ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > Deklaracja dostępnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - AKTUALIZACJA

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej „ Zacisze” w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony  internetowej: 09.06.2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.09.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo, ponieważ zostały wytworzone przed
  wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przekazane przed
  podmioty zewnętrzne i nie ma możliwości ingerencji w ich treść.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 19.03.2021 r.Aktualizacja deklaracji dn.02.01.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=29b512d1-71f9-47f7-9087-469b0fe11bfb, z którego wynika, że strona internetowa https://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/ spełnia wymagania w 100 %.

 

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa https://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/ prowadzona jest przez Dom Pomocy Społecznej „ Zacisze” w Katowicach. Nasz portal stanowi zbiór informacji publicznych związanych z działalnością naszego Domu. Istotnym dla nas jest, aby każdy internauta miał pełen dostęp do zamieszczonych informacji, a portal był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych.

 Dom Pomocy Społecznej „ Zacisze” zapewnia możliwość korzystania z tłumacza języka migowego przez stronę internetową  https://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/

 

 

Zrozumiałość i czytelność treści

Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane przez nas treści i materiały były napisane w sposób prosty i zrozumiały dla każdego użytkownika.

 

Kontrast

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Przyciskiem „widok dla słabowidzących” można włączyć tryb wysokiego kontrastu. W celu łatwiejszej nawigacji po serwisie możliwe jest korzystanie z funkcji „ wyszukiwarka”.

 

Poruszanie się bez użycia myszki

Strona DPS oparta jest o strukturę nagłówkową, która umożliwia swobodne poruszanie się po niej użytkownikom korzystającym tylko z klawiatury - za pomocą standardowych skrótów klawiszowych.

Tab i strzałki – przechodzenie między elementami nawigacji ( np. menu, szukaj, drukuj)

Ctrl + „+”- pomniejszenie czcionki

Ctrl+ „-„ – powiększenie czcionki

Enter – pobieranie załącznika na którym ustawiony jest tabulator i potwierdzenie wyboru przejścia do strony/opcji zaznaczonej tabulatorem

Ctrl + „ P” – drukowanie otwartej karty

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Agnieszka Wawrzonek , adres kancelaria@dpszacisze.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 202 54 32 w. 134.

Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

- autobus linii 36,37,10,138,292.

Budynek Domu Pomocy Społecznej „ Zacisze” przy ul. Traktorzystów 42 w Katowicach

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli

1.    Wejście główne do budynku DPS jest dobrze widoczne ( przez bramę wjazdową i furtkę)  - od frontu budynku, łatwe do zlokalizowania, do głównego wejścia prowadzą cztery stopnie schodowe oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe główne otwierają się automatycznie ( czujnik ruchu).

Drugie wejście do budynku znajduje się od strony wewnętrznej budynku - od ogrodu - do wejścia prowadzą dwa stopnie schodowe i podjazd dla wózków inwalidzkich.

2.    Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy –( portier, punkt informacyjny zlokalizowany na parterze budynku).
W budynku DPS nie ma pętli indukcyjnych.

3.    Na każdym piętrze znajdują  się toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek DPS dostępny jest dla wszystkich osób, posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Wejście do winy znajduje się od przedniej strony budynku
( wejście główne). W windzie zamontowany jest sygnał alarmowy w przypadku zatrzymania lub zablokowania windy oraz system przywoławczy serwisu w przypadku awarii.

Szerokość korytarzy oraz drzwi na wszystkich piętrach zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Dostosowania wewnątrz budynku

Dom Pomocy Społecznej „ Zacisze” dysponuje dwoma podjazdami dla osób niepełnosprawnych (wejście główne i wejście od strony ogrodu). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila oraz oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych
i słabo widzących.

Dom Pomocy Społecznej „ Zacisze” dysponuje pętlą indukcyjną.

 

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Na terenie DPS „Zacisze” znajdują się dwa miejsca do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych ( oznaczone kopertą).

 

Wstęp z psem asystującym

Na teren Domu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


 
 

Raport o stanie zapewniania dostępności
 podmiotu publicznego
 


(
w załączniku )


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej „ Zacisze” w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony  internetowej: 09.06.2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.09.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo, ponieważ zostały wytworzone przed
  wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przekazane przed
  podmioty zewnętrzne i nie ma możliwości ingerencji w ich treść.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 19.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=29b512d1-71f9-47f7-9087-469b0fe11bfb, z którego wynika, że strona internetowa https://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/ spełnia wymagania w 100 %.

 

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa https://www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze/ prowadzona jest przez Dom Pomocy Społecznej „ Zacisze” w Katowicach. Nasz portal stanowi zbiór informacji publicznych związanych z działalnością naszego Domu. Istotnym dla nas jest, aby każdy internauta miał pełen dostęp do zamieszczonych informacji, a portal był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych.

 

Zrozumiałość i czytelność treści

Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane przez nas treści i materiały były napisane w sposób prosty i zrozumiały dla każdego użytkownika.

 

Kontrast

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Przyciskiem „widok dla słabowidzących” można włączyć tryb wysokiego kontrastu. W celu łatwiejszej nawigacji po serwisie możliwe jest korzystanie z funkcji „ wyszukiwarka”.

 

Poruszanie się bez użycia myszki

Strona DPS oparta jest o strukturę nagłówkową, która umożliwia swobodne poruszanie się po niej użytkownikom korzystającym tylko z klawiatury - za pomocą standardowych skrótów klawiszowych.

Tab i strzałki – przechodzenie między elementami nawigacji ( np. menu, szukaj, drukuj)

Ctrl + „+”- pomniejszenie czcionki

Ctrl+ „-„ – powiększenie czcionki

Enter – pobieranie załącznika na którym ustawiony jest tabulator i potwierdzenie wyboru przejścia do strony/opcji zaznaczonej tabulatorem

Ctrl + „ P” – drukowanie otwartej karty

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Agnieszka Wawrzonek , adres kancelaria@dpszacisze.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 202 54 32 w. 134. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

- autobus linii 36,37,10,138,292.

Budynek Domu Pomocy Społecznej „ Zacisze” przy ul. Traktorzystów 42 w Katowicach

 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenie przez obszary kontroli

1.    Wejście główne do budynku DPS jest dobrze widoczne ( przez bramę wjazdową i furtkę)  - od frontu budynku, łatwe do zlokalizowania, do głównego wejścia prowadzą cztery stopnie schodowe oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe główne otwierają się automatycznie ( czujnik ruchu).

Drugie wejście do budynku znajduje się od strony wewnętrznej budynku - od ogrodu - do wejścia prowadzą dwa stopnie schodowe i podjazd dla wózków inwalidzkich.

2.    Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób głosowy –( portier, punkt informacyjny zlokalizowany na parterze budynku).
W budynku DPS nie ma pętli indukcyjnych.

3.    Na każdym piętrze znajdują  się toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek DPS dostępny jest dla wszystkich osób, posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Wejście do winy znajduje się od przedniej strony budynku
( wejście główne). W windzie zamontowany jest sygnał alarmowy w przypadku zatrzymania lub zablokowania windy oraz system przywoławczy serwisu w przypadku awarii.

Szerokość korytarzy oraz drzwi na wszystkich piętrach zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 

Dostosowania wewnątrz budynku

Dom Pomocy Społecznej „ Zacisze” dysponuje dwoma podjazdami dla osób niepełnosprawnych (wejście główne i wejście od strony ogrodu). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila oraz oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych
i słabo widzących.

W DPS „ Zacisze” nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Na terenie DPS „Zacisze” znajdują się dwa miejsca do parkowania pojazdów dla osób niepełnosprawnych ( oznaczone kopertą).

 

Wstęp z psem asystującym

Na teren Domu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry