ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > StandaryzacjaDecyzja Wojewody Lubelskiego

Zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony w załączeniu


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

PROGRAM NAPRAWCZY

Program Naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie, uaktualniony, realizowany od 1996 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez DPS

STANDARD OBOWIĄZUJĄCYCH PODSTAWOWYCH
USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie

Dom świadczy usługi:
1)w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
a)miejsce zamieszkania,
b)wyżywienie,
c)odzież i obuwie,
d)utrzymanie czystości;
2)opiekuńcze, polegające na:
a)udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b)pielęgnacji,
c)niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
3)wspomagające, polegające na:
a)umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej: zooterapii, pracowni plastycznej, ogrodnictwa i rolnictwa Drużyna harcerska „Nieprzetartego Szlaku”, terapii zajęciowej w świetlicach, drużyna sportowa, muzykoterapia, terapia bodźcowa w Sali Doświadczania Świata;
b)podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców: fizykoterapia, hydroterapia, hipoterapia;
c)umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych: Religia, uczestniczenie w mszy świętej; uczestnictwo i organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych;
d)zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e)stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
f)działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
g)pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
h)zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i)pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy,
j)zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
k)sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców;
4)w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające dzieciom:
a)pobieranie nauki: Szkoła Życia;
b)uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,
c)uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.
Zakres i rodzaj usług, o których mowa w pkt 4, regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).


Standaryzacja DPS

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. hr. Eligiusza SUCHODOLSKIEGO
w Gościeradowie

STANDARYZACJA DOMU POMOCY
W GOŚCIERADOWIE

Opracował Zespół
przy udziale Niezależnego
Samodzielnego Związku
Zawodowego Pracowników
Pomocy Społecznej

Gościeradów 2000 r.

SPIS TREŚCI

I.RYS HISTORYCZNY MIEJSCOWOŚCI GOŚCIERADÓW
I DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ -3
II.STAN OBECNY
- CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU I POMIESZCZEŃ -5
- CHARAKTERYSTYKA WYCHOWANKÓW -6
- CHARAKTERYSTYKA ZATRUDNIONEGO PERSONELU -7
- USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ WYCHOWANKÓW
I ŚRODOWISKA -9
III. PROGRAM STANDARYZACJI DOMU POMOCY
SPOŁECZNEJ W GOŚCIERADOWIE -10
- USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ
WYCHOWANKÓW I ŚRODOWISKA -15
- PERSONEL -18
IV. WNIOSKI -19

RYS HISTORYCZNY MIEJSCOWOŚCI GOŚCIERADÓW
I DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pierwsze wzmianki - pisane - pochodzą z roku 1198 i zostały odnalezione w archiwach klasztoru miechowskiego. Jeżeli chodzi o szersze opisy dziejów Gościeradowa, to pochodzą one już z XV wieku i dotyczą kolejnych właścicieli dóbr ziemskich. Na obecnym terenie wybudowany był skromny drewniany dworek, w którym mieszkała rodzina Gościeradowskich. Prawdopodobnie właściciele tych ziem przyjęli swoje nazwisko od tej miejscowości. Zmiany właścicieli były jednak bardzo częste i stąd w zapisach historycznych niewiele można o nich przeczytać. W każdym razie dworek i jego otoczenie zmieniało się wraz ze zmianą właścicieli. Właścicielami byli między innymi: Andrzej Tęczyński - Wojewoda Sandomierski, Jan Kazimierz Krasiński
- Podskarbi Wielki Koronny i wielu innych.
Dobra powiększył i utrwalił ich wielkość Romuald Wybranowski który jako pułkownik walczył pod Wiedniem za czasów Jana Sobieskiego. Rynsztunek i zbroje jego znajdują się dziś w muzeum Czartoryskich w Krakowie. W połowie osiemnastego wieku dobra obejmuje Eligiusz Prażmowski i on też buduje murowany Pałac wraz ze spichlerzem, w którym obecnie znajduje się Ośrodek Rehabilitacji. Prażmowski był dosyć utalentowanym muzykiem, ale również i dziwakiem. Swoje dziwactwo uwidocznił w architekturze wybudowanego pałacu. Symbolem tego są trzy kolumny podpierające balkon wejścia głównego. W innych pałacach budowano kolumny parzyście. Poprzez małżeństwo córki Eligiusza Prażmowskiego
- Marianny z hrabią Wojciechem Suchodolskim
( notabene postać historyczna ), dobra gościeradowskie przechodzą na własność możnego rodu Suchodolskich. Ostatnimi dziedzicami są Eligiusz i Edmund Suchodolscy, którzy umierają bezpotomnie. Starszy z nich – Eligiusz zapisuje w testamencie cały majątek ( ziemie i budowle ) na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Zmarł on w 1894 r.Edmund natomiast otrzymuje majątek w Wojcieszkowie, który zaraz zostaje sprzedany dla pokrycia wierzytelności zaciągniętych w Paryżu. Po śmierci brata, Edmund próbuje podważyć wiarygodność testamentu, ale w każdym z sądów wyroki są dla niego niekorzystne. Stąd też dobra gościeradowskie przechodzą na własność Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności dopiero w 1904 r. po śmierci Edmunda.
Po generalnym remoncie w pałacu znajduje swoją siedzibę szpital dla ubogich. Szpital ten przetrwał do 1949 r., kiedy to powstało Państwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze.
W 1972 r. przeprowadzono remont kapitalny pałacu. Zabytkowy drewniany dworek przeniesiony został do Kazimierza Dolnego, natomiast spichlerz popadał w ruinę. W 1979 r. decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego powołany został do życia Dom Pomocy Społecznej dla dzieci upośledzonych umysłowo. W 1990r otrzymuje on imię hr. Eligiusza Suchodolskiego. W tym też okresie podjęte zostały starania których celem była odbudowa spichlerza. Rozpoczęliśmy ją w 1994r. Od początku zamiarem naszym było przeznaczyć go na Ośrodek Rehabilitacyjny.
Od początku jest to placówka koedukacyjna dla 62 osób. W początkowym okresie działalność opierała się tylko i wyłącznie na zapewnieniu opieki. Dopiero w ostatnich latach zmieniliśmy generalnie cele i zadania. Podstawowym celem, jaki sobie stawia Dom jest stworzenie warunków przypominających dom rodzinny. Przełamywanie nawyków z dawnych lat oraz istniejących stereotypów wśród ludności kosztuje nas wiele. Już w początkach lat 80-tych, mimo wielu oporów powołana została przez Kuratora Oświaty Szkoła Życia dla dzieci lżej upośledzonych. Istnieje ona do dziś. Ma zresztą poważne osiągnięcia. Dalsze nasze działania dotyczące objęcia edukacją dzieci upośledzonych zakończone zostały sukcesem dopiero w 1998r. A więc edukacja jest drugim celem.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU I POMIESZCZEŃ

W 1995 roku zmniejszono liczbę wychowanków do 61.
Spowodowane to było zbyt dużym zagęszczeniem (2,8 m2 na jedną osobę).
Na parterze pałacu znajduje się jedna świetlica terapeutyczna dla 20 wychowanków ze znacznym stopniem upośledzenia umysłowego i ruchowego, pracownia artystyczna, sala doświadczania świata, pracownia plastyczna, 2 sale do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, jadalnia, kuchenka pomocnicza, sanitariaty, szatnia, pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia na parterze są wysokie (3,8m), o pow. od 39m2 do 62m2. . Świetlica jest wyposażona w szafy ubraniowe, stoliki, krzesła, sprzęt audiowizualny. Sala Szkoły Życia jest w Ośrodku Rehabilitacyjnym wyposażona standardowo.
Sala doświadczania światła wyposażona jest w dwa rzutniki obrazów, lustra, materiały pozwalające na rozróżnianie szorstkości, basenik z piłeczkami, materace, sprzęt muzyczny, zabawki.
Jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków jednorazowo przez trzydziestu wychowanków (4 przy jednym stoliku).
Piętro pałacu przeznaczone jest na sale sypialne, jedną świetlicę, gabinet lekarsko - pielęgniarski, zaplecze gabinetu, magazynek podręczny kuchenkę pomocniczą, jadalnię, pomieszczenia do hydroterapii oraz łazienki z sanitariatami. Pomieszczenia są duże
i wysokie (3,5m wysokości).
Sale sypialne są wieloosobowe (przeciętnie 6 osób). Wyposażone są w tapczaniki, szafki przyłóżkowe, szafy. Świetlica jest przeznaczona dla osób najbardziej upośledzonych umysłowo i ruchowo, wyposażona w sprzęt konieczny i przystosowany dla tych osób. Pomieszczenie hydroterapii wyposażone jest w wannę do biczy wodnych. W gabinecie lekarsko-pielęgniarskim znajduje się podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz do przeprowadzania podstawowych badań lekarskich.

CHARAKTERYSTYKA WYCHOWANKÓW

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie jest Domem koedukacyjnym. Przebywa w nim obecnie sześćdziesięciu jeden wychowanków z tego 37 chłopców i 24 dziewczynki. W wieku do 18 lat jest 25 mieszkańców, powyżej 18 roku życia jest 36 osób. Najmłodsze dziecko ma 3 latka, a najstarszy wychowanek 36 lat. Sześćdziesiąt osób jest upośledzonych umysłowo, a jedna psychicznie.
Stopień upośledzenia:
-41 osób w stopniu głębokim,
-11 osób w stopniu znacznym,
-9 osób w stopniu umiarkowanym.
Poza upośledzeniem umysłowym jedna trzecia z nich jest upośledzona fizycznie. Występują epilepsje, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa. Sześć osób jest niewidomych, a dwie osoby
z niedosłuchem. Chcemy podkreślić, że tylko jedenaście osób mówi. Osiemnaście osób jest z porażeniem mózgowym, na epilepsję cierpią
24 osoby. Występuje również wodogłowie, małogłowie, charakteropatia i autyzm.
Zespół pierwszy - "Maki" - jest grupą osób najsprawniejszch, od lat 18.
Zespół drugi - "Skrzaty" - to dzieci w różnym wieku, najmniej sprawne ruchowo.
W zespole trzecim - "Słoneczniki" - przebywają osoby z dużym stopniem upośledzenia umysłowego, ale w większości sprawne ruchowo.
Czterdzieści osób nie kontroluje i nie zgłasza potrzeb fizjologicznych. Dwadzieścia pięć osób wymaga karmienia. Dwanaście osób korzysta z wózków inwalidzkich. U dziesięciu wychowanków występuje agresja i autoagresja. Leki podawane są systematycznie dla 39 wychowanków. Pozostałe dzieci otrzymują leki tylko wtedy kiedy są niezbędne. Stałe kontakty z rodzinami utrzymuje 18 wychowanków, sporadycznie - 33. Pozostałe dzieci są sierotami, bądź też rodziny nie utrzymują z nimi żadnego kontaktu.

CHARAKTERYSTYKA ZATRUDNIONEGO PERSONELU

W Domu Pomocy Społecznej zatrudnionych jest pięćdziesięciu jeden pracowników na 42,5 etatach. Z tego:
- kierownicy zespołów i opiekunowie – 18 osób na 15,75 etatach,
- 8 pokojowych na 5,25 etatu,
- 1 pracownik socjalny na 0,5 etatu,
- 2 pielęgniarki na 1,5 etatu,
- 1 sprzątaczka na 1 etacie
Administrację obsługuje 6 osób na 5,75 etatu.
Personel gospodarczy to :
-kuchnia - 4 osoby na 4 etatach,
-pralnia i krawcowa- 4 osoby na 2,75 etatu,
-kierowca - 2 osoby na 2 etatach,
-pozostali, w tym dozorcy-5 osób na 4 etatach.
Praca opiekuńczo-terapeutyczna w Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest przez trzy zespoły. W skład zespołu wchodzą: kierownik zespołu, opiekunowie, pokojowe. Kierownik zespołu organizuje i kontroluje pracę w zespole, sprawuje pieczę nad wychowankami zespołu. Personel opiekuńczy prowadzi szeroko pojętą terapię zajęciową w świetlicach, sprawuje opiekę nad wychowankami. Wśród personelu opiekuńczego są osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym
o specjalności pedagogika specjalna, średnim - z uprawnieniami pedagogicznymi, średnim medycznym oraz średnim o różnych specjalnościach. Wśród pokojowych przeważa wykształcenie zawodowe i podstawowe. Dwie pielęgniarki mają wykształcenie średnie pielęgniarskie i sprawują opiekę nad wychowankami w porach nocnych.
Personel jest w miarę stabilny i zaangażowany w pracę z osobami niepełnosprawnymi.
Oprócz w/w personelu będącego na etatach DPS pracuje u nas na ryczałcie psycholog kliniczny.

USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ
WYCHOWANKÓW I ŚRODOWISKA

Zgodnie ze Statutem Dom nasz zapewnia podstawowe usługi na rzecz wychowanków. Zapewniamy pełną obsługę żywieniową (cztery posiłków dziennie), mieszkalną, usługi pralnicze, krawieckie, transportowe, obsługi administracyjnej i socjalnej. Systematycznie prowadzone są zajęcia z zakresu:
- Szkoły Życia
– Hydroterapii
– Fizykoterapii
– Muzykoterapii
– Hipoterapii
- Terapii zajęciowej w świetlicach
- Ogrodnictwa i rolnictwa
Prowadzone są kółka zainteresowań:
-artystyczne
-plastyczne
–sportowe
–zooterapii.
W 1994 roku utworzyliśmy drużynę harcerską "Nieprzetartego Szlaku".
Najważniejszym wydarzeniem w działalności DPS jest Dzień Dziecka połączony z Dniem Patrona.
Na tą imprezę zapraszamy wszystkie rodziny wychowanków, przyjaciół, znajomych i mieszkańców Gościeradowa. Jest to impreza integracyjna, organizowana przez wszystkich wychowanków , personel, wolontariuszy oraz Stowarzyszenie działające przy DPS.
Oprócz wcześniej wymienionych, organizujemy różne imprezy okolicznościowe związane z imieninami wychowanków,świąt państwowych i kościelnych. Bierzemy udział w wielu imprezach organizowanych przez inne Domy, Stowarzyszenia, Fundacje.
Uczestniczymy w uroczystościach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Grupa sportowców bierze z powodzeniem udział w Olimpiadach Specjalnych organizowanych przez Stowarzyszenie Olimpiad Specjalnych. Od 1976 roku jesteśmy członkami tego
Stowarzyszenia.
Duże zaangażowanie przejawiają wychowankowie w działalności kulturalno-oświatowej uczestnicząc w obozach, wycieczkach i rajdach.
Dom nasz świadczy również usługi dla środowiska. Do nich należą:
-usługi żywieniowe i pralnicze - dla osób objętych opieką G.O.P.S.
-usługi transportowe dla inwalidów i innych osób.
Usługi te pozwalają na ściślejszą integrację ze środowiskiem i pozyskanie przyjaciół dla naszego Domu, a tym samym dla wychowanków.

PROGRAM STANDARYZACJI
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOŚCIERADOWIE

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie powinien być w dalszym ciągu przeznaczony dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Powinien być domem koedukacyjnym. przeznaczonym dla 61 osób. Przystosowanie do potrzeb wynikających ze standardów obowiązujących w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej jest możliwe do osiągnięcia w przeciągu 5 lat. Już od 1995 roku realizujemy wewnętrzny program poprawy funkcjonowania naszego Domu. Wnętrza budynku głównego zostały zmodernizowane i przystosowane do pobytu dzieci. Oczywiście pozostało jeszcze do wykonania wiele prac modernizacyjnych takich jak np. wydzielenie pokoi sypialnych 1,2,3,4 - osobowych, modernizacja łazienki. Biorąc pod uwagę istniejące warunki, a więc bazę lokalową, warunki klimatyczne i krajobrazowe oraz położenie placówki uważamy, że Dom nasz, powinien w niedługim czasie spełniać podstawowe kryteria działalności. Dlatego też uważamy, że należy prowadzić różnego rodzaju prace i działania, aby standard usług dla mieszkańców naszego Domu był jak najlepszy. Przy rozpatrywaniu potrzeb dostosowawczych do standardów przyjęliśmy następujące, nadrzędne wartości bez których istnienie D.P.S. jest niemożliwe:
- zapewnienie godności osobistej wychowanków,
- zapewnienie intymności,
- niezależności,
- wolności i możliwości dokonywania wyboru,
- możliwości zaspokajania potrzeb,
- rozwoju osobowości,
- poczucia bezpieczeństwa.
Mając to na uwadze proponujemy następujące rozwiązania :
W obecnym pałacu przeznaczyć większą część pomieszczeń na sypialnie. Uzyskać to można kosztem zorganizowania sypialni w salach rewalidacyjnych, pracowni plastycznej, artystycznej, szatni. Biorąc pod uwagę to, że w naszym domu przebywają dzieci należy utworzyć sypialnie 1,2,3,4 - osobowe.
W związku z tym planujemy:
1. Na parterze utworzyć następujące sypialnie:
-sypialnia nr 1 - 3 osoby (obecnie Sala Doświadczania Świata)
-sypialnia nr 2 - 3 osoby (obecna sala artystyczna)
-sypialnia nr 3 - 2 osoby (obecna pracownia plastyczna)
-sypialnia nr 4 - 3 osoby (obecna sala rewalidacyjna)
-sypialnia nr 5 –3 osoby ( obecna sala rewalidacyjna)
-sypialnia nr 6 –3 osoby ( obecna szatnia).
W obecnym pokoju socjalnym powstanie szatnia.
2. Na piętrze powstaną następujące sypialnie:
-sypialnia nr 1 –4 osoby ( obecnie sypialnia 9 - osobowa)
-sypialnia nr 2 –3 osoby (obecnie sypialnia 7 - osobowa)
-sypialnia nr 3 –3 osoby ( obecnie sypialnia 6 - osobowa)
-sypialnia nr 4 –3 osoby ( obecnie sypialnia 6 - osobowa)
-sypialnia nr 5 –2 osoby ( obecnie sypialnia 3 - osobowa)
-sypialnia nr 6 –3 osoby ( obecnie sypialnia 5 - osobowa)
-sypialnia nr 7 –3 osoby ( obecnie sypialnia 5 - osobowa)
-sypialnia nr 8 –3 osoby (obecnie sypialnia 4 - osobowa)
-sypialnia nr 9 –2 osoby ( obecna jadalnia)
-sypialnia nr 10 –2 osoby (obecna sypialnia 3 - osobowa).
W pałacu proponujemy więc 45 miejsc sypialnianych, z tego 17 miejsc na parterze i 28 miejsc na piętrze budynku.. Do tego dochodzi 16 miejsc w budynku wolnostojącym. Zatem ogólna liczba miejsc sypialnianych w DPS wynosi 61.
Przy tak rozlokowanych sypialniach uzyskujemy powierzchnię nie mniejszą niż 6 m² na jednego mieszkańca.
Wystrój każdego kącika sypialnego powinien być miły dla oka, a każdy mieszkaniec będzie miał możliwość urządzenia swojego pokoju według własnego gustu i upodobania. Każda sypialnia wyposażona będzie w stół i krzesła. W oknach każdej sypialni zasłony będą tworzyć kolorystyczną całość z pozostałym wyposażeniem. Kolory muszą być jasne i "wesołe". W każdym kąciku sypialnym dywanik odpowiadający kolorystycznie kolorowi narzuty. Podłogi w każdym pokoju sypialnym pozostają bez zmian – parkiet.
Urządzenia sanitarne pozostaną w obecnych miejscach zachowując normę:
- jedna toaleta dla 4 osób,
- jedna łazienka dla 5 osób.
W łazienkach należy zainstalować suszarki do rąk, dozowniki na mydło, uchwyty na ręczniki jednorazowe.
3. Pokoje dziennego pobytu (świetlice)
Na piętrze znajdować się będzie świetlica dla dzieci z Zespołu III. Na parterze pozostaje świetlica nr.1 przeznaczona dla dzieci z zespołu II (dzieci najbardziej upośledzone fizycznie i umysłowo). Świetlice wyposażone w regały, stoliki, krzesła, pufy, telewizor, video, radio-magnetofon, materace. Pozostałe wyposażenie dostosowane do wieku, stopnia upośledzenia i zainteresowań mieszkańców. Jadalnia
- pozostaje w obecnym miejscu. Wystrój i wyposażenie jadalni bez zmian. Kuchenki podręczne będą znajdować się w obecnym miejscu, wyposażenie kuchenek bez zmian. W miejscu obecnej sypialni pojedynczej na piętrze i magazynku podręcznego na parterze , będzie zamontowana winda osobowa łącząca piwnice z piętrem. Na parterze sala kominkowa będzie dodatkowo przeznaczona na kaplicę. Pokój Socjalny pozostaje w obecnym miejscu i wykorzystany będzie jako pomieszczenie pierwszego kontaktu i szatnię dla personelu. Szatnia wyposażona będzie w szafy, stół i krzesła. Podłoga wyłożona parkietem. Obecna muzykoterapia przeznaczona będzie na sypialnię. Pomieszczenie hydroterapii pozostaje na piętrze bez zmian - wyposażenie standardowe.
Strych nie będzie adaptowany ze względu na przepisy p/pożarowe. Piwnice - pralnia, kuchnia, kotłownia i magazyny zostają przeniesione do nowo wybudowanego zaplecza gospodarczego.
Wyposażenie pralni stanowić będą:
- pralnice elektryczne - 5 szt.,
- pralki wirnikowe - 1 szt.,
- wirówka do bielizny - 2 szt.,
- magiel elektryczny,
- suszarnie elektryczne - 4 szt.,
- kosze na czystą bieliznę i pościel,
- kosze na brudną bieliznę i pościel,
- szafa na środki chemiczne,
- regały,
- stół i deski do prasowania bielizny.
Pomieszczenia pralni zgodne ze standardem wg nowego projektu technicznego. Kuchnia wyposażona zgodnie z projektem technicznym tj. pełna linia technologiczna spełniająca przyjęte standardy. Pomieszczenie pro - morte zostanie wygospodarowane w piwnicach nowej pralni, wyłożone płytkami, wyposażone w bieżąca wodę, nosze, stół, lampę bakteriobójczą.
Piwnice pałacu zostaną przeznaczone po adaptacji na sale rewalidacyjno-wychowawcze, pokój gościnny, kawiarnie, pracownie plastyczną i artystyczną, szatnię, WC, magazynki podręczne.
Pracownia plastyczna i artystyczna wyposażone standardowo. Sale rewalidacyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt dostosowany do zajęć i niesprawności dzieci. Pokój gościnny wyposażony w sprzęt stwarzający miłą i ciepłą atmosferę. Kawiarnia wyposażona standardowo z uwzględnieniem jednak niesprawności klientów ( dostosowanie siedzisk). Szatnia wyposażona w szafy, stół, krzesła.
Po adaptacji proponujemy:
-w obecnej kuchni - kawiarenkę,
-w zapleczu gospodarczym - magazynek,
-w szwalni - pracownie artystyczną,
-w pralni nr 1 - pracownię plastyczną,
-w chłodni - pokój gościnny,
-w pomieszczeniu kuchennym małym – szatnię,
-pozostałe pomieszczenia przeznaczamy na sale rewalidacyjne. Na polanie powstanie plac zabaw z kompleksem sportowym (mini stadion, bieżnia, skocznia itp. ) W parku ustawione będą, po generalnym remoncie, trzy barakowozy z ewentualnym wykorzystaniem ich w miesiącach letnich. Będą one służyć do wypoczynku dla osób z innych DPS, w ramach integracji międzyzakładowej, a także dla naszych wychowanków.
Część obecnej chlewni zostanie przeznaczona na hodowlę drobnych zwierzątek futerkowych i służyć będzie do celów terapeutycznych.
W perspektywie należy wybudować krytą ujeżdżalnię, na placu przed obecną kotłownią.

USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ
WYCHOWANKÓW I ŚRODOWISKA

Podstawowym celem jaki założyliśmy sobie przy planowaniu usług było przystosowanie osób (dzieci) do życia w akceptującym je środowisku. Stąd wynika dość szeroki zakres usług jakie chcemy świadczyć. Podstawowymi usługami powinny być:
1.usługi bytowe
2.opiekuńcze i wspomagające
3.edukacyjne
Usługi te wynikają również z celów jakie założyliśmy przy opracowywaniu standardu naszego Domu.
W skład usług bytowych wchodzą następujące elementy:
-zapewnienie możliwości zamieszkania,
-zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom,
-wyżywienia,
-zabezpieczenia odzieży i obuwia,
-transportu,
-obsługi administracyjnej.
W skład usług opiekuńczych i wspomagających wchodzi:
-organizowanie terapii zajęciowej w pracowniach,
-organizowanie terapii zajęciowej w świetlicach,
-organizowanie imprez okolicznościowych,
-zaspokajanie potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca,
-wyprawianie pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego,
-umożliwienie korzystania z usług medycznych
i rehabilitacyjnych,
-umożliwienie regularnego kontaktu z dyrekcją Domu.
Usługi edukacyjne będą prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30 stycznia 1997 roku w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.
Dom umożliwia podjęcie pracy w warunkach specjalnych dla swoich wychowanków .
Oprócz form szkolnych należy prowadzić zajęcia kulturalno-oświatowe wewnątrz Domu. Mamy tu na myśli zarówno zajęcia świetlicowe jak i wycieczki krajoznawcze, obozy, wspólne zabawy
i wymianę wychowanków z innymi tego typu placówkami. W ramach zajęć edukacyjnych zamierzamy organizować wspólne zajęcia z dziećmi pobliskiej szkoły podstawowej, tworząc klasy integracyjne. Planujemy utrzymanie w naszym kalendarzu imprez okolicznościowych zapraszając rodziny, przyjaciół i znajomych naszych wychowanków, społeczeństwo Gościeradowa, w ramach powiatu i województwa.
Pod szczególną naszą opieką będzie drużyna harcerska "Nieprzetartego Szlaku".
Po wybudowaniu kompleksu sportowego uzyskamy możliwość rozwoju dzieci i młodzieży poprzez sport. Służyć temu będą również Olimpiady Specjalne.
Umożliwiamy wszystkim dzieciom, które tego potrzebują korzystanie z usług medycznych i rehabilitacyjnych. Z usług lekarza ogólnego, stomatologa, psychiatry będziemy korzystać w miarę potrzeb. Jesteśmy w o tyle w dobrej sytuacji, że tuż obok naszego Domu znajduje się Ośrodek Zdrowia. Nie ma więc potrzeby tworzenia specjalnych gabinetów i zatrudniania lekarzy. W przypadku braku możliwości wyjścia do Ośrodka Zdrowia, jak również w nagłych wypadkach będziemy korzystali z pogotowia ratunkowego lub własnego transportu.
Do usług świadczonych dla mieszkańców Domu zakwalifikowaliśmy również terapię ogólną z możliwością ewentualnego świadczenia jej dla środowiska. Szczególnie chcemy rozwinąć zajęcia
z hipoterapii, jako, że obecnie mamy w naszym Domu 18 wychowanków z dziecięcym porażeniem mózgowym. Mając dwa konie przystosowane do tego typu zajęć chcemy rozszerzyć tę usługę na środowisko. Podobnie jak hipoterapię pragniemy rozszerzyć zajęcia z rolnictwa i ogrodnictwa. Pomocna będzie nam tu istniejąca szklarnia oraz ogród przydomowy. Wspaniałe wyniki w pracy terapeutycznej daje opieka nad zwierzętami. Chcemy część chlewni zaadoptować na pomieszczenia do hodowli zwierząt futerkowych.

PERSONEL

Dla pełnego wykonania zadań jakie postawiliśmy sobie oraz do osiągnięcia zakładanych celów musi być odpowiednia kadra - personel.
Osoby zatrudnione w domu - obok odpowiednich kwalifikacji, charakteryzować się muszą szczególną wrażliwością na problemy mieszkańców. Wychowankowie nasi muszą być traktowani tak jak odbywa się to w prawidłowo funkcjonującym domu rodzinnym. Praca z wychowankami będzie prowadzona w ramach trzech zespołów terapeutycznych. W skład zespołu powinno wchodzić dwunastu opiekunów i dwie pokojowe. Opiekunowie to osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które będą prowadzić zajęcia terapeutyczne i świetlicowe. Pozostały personel Domu powinien czynnie włączyć się w życie i pracę zespołów.
W personelu pomocniczym widzimy potrzebę zatrudnienia następujących pracowników:
- logopedy
- psychologa
- pedagoga
Pozostały personel gospodarczy i obsługi to:
- administracja - 6 osób
- kuchnia - 4 osoby
- pralnia - 3 osoby
- konserwatorzy sprzętu i rzemieślnicy - 2 osoby
- dozorcy - 2 osoby
- kierowcy - 2 osoby
- szwaczki - 1 osoba.
Uważamy, że jest to stan zatrudnienia konieczny do realizacji postawionych zadań. W stosunku do obecnego zatrudnienia byłby to wzrost o 20 osób.


WNIOSKI

Przedstawiony tu projekt standaryzacji naszego Domu, po zaakceptowaniu będzie wskazówką kierunkującą działania w najbliższej przyszłości. Ich realizacja nie zawsze będzie zależała od nas, ale będzie stwarzała możliwości ubiegania się o środki pomocne w jej wykonaniu. Pozwoli również racjonalniej gospodarować zasobami ludzkimi i sprzętem. Umożliwi racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej i terenowej. Stworzy warunki do pełnej integracji ze środowiskiem.
Oprócz wymienionych zmian, proponujemy również budowę pawilonów mieszkalnych dla 50 osób. Wówczas byłoby możliwe przeniesienie z pałacu części sypialnej. Po modernizacji zaadaptowane byłyby one na pomieszczenia do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i na inne pracownie.
W ramach opisanego programu standaryzacji ważne jest przeprowadzenie remontu generalnego całego budynku pałacu. Dlatego tez dążymy do wykończenia i zagospodarowania zaplecza gospodarczego, aby dział ten wyprowadzić z piwnic pałacu.
W celu osiągnięcia kwalifikacji zgodnych z Ustawą o Pomocy Społecznej, pracownicy pełniący stanowiska opiekuńcze będą stosownie do potrzeb, podwyższać swoje kwalifikacje w ramach studiów wyższych, kursów, szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. Podwyższenie kwalifikacji dotyczyć będzie również pozostałego personelu Domu jak przewiduje ustawa.
Pragniemy kontynuować współpracę z władzami samorządowymi na terenie gminy, powiatu i województwa.
Konieczna jest również współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami, osobami, które pozwolą na uzyskanie funduszy na działalność Domu, na zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.
Bardzo dużym walorem dla Domu jest jego położenie wśród zieleni w parku, z okalającymi je stawami, które łagodzą letni skwar i tworzą swoisty mikroklimat. Mamy więc dużo miejsca na wypoczynek, zabawę, rekreację. Prowadzone tu niegdyś Prewentorium i szpital już wtedy wykorzystywało leczniczy klimat i kojące piękno przyrody.


strzałka do góry