ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > Sposoby załatwiania sprawWniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i niepełnosprawności

Złożenie wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności Druk (formularz) wniosku o wydanie orzeczenia pobiera się w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wzór wniosku zamieszczony na stronie głównej). Do wniosku załącza się zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca, (powinno być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku). Zaświadczenie to sporządzane jest przez ww. lekarza na druku (formularzu), który strona otrzymuje łącznie z formularzem wniosku (wzór formularza zamieszczony na stronie głównej). Do ww. wniosku strona powinna także dołączyć pełną dokumentację medyczną dotyczącą aktualnego stanu zdrowia m. in.: kserokopię kartotek z przychodni specjalistycznej potwierdzone za zgodność z oryginałem przez lekarza lub poradnię!!!; kserokopię innej dokumentacji medycznej potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokument wytworzyła PRACOWNICY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE MAJĄ UPRAWNIEŃ DO UWIERZYTELNIANIA KOPII PRZEDKŁADANYCH IM DOKUMENTÓW!!! (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych właściwych dla danego schorzenia - opis RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, spiromteria, EEG, audiogram itp.; opinię psychologiczną w przypadku epilepsji lub gdy wnioskodawca/dziecko jest pod opieką psychiatry lub psychologa; badanie: pole widzenia oraz ostrość wzroku w przypadku schorzeń okulistycznych; inne dokuenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niepełnosprawności.) Należy również dołączyć informację dotyczącą miejsca zameldowania. W przypadku posiadania orzeczenia innego organu wymagane jest przedłożenie tego orzeczenia. Jeśli strona ubiega się o ponowne wydanie orzeczenia wymagane jest przedłożenie poprzedniego orzeczenia. Wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego, o którego terminie zostaje powiadomiony zawiadomieniem. W przypadku gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna przedłożoną dokumentację medyczną za wystarczającą orzeczenie może być wydane bez osobistego udziału strony (zaocznie). Wniosek jest rozpatrywany zgodnie z kpa - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia, a w przypadkach bardziej skomplikowanych spraw nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Dla osób powyżej 16 roku życia Zespół wydaje orzeczenia o: - znacznym stopniu niepełnosprawności; - umiarkowanym; - lekkim; W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia wydawane są orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 4. Osoby (dzieci), które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy jeśli nie zgadza się z decyzją Zespołu może wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Jeżeli Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie. Inną formą uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień jest tzw. przełożenie orzeczenia na podstawie art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osobom posiadającym ważne orzeczenia: - o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, - o niezdolności do pracy, - o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Wymaganymi w tym przypadku dokumentami są: kopia orzeczenia odpowiedniego organu (kopia a nie wypis z treści orzeczenia), ww. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz posiadana dokumentacja medyczna, mogąca mieć wpływ na ustalenie odpowiednich wskazań. Od takiego orzeczenia nie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Wiadomość udostępnił: Roman Mateja Wiadomość wprowadził: Dagmara Pieczyrak


strzałka do góry