ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatStandard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez DPS

STANDARD OBOWIĄZUJĄCYCH PODSTAWOWYCH
USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie

Dom świadczy usługi:
1)w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
a)miejsce zamieszkania,
b)wyżywienie,
c)odzież i obuwie,
d)utrzymanie czystości;
2)opiekuńcze, polegające na:
a)udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b)pielęgnacji,
c)niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
3)wspomagające, polegające na:
a)umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej: zooterapii, pracowni plastycznej, ogrodnictwa i rolnictwa Drużyna harcerska „Nieprzetartego Szlaku”, terapii zajęciowej w świetlicach, drużyna sportowa, muzykoterapia, terapia bodźcowa w Sali Doświadczania Świata;
b)podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców: fizykoterapia, hydroterapia, hipoterapia;
c)umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych: Religia, uczestniczenie w mszy świętej; uczestnictwo i organizowanie świąt, uroczystości okazjonalnych;
d)zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e)stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
f)działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
g)pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
h)zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i)pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 27 ust. 5 ustawy,
j)zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
k)sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców;
4)w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające dzieciom:
a)pobieranie nauki: Szkoła Życia;
b)uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,
c)uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe.
Zakres i rodzaj usług, o których mowa w pkt 4, regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).


strzałka do góry