ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > PracaNABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. PŁAC - DK.3.2021

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

 

 

 

 

Nazwa i adres jednostki:

 

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”

ul. Traktorzystów 42

Katowice 40-695

 

Określenie stanowiska:       

 

Referent ds. płac

 

Imię i nazwisko wybranego kandydata:

 

Dorota Bogusz zam. Czechowice-Dziedzice

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu oraz wykazała się znajomością zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń  w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku referenta ds. płac.

 


NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. PŁAC - DK.3.2021

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

„Zacisze” w Katowicach

40-695 Katowice

ul. Traktorzystów 42

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. płac

 

DK.3.2021 

 

Wymagania niezbędne:

 

O stanowisko referenta ds. księgowości może ubiegać się osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Posiada wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. płac.
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Posiada cechy takie jak: dokładność, rzetelność, terminowość oraz chęć do podnoszenia własnych umiejętności i kwalifikacji.
 7. Posiada umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.
 8. Posiada umiejętność obsługi komputera, programów MS Office oraz Internetu.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 

 1. Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. płac.
 2. Doświadczenie w pracy na tym samym stanowisku lub innym w dziale księgowości
  w jednostce sektora finansów publicznych.
 3. Znajomość programu Płatnik

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.      Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników .

2.      Sporządzanie miesięcznych list płac w rozbiciu na poszczególne grupy pracownicze.

3.      Naliczanie i sporządzanie list płac: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
i rentowych, ekwiwalentów za urlopy.

4.      Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i sporządzanie list płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5.      Naliczanie świadczeń ZUS  z funduszu chorobowego i wypadkowego (macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych, świadczeń rehabilitacyjnych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy).

6.      Naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ubezpieczenia zdrowotne oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.      Naliczanie potrąceń: PZU, PKZP, pożyczek z ZFŚS, zajęć sądowych i innych zgodnie obowiązującymi przepisami.

8.      Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym wynikających z obowiązku płatnika.

9.      Sporządzanie miesięcznej deklaracji rozliczeniowej do ZUS i rocznej deklaracji do Urzędu Skarbowego.

10.  Terminowe przekazywanie składek i podatku dochodowego od osób fizycznych.

11.  Sporządzanie deklaracji PIT 11 i PIT 40.

12.  Sporządzanie rocznej informacji RMUA i IWA.

13.  Prowadzenie kartotek zarobkowych, kartotek zasiłkowych i podatkowych.

14.  Sporządzanie wniosków do rent i emerytur w zakresie wynagrodzeń. Wystawianie zaświadczeń Rp-7.

15.  Prowadzenie dokumentacji potrąceń podatku i funduszy:

§  emerytalnych

§  rentowych

§  chorobowych

§  wypadkowych

§  ubezpieczenia zdrowotnego.

16.  Sporządzanie dowodu księgowego z naliczeń płacowych i potrąceń dokonanych w danym miesiącu.

17.  Miesięczne sporządzanie przelewów dotyczących płac.

18.  Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

19.  Zawiadamianie ZUS o rocznych dochodach pracujących emerytów.

20.  Prowadzenie zbiorczego zestawienia funduszu płac w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe.

21.  Uzgadnianie funduszu płac z kartoteką księgowości finansowej.

22.  Terminowe sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw (w tym GUS).

23.  Przygotowywanie danych płacowych do planu finansowego na następny rok.

24.  Rozliczanie miesięcznego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

25.  Obowiązki związane z PPK

26.  Obsługa programu płacowego Arisco, obsługa programu Płatnik.

27.  Zastępstwo specjalisty ds. kadr podczas nieobecności.

 

 

Informacja o warunkach pracy

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę  na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.

Składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,  premia regulaminowa od 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Wymiar czasu pracy: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

Godziny pracy: od 700 do 1500  (od poniedziałku do piątku)

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” Katowice 40-695 ul. Traktorzystów 42

Stanowisko Pracy: w pomieszczeniach biurowych ulokowanych na parterze, wyposażonych
w komputer, drukarkę.

Pracodawca zapewnia udział w szkoleniach.

 

Dokumenty, które należy złożyć:

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Podanie – list motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i  kwalifikacje.
 4. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż nie byłam / nie byłem skazana / skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Treść ogłoszenia, oświadczeń, kwestionariusz osobowy oraz klauzula RODO są dostępne na stronie internetowej DPS „Zacisze”: www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze w zakładce praca- załączniki do ogłoszenia.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór nr DK/3/2021 na stanowisko urzędnicze - referent ds. płac”, na adres:  Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach ul. Traktorzystów 42,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2021r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data otrzymania dokumentów przez DPS)

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 

Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz nie wskazanych
w protokole naboru można odbierać osobiście w terminie miesiąca od ogłoszenia wyników naboru. Po ww. terminie nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. 

Załącznik: klauzula (klauzula informacyjna.pdf)
Załącznik: kwestionariusz (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. PŁAC - DK.2.2021

Informuję, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko referent ds. płac, nie wyłoniono żadnego kandydata.  

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze referenta ds. płac  zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach wpłynęły oferty które spełniły wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu o naborze.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostali zaproszeni wszyscy kandydaci.

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że kandydaci nie spełnili oczekiwań Pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

Wobec powyższego nie wyłoniono kandydata.


NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. PŁAC

Ogłoszenie nr DK/2/2021                                                      Katowice, dnia  15.11.2021r.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

„Zacisze” w Katowicach

40-695 Katowice

ul. Traktorzystów 42

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. płac

 

Wymagania niezbędne:

 

O stanowisko referenta ds. księgowości może ubiegać się osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Posiada wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. płac.
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Posiada cechy takie jak: dokładność, rzetelność, terminowość oraz chęć do podnoszenia własnych umiejętności i kwalifikacji.
 7. Posiada umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.
 8. Posiada umiejętność obsługi komputera, programów MS Office oraz Internetu.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 

 1. Wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku referenta ds. płac.
 2. Doświadczenie w pracy na tym samym stanowisku lub innym w dziale księgowości
  w jednostce sektora finansów publicznych.
 3. Znajomość programu Płatnik

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.      Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników .

2.      Sporządzanie miesięcznych list płac w rozbiciu na poszczególne grupy pracownicze.

3.      Naliczanie i sporządzanie list płac: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych
i rentowych, ekwiwalentów za urlopy.

4.      Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników i sporządzanie list płac dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5.      Naliczanie świadczeń ZUS  z funduszu chorobowego i wypadkowego (macierzyńskich, opiekuńczych, wychowawczych, świadczeń rehabilitacyjnych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy).

6.      Naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ubezpieczenia zdrowotne oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.      Naliczanie potrąceń: PZU, PKZP, pożyczek z ZFŚS, zajęć sądowych i innych zgodnie obowiązującymi przepisami.

8.      Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym wynikających z obowiązku płatnika.

9.      Sporządzanie miesięcznej deklaracji rozliczeniowej do ZUS i rocznej deklaracji do Urzędu Skarbowego.

10.  Terminowe przekazywanie składek i podatku dochodowego od osób fizycznych.

11.  Sporządzanie deklaracji PIT 11 i PIT 40.

12.  Sporządzanie rocznej informacji RMUA i IWA.

13.  Prowadzenie kartotek zarobkowych, kartotek zasiłkowych i podatkowych.

14.  Sporządzanie wniosków do rent i emerytur w zakresie wynagrodzeń. Wystawianie zaświadczeń Rp-7.

15.  Prowadzenie dokumentacji potrąceń podatku i funduszy:

§  emerytalnych

§  rentowych

§  chorobowych

§  wypadkowych

§  ubezpieczenia zdrowotnego.

16.  Sporządzanie dowodu księgowego z naliczeń płacowych i potrąceń dokonanych w danym miesiącu.

17.  Miesięczne sporządzanie przelewów dotyczących płac.

18.  Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

19.  Zawiadamianie ZUS o rocznych dochodach pracujących emerytów.

20.  Prowadzenie zbiorczego zestawienia funduszu płac w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe.

21.  Uzgadnianie funduszu płac z kartoteką księgowości finansowej.

22.  Terminowe sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw (w tym GUS).

23.  Przygotowywanie danych płacowych do planu finansowego na następny rok.

24.  Rozliczanie miesięcznego ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

25.  Obowiązki związane z PPK

26.  Obsługa programu płacowego Arisco, obsługa programu Płatnik.

27.  Zastępstwo specjalisty ds. kadr podczas nieobecności.

 

 

Informacja o warunkach pracy

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę  na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.

Składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,  premia regulaminowa od 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Wymiar czasu pracy: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

Godziny pracy: od 700 do 1500  (od poniedziałku do piątku)

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” Katowice 40-695 ul. Traktorzystów 42

Stanowisko Pracy: w pomieszczeniach biurowych ulokowanych na parterze, wyposażonych
w komputer, drukarkę.

Pracodawca zapewnia udział w szkoleniach.

 

Dokumenty, które należy złożyć:

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Podanie – list motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i  kwalifikacje.
 4. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż nie byłam / nie byłem skazana / skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Treść ogłoszenia, oświadczeń, kwestionariusz osobowy oraz klauzula RODO są dostępne na stronie internetowej DPS „Zacisze”: www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze w zakładce praca- załączniki do ogłoszenia.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór nr DK/2/2021 na stanowisko urzędnicze - referent ds. płac”, na adres:  Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach ul. Traktorzystów 42,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2021r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data otrzymania dokumentów przez DPS)

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 

Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz nie wskazanych
w protokole naboru można odbierać osobiście w terminie miesiąca od ogłoszenia wyników naboru. Po ww. terminie nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Załącznik: oświadczenia (treść ogłoszenia nr DK 2 2021.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Nazwa i adres jednostki:

 

Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”

ul. Traktorzystów 42

Katowice 40-695

 

Określenie stanowiska:       

 

Referent ds. księgowości

 

Imię i nazwisko wybranego kandydata:

 

Katarzyna Woźniak zam. Katowice

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu, wykazała się znajomością zagadnień
z zakresu księgowości oraz doświadczeniem w pracy w dziale finansowo-księgowym, w zakresie gwarantującym prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku referenta ds. księgowości


NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

Ogłoszenie nr DK/1/2021                                                     Katowice, dnia  13.10.2021r.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

„Zacisze” w Katowicach

40-695 Katowice

ul. Traktorzystów 42

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. księgowości

 

Wymagania niezbędne:

 

O stanowisko referenta ds. księgowości może ubiegać się osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Posiada wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym.
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Posiada cechy takie jak: dokładność, rzetelność, terminowość.
 7. Posiada umiejętność obsługi komputera, programów MS Office oraz Internetu.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 

 1. Doświadczenie w pracy na tym samym stanowisku lub innym w dziale księgowości
  w jednostce sektora finansów publicznych.
 2. Znajomość księgowych i magazynowych programów komputerowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.      Prowadzenie księgowości materiałowej w systemie komputerowym.

2.      Księgowanie przychodów na podstawie dowodów " PZ " .

3.      Księgowanie rozchodów magazynowych na podstawie: zleceń wydania żywności, dowodów „WZ”.

4.      Uzgadnianie stanów ilościowych i wartościowych magazynów ze stanem kont księgowości finansowej ( syntetyki ) oraz z kartoteką magazynową jeden raz
w miesiącu na ostatni dzień miesiąca.

5.      Kompletowanie, segregowania dowodów księgowych.

6.      Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz kartotek środków niskocennych w systemie komputerowym.

7.      Prowadzenie kartotek do środków trwałych.

8.      Uzgadnianie stanów ksiąg inwentarzowych ze stanem kont księgowości finansowej na ostatni dzień miesiąca.

9.      Opisywanie składników majątkowych numerami inwentarzowymi.

10.  Sporządzania sprawozdań z korzystania składnikami majątkowymi.

11.  Zastępstwo kasjera.

 

 

 

 

Informacja o warunkach pracy

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę  na czas określony.

Składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,  premia regulaminowa od 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Wymiar czasu pracy: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

Godziny pracy: od 700 do 1500  (od poniedziałku do piątku)

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” Katowice 40-695 ul. Traktorzystów 42

Stanowisko Pracy: w pomieszczeniach biurowych ulokowanych na parterze, wyposażonych
w komputer, drukarkę.

Odpowiedzialność materialna podczas pełnienia zastępstwa kasjera.

 

Dokumenty, które należy złożyć:

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Podanie – list motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i  kwalifikacje.
 4. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż nie byłam / nie byłem skazana / skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Treść ogłoszenia, oświadczeń, kwestionariusz osobowy oraz klauzula RODO są dostępne na stronie internetowej DPS „Zacisze”: www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze w zakładce praca- załączniki do ogłoszenia.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór nr DK/1/2021 na stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości”, na adres:  Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach ul. Traktorzystów 42,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data otrzymania dokumentów przez DPS)

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 

Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz nie wskazanych
w protokole naboru można odbierać osobiście w terminie miesiąca od ogłoszenia wyników naboru. Po ww. terminie nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Załącznik: RODO (klauzula informacyjna.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Oferta pracy dla Opiekunów / Opiekunek

UWAGA PRACA!!!!!

dla Opiekunki  / Opiekuna

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie minimum średnie.

 

Wymagania mile widziane:

 

Doświadczenie w pracy na tym samym stanowisku.

Wykształcenie w zawodzie: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej.

 

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 

Wysokiej kultury osobistej

Umiejętności pracy w zespole

Takich cech jak:  cierpliwość, odporność na stres, odpowiedzialność, empatia.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.      Wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych (utrzymanie ciała, bielizny osobistej, ubrań w należytej czystości), ze szczególnym uwzględnieniem stymulowania Mieszkańca do samoobsługi.

2.      Pomoc Mieszkańcom podczas spożywania przez nich posiłków.

3.      Opieka i stałe uczestnictwo we wszystkich formach aktywności podopiecznych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Domu,

4.      Pomaganie Mieszkańcom w organizowaniu uroczystości z okazji świąt okolicznościowych i rodzinnych.

5.      Podtrzymywanie kontaktu z Mieszkańcem przebywającym  poza Domem (szpital, dom rodzinny, sanatorium).

6.      Zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom zwłaszcza  z zespołem otępiennym.

7.      Współudział w tworzeniu i realizacji indywidualnych planów opieki w oparciu o diagnozę opiekuńczą Mieszkańca i jego środowiska. Udział w zebraniach Zespołu Wielospecjalistycznego.

 

Warunki pracy:

Godziny pracy: od 700 do 1900  oraz od 1900 do 700 (zmiana nocna)

Praca w dni wolne oraz święta wg. harmonogramu

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” Katowice 40-695 ul. Traktorzystów 42

 

Oferujemy:

Umowa o pracę na czas określony (docelowo na czas nieokreślony)

Wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia regulaminowa, dodatek za pracę w porze nocnej

 

Dokumenty (CV) można składać drogą elektroniczną na adres: kadry@dpszacisze.katowice.pl

tel. 32 20 27 214 lub 32 20 25 432

 

Uwaga!

Wraz z oferta  należy złożyć  podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg. wzoru:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie przez Dom Pomocy Społecznej  „Zacisze” z siedzibą w Katowicach ul. Traktorzystów 42, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

……………………………………………                                                                                                                                                                    ……………………………………………

 miejscowość, data                                                                            czytelny podpis

    (imię i nazwisko)

 

 

Druk dostępny na stronie: www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze (zakładka „praca” – załącznik do ogłoszenia)

Załącznik: klauzula (Klauzula informacyjna.docx)
Załącznik: zgoda (zgoda na przetwarzanie danych.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry