ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"


BIP > KomunikatNABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

Ogłoszenie nr DK/1/2021                                                     Katowice, dnia  13.10.2021r.

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

„Zacisze” w Katowicach

40-695 Katowice

ul. Traktorzystów 42

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. księgowości

 

Wymagania niezbędne:

 

O stanowisko referenta ds. księgowości może ubiegać się osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Posiada wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym.
 4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Posiada cechy takie jak: dokładność, rzetelność, terminowość.
 7. Posiada umiejętność obsługi komputera, programów MS Office oraz Internetu.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 

 1. Doświadczenie w pracy na tym samym stanowisku lub innym w dziale księgowości
  w jednostce sektora finansów publicznych.
 2. Znajomość księgowych i magazynowych programów komputerowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.      Prowadzenie księgowości materiałowej w systemie komputerowym.

2.      Księgowanie przychodów na podstawie dowodów " PZ " .

3.      Księgowanie rozchodów magazynowych na podstawie: zleceń wydania żywności, dowodów „WZ”.

4.      Uzgadnianie stanów ilościowych i wartościowych magazynów ze stanem kont księgowości finansowej ( syntetyki ) oraz z kartoteką magazynową jeden raz
w miesiącu na ostatni dzień miesiąca.

5.      Kompletowanie, segregowania dowodów księgowych.

6.      Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz kartotek środków niskocennych w systemie komputerowym.

7.      Prowadzenie kartotek do środków trwałych.

8.      Uzgadnianie stanów ksiąg inwentarzowych ze stanem kont księgowości finansowej na ostatni dzień miesiąca.

9.      Opisywanie składników majątkowych numerami inwentarzowymi.

10.  Sporządzania sprawozdań z korzystania składnikami majątkowymi.

11.  Zastępstwo kasjera.

 

 

 

 

Informacja o warunkach pracy

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę  na czas określony.

Składniki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,  premia regulaminowa od 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

Wymiar czasu pracy: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

Godziny pracy: od 700 do 1500  (od poniedziałku do piątku)

Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” Katowice 40-695 ul. Traktorzystów 42

Stanowisko Pracy: w pomieszczeniach biurowych ulokowanych na parterze, wyposażonych
w komputer, drukarkę.

Odpowiedzialność materialna podczas pełnienia zastępstwa kasjera.

 

Dokumenty, które należy złożyć:

 

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Podanie – list motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i  kwalifikacje.
 4. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż nie byłam / nie byłem skazana / skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Treść ogłoszenia, oświadczeń, kwestionariusz osobowy oraz klauzula RODO są dostępne na stronie internetowej DPS „Zacisze”: www.biuletyn.abip.pl/dpszacisze w zakładce praca- załączniki do ogłoszenia.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „nabór nr DK/1/2021 na stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości”, na adres:  Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach ul. Traktorzystów 42,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2021r.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data otrzymania dokumentów przez DPS)

Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

 

Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz nie wskazanych
w protokole naboru można odbierać osobiście w terminie miesiąca od ogłoszenia wyników naboru. Po ww. terminie nieodebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

 

Załącznik: RODO (klauzula informacyjna.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry