ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > Deklaracja Dostępności > MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.Deklaracja Dostępności

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


Oświadczenie w sprawie dostępności

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/mzon_r_sl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-07-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-29

Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/mzon_r_sl/ spełnia wymagania w 100%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-05-07

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, m.in.:

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
HOME – przejście do początku strony
END – przejście do końca strony
PAGE DOWN – przejście jeden ekran w dół strony
PAGE UP – przejście jeden ekran w górę strony
ENTER – przejście do aktywnej treści
ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dagmara Pieczyrak, mzon@opticom.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (32)34 40 308. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20A mieści się w budynku parterowym. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi zewnętrzne jak również wewnętrzne są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Korytarz jest długi wąski co może utrudniać dostęp osoby na wózku inwalidzkim przy dużym skupisku ludzi.
DOJAZD:
Dojazd do siedziby Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej ul. J. Markowej 20A - w odległości ok. 350 m od wejścia do budynku znajdują się przystanki autobusowe ZTM-"Nowy Bytom Urząd Miasta"
Linia tramwajowa: 9
Linie autobusowe: 121, 147, 155, 255, 982
W rozkładzie jazdy poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU:
Z przodu i z tyłu budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Ze względu na obecność innych instytucji w sąsiednich budynkach i dużą liczbę odwiedzających je osób mogą występować czasowe problemy z dostępnością wolnych miejsc parkingowych.
W odległości ok. 30 m od wejścia głównego, na przeciwległym końcu budynku przy ul. J. Markowej 20 znajdują się 2 miejsca parkingowe wydzielone dla osób niepełnosprawnych. Posiadają one oznakowanie pionowe oraz poziome z użyciem koloru niebieskiego.
DOSTĘPNOŚĆ TOALETY:
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z uchwytami stałymi i uchylnymi.
DOSTĘPNOŚĆ OBSŁUGI:
W celu uzyskania wyczerpujących informacji oraz złożeniu wniosków należy zgłosić się do pokoju przyjęć - gdzie personel posiada umiejętności obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
OBSŁUGA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH:
Zespół wyposażony jest w urządzenie, które zmienia dźwięk na fale elektromagnetyczne i w ten sposób dostarcza go do aparatu słuchowego, co ułatwia słyszenie i rozróżnianie mowy. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
OBSŁUGA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku są oznaczenia informacyjne tylko wizualne. Oznaczeń dotyczących rozkładu pomieszczeń dotykowych i głosowych nie posiadamy.

strzałka do góry