ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > Statut i Regulamin organizacyjnyZmiana w Regulaminie Organizacyjnym

Uchwała nr 298-1000/2023 Zarządu Powiatu w Kraśniku zdnia 28 lipca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego nr 251-816/2022 Zarządu Powiatu z 18 października 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Regulamin organizacyjny

 

Uchwałą nr 251-816/2022 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 18 października 2022 roku uchwalono Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie.

Uchwała Zarządu i Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Struktura Organizacyjna DPS Gościeradów

Uchwałą nr 199-635/2021 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 13 grudnia 2021 roku wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie.

Uchwała Zarządu i Struktura Organizacyjna Graficzna Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Regulamin Organizacyjny oraz Struktura Organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Regulamin Organizacyjny oraz Struktura Organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie

REGULAMIN I STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. HR. ELIGIUSZA SUCHODOLSKIEGO W GOŚCIERADOWIE z dnia 13 grudnia 2019 roku.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej z dnia 29 stycznia 2019 roku

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej z dnia 29 stycznia 2019 roku

Uchwałą nr 12-37/2019 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 29 stycznia 2019 roku wprowadzono Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie.

Uchwała Zarządu i Regulamin Organizacyjny w załączeniu.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

UCHWAŁA RADY POWIATU W KRAŚNIKU NR IX-56/2015 Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU

Oryginalna treść uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie oraz Statut DPS w załączeniu. 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwałą nr 117-404/13 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 27 lutego 2013 roku wprowadzono Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie.

Uchwała Zarządu i Regulamin Organizacyjny w załączeniu.

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Statut DPS

Załącznik do Uchwały Nr X-72/99 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 8 września 1999 r.

STATUT
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GOŚCIERADOWIE

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1
Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie zwany dalej „Domem" działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, póz. 414 z późn. zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 44, póz. 277 z późn. zm.)
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zwalniania
z tych opłat, trybu i sposobu ich pobierania oraz ustalania kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, póz. 278).
4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 póz. 1014
z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 , póz. 578
z późn. zm.)
6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych ( Dz.U. Nr 42, póz. 184 z późn. zm. )
7. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 42, póz. 185 z późn. zm.)
8. Niniejszego statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu w Kraśniku Nr X-72/99 z dnia
8 września 99 r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej
w Gościeradowie.
§ 2
1. Dom Pomocy Społecznej im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie nosi nazwę Domu Pomocy Społecznej im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego.
2. Siedziba Domu mieści się w Gościeradowie, nr kodu pocztowego 23-275 Gościeradów.
3. Dom przeznaczony jest dla 61 osób upośledzonych umysłowo.
§ 3
1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Powiatu Kraśnickiego.
2. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności oraz niezależności, umożliwia rozwój osobowości, a w miarę możliwości samodzielność. Mieszkańcy mają zapewnioną rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne zgodnie
z możliwościami Domu i potrzebami mieszkańców.
3. Nadzór nad przestrzeganiem wymaganego standardu usług świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców oraz kontrolę realizacji programów naprawczych sprawuje Wojewoda Lubelski.
4. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Zarząd Powiatu Kraśnickiego.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA DOMU
§ 4
1. Domem kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu Kraśnickiego. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Przewodniczący Zarządu.
2. Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za właściwą działalność Domu oraz organizację
i poziom świadczonych usług na rzecz mieszkańców.
3. Dyrektor kieruje Domem przy pomocy Z-cy Dyrektora, Gł. Księgowego
4. Dyrektor Domu jest dla zatrudnionych pracowników pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy.
§5
l. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
a) Dział opiekuńczo- terapeutyczny,
b) Dział gospodarczy i obsługi,
c) Dział administracyjno-księgowy,
d) Samodzielne stanowiska ds. socjalnych,
e) Warsztat terapii zajęciowej.
§ 6
Dom może prowadzić działalność pozabudżetową w formie środka specjalnego.

ROZDZIAŁ III
ZASADY DZIAŁANIA DOMU
§ 7
1. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne.
2. Zakres usług świadczonych przez Dom ustalony jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców.
3. Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem, a w szczególności usługi:
a) bytowe,
b) opiekuńcze,
c) wspomagające,
d) edukacyjne
4. W okresie samodzielnego przebywania mieszkańców poza Domem Dom nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo, zachowanie lub ewentualne szkody
wyrządzone przez nich w tym czasie.
§ 8
Mieszkańcem Domu jest osoba skierowana na podstawie decyzji wydanej przez właściwy
organ.
§ 9
Zasady odpłatności za pobyt w Domu regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW
§ 10
l. Mieszkaniec Domu ma prawo do:
a)godnego, podmiotowego traktowania,
b)opieki wg indywidualnego planu opieki zapewniającego rozwój osobowości w miarę możliwości samodzielności,
c)korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Dom na poziomie obowiązującego standardu z uwzględnieniem programów naprawczych,
d)umożliwienia korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
e)uzyskiwania stosownej pomocy w załatwianiu ważnych spraw osobistych w tym ustanowienia kuratora lub opiekuna prawnego,
f)opiniowania regulaminu Domu w części dotyczącej mieszkańców,
g)rzetelnego rozpatrywania wnoszonych skarg i wniosków,
h)podjęcia pracy na rzecz Domu lub poza Domem w zależności od możliwości psychofizycznych,
i)bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
j)samorządowego organizowania się , k) praktyk religijnych wg wyznania,
k)kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,
l)przebywania poza Domem na zasadach określonych w regulaminie Domu.
2.Obowiązki mieszkańców dostosowane są do ich indywidualnych możliwości.
3.Obowiązkiem mieszkańca Domu jest przede wszystkim:
a) przestrzeganie norm i zasad współżycia obowiązujących w Domu,
b) współdziałanie w miarę możliwości z personelem Domu w zaspakajaniu swoich potrzeb,
c) dbałość o mienie Domu,
d) ponoszenie opłat za pobyt w Domu,
e) przestrzeganie regulaminu Domu,
f) dbanie w miarę możliwości o higienę osobistą, utrzymanie porządku w swoim najbliższym otoczeniu,
g) zawiadamianie Dyrektora o planowanym pobycie poza Domem ,
h) zachowania w czasie pobytu poza Domem w sposób godny i nie zaburzający zasad współżycia społecznego.
4.Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców ustala Dyrektor Domu w regulaminie Domu po zasięgnięciu opinii mieszkańców.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Kraśnickiego.
§ 12
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania


strzałka do góry