ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > Deklaracja dostępności > Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza SuchodolskiegoDeklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/dpsgos.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/dpsgos/ spełnia wymagania w 100%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor mgr Elżbieta Spyra, sekretariat@dpsgoscieradow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 158381147. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
- wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku
1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
2. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
3. Otwierają się na zewnątrz.
4. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
Przestrzeń za wejściem
1. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWANA JEST WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
2. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
3. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
Ciągi poziome
1. Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
2. Wszystkie korytarze są dostępne.
Ciągi pionowe
1. Możesz skorzystać z windy.
Schody
1. SCHODY ZNAJDUJĄ SIĘ NA KLATKACH BOCZNYCH I PRZEZNACZONE SĄ TYLKO DLA PRACOWNIKÓW DOMU.
Winda
1. Drzwi windy otwierają się automatycznie
2. Winda znajduje się w budynku Pałac, Domek pod kasztanem i Spichlerz.
3. W BUDYNKU GŁÓWNYM PAŁACU OD STRONY KOLUMN. W BUDYNKU DOMEK POD KASZTANEM Z LEWEJ STRONY BUDYNKU. w BUDYNKU SPICHLERZ WEWNĄTRZ BUDYNKU. WINDA DOSTOSOWANA JEST DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH.
4. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
5. Oznaczenia są kontrastowe.
Pomieszczenia
1. Wszystkie pomieszczenia w budynku Pałac, Domek pod kasztanem i Spichlerz są dostępne dla osób na wózkach.

strzałka do góry