymagane, nie będzie objęta procedurą konkursową.

6. Do oferty mogą być dołączone załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

VI.        Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert .

1. Oceny złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w oparciu o przepisy art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Opiniowane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu, na obowiązujących drukach, kompletne i prawidłowo wypełnione.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych (usuwalnych) ofert takich jak np. brak potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, oferent może zostać wezwany do usunięcia tych braków w określonym terminie.

4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.

5. Na każdym etapie pracy komisji oferent może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

6. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:

1) Formalne:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane.

2) Merytoryczne:

a) Ocena zgodności złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu- max 20 punktów.

b) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta- max 20 punktów

c) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania- max 20 punktów

d) Ocena proponowanej jakości wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne- max 20 punktów.

f) Ocena doświadczenia w realizacji tego rodzaju zadania- max 20 punktów

7. Wyboru oferty dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej https://www.biuletyn.abip.pl/mopsostrowmaz/      w zakładce „Ogłoszenia”.

9. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

10. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28 lutego 2022 roku. W przypadku, gdy umowa Miasta Ostrów Mazowiecka z Wojewodą Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022 nie zostanie podpisana do w.w. terminu, termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie przesunięty odrębnym zarządzeniem.

VII.  Informacja o zrealizowanych w roku 2021 zadaniach z zakresu pomocy społecznej tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

1. Usługi opieki wytchnieniowej w 2021r. nie były realizowane, usługi asystenta osób niepełnosprawnych realizowane były w 2021r. realizowane na kwotę 188 100,00zł.

Pouczenie:

1) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.

2) Na ostatniej stronie oferty (w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać wszystkie załączniki.

3) Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

4) Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

5) W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.

6) W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru.

7) Składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

8) Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

9) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

10) Stosownych wyjaśnień na pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych udzieli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warchalskiego 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00–16.00.

Załącznik: Załącznik nr 2 doc (Załącznik nr 2 Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2022.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Zarządzenie
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 3 lutego 2022 r.

 Nr 03/2022

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 6 ppkt. 1) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.), pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr OP-K.0052.18.2022 z dnia 31 stycznia 2022r. w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

§ 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej


Agnieszka Gwardiak


Załącznik do zarządzenia Nr 03/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 lutego 2022 r.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego w zakresie świadczenia usług asystenckich na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2022 roku w ramach programu w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem finansowania  jego realizacji.

Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

I.          Rodzaj zadania.

1. Zadaniem pomocy społecznej objętym niniejszym konkursem jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

2. Zadanie jest realizowane w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 20