ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > Ochrona danychKLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KANDYDATA

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42.

2.      We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@dpszacisze.katowice.pl 

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)    realizacji procedury rekrutacji w ramach przeprowadzanych naborów:

a)    na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,

b)    a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

2)    archiwizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
i organizacji międzynarodowej.

5.      Przewidywane kategorie odbiorców danych: specjalista ds. kadr, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu w DPS „Zacisze”.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadków konkursów na stanowiska urzędnicze i kierownicze urzędnicze: jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście oferta zostanie komisyjne zniszczona. W przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru oferta może być odebrana przez Panią /Pana osobiście w terminie określonym w ogłoszeniu. Po ww. terminie zostanie komisyjne zniszczona. W przypadku rekrutacji na pozostałe stanowiska Pani / Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji a następnie komisyjnie niszczone.

7.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych

9.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa
a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.  Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22


strzałka do góry