ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > Regulamin organizacyjnyRegulamin Organizacyjny MZON w Rudzie Śląskiej


Regulamin Organizacyjny

Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§  1

Regulamin organizacyjny określa organizację, zakres działania oraz tryb pracy Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej.

 

 

§ 2

Zespół realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej działając jako samodzielna jednostka budżetowa Miasta Ruda Śląska.

 

§  3

1. Obsługę administracyjną, kadrową, prawną oraz finansową Zespołu prowadzi samodzielnie.

2. Wydatki pokrywane są ze środków finansowych budżetu państwa jak również ze środków finansowych z samorządu terytorialnego.

 

§  4

Obszar działania Zespołu obejmuje swoim zasięgiem miasto Ruda Śląska.

 

§  5

Zadania Zespołu:

1.  orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,

2.  orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

3.  orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień,

4.    wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,

5.  wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek.


§ 6

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, po uzyskaniu zgody wojewody.

 

Rozdział 2
Struktura organizacyjna Miejskiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej

 

§ 7

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

 

1.    członkowie Zespołu:

1)    Przewodniczący Zespołu,

2)    Sekretarz,

3)    specjaliści działający w ramach Składów Orzekających:

-              Przewodniczący Składów Orzekających – lekarze,

-              Psycholodzy,

-              Pedagodzy,

-              Doradcy zawodowi,

-              Pracownicy socjalni,

2.    obsługa administracyjno-biurowa.

 

Schemat struktury organizacyjnej Zespołu stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.


§ 8

Zespołem kieruje Przewodniczący Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej „Przewodniczącym Zespołu”, powołany przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

 

 § 9

1. Przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności zastępuje Sekretarz Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu na czas nieobecności swojej i Sekretarza upoważnia w formie pisemnej innego członka Zespołu do załatwiania spraw w jego imieniu
w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności.

 

§ 10

Członków Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

 

Rozdział 3
Zadania Zespołu

 

§ 11

Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy  w szczególności:

1)      składanie do Prezydenta Miasta Ruda Śląska wniosku o powołanie i odwołanie członków Zespołu;

2)      przekazanie do wojewody wniosku o skierowanie specjalistów - członków zespołu na szkolenie zakończone wydaniem zaświadczenia uprawniającego do orzekania;

3)      organizowanie i kierowanie działalnością  Zespołu;

4)      wyznaczanie Składów Orzekających, w tym Przewodniczącego Składu, spośród członków Zespołu posiadających zaświadczenia;

5)      planowanie pracy i koordynowanie działalności Składów Orzekających;

6)      nadzorowanie postępowania nad wydawanymi orzeczeniami;

7)      zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań;

8)  wydawanie wraz z Sekretarzem lub innym członkiem zespołu:

-  orzeczenia o umorzeniu postępowania,

-  zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie;

9)      przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań;

10)  reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

11)  współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.

 

§ 12

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1)    prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Zespołu;

2)    współdziałanie w organizacji pracy Składów Orzekających;

3)    nadzór merytoryczny i koordynacja pracy pracowników zespołu;

4)    kontrola merytoryczna wydawanych orzeczeń;

5)    kontrola merytoryczna przyjmowanych wniosków i dokumentów;

6)    prowadzenie ewidencji czasu pracy;

7)    prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

8)    prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

9)    prowadzenie spraw związanych z organizacją i zakresem działania składnicy akt;

10) kierowanie bieżącą pracą Zespołu pod nieobecność Przewodniczącego Zespołu;

 

§ 13

Do zadań Przewodniczących Składów Orzekających należy w szczególności:

1)    wstępna analiza dokumentacji medycznej i wniosków (wskazanie wykonania dodatkowych badań oraz dostarczenia dokumentacji medycznej);

2)    badanie i ocena stanu zdrowia dziecka do lat 16 oraz osoby powyżej 16 roku życia;

3)    wydanie oceny o stanie zdrowia osoby do 16 roku życia lub osoby powyżej 16 roku życia;

4)    wnioskowanie o przeprowadzenie wywiadu społecznego, zawodowego oraz oceny psychologicznej lub pedagogicznej, tj. wskazanie pozostałych specjalistów, którzy powinni uczestniczyć w posiedzeniu;

5)    określenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, przyczyny niepełnosprawności, czasu powstania niepełnosprawności, czasu powstania stopnia niepełnosprawności;

6)    sporządzanie protokołu z posiedzeń Składu Orzekającego z dokładnym ustaleniem wszystkich wskazań zawartych w treści protokołu.

 

§ 14

Do zadań specjalistów – członków Składów Orzekających (psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych) należy w szczególności:

1)      udział w posiedzeniu Składu Orzekającego zgodnie z posiadaną specjalnością;

2)     przeprowadzanie wywiadu z wnioskodawcą;

3)     dokonywanie oceny zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania dla zespołów orzekających;

4)     określenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

5)     formułowanie wskazań;

6)     dokładne  prowadzenie dokumentacji orzeczniczej.

 

§ 15

Do zadań obsługi biurowej należy w szczególności:

1)    udzielanie informacji interesantom w zakresie orzekania o niepełnosprawności, wydawanie niezbędnych druków oraz przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

2)    przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

3)    przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wystawianie legitymacji;

4)    przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej oraz wystawianie karty parkingowych;

5)    opracowywanie akt orzeczniczych;

6)    obsługa posiedzeń składu orzekającego;

7)    drukowanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

8)    sporządzanie i drukowanie protokołów o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

9)    wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;

10) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z orzekaniem;

11) prowadzenie rejestrów;

12) dbałość o powierzone mienie;

13) wykonywanie dodatkowych służbowych poleceń wydanych przez przełożonego.

 

Rozdział 4
Czas pracy Zespołu

 

§  16

1.            Ustala   się  czas  pracy  pracowników  Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej:  od poniedziałku do piątku od 7:20 do 15:20.

2.            W dniu posiedzenia Składu Orzekającego, dla pracownika obsługującego Skład Orzekający czas pracy ustala się w godz. 7:20 do 19.20 zgodnie
z systemem równoważnego czasu pracy (art. 135 K.P.)

3.            Dla pracownika obsługującego dni kiedy Zespół obsługuje interesantów (poniedziałek) czas pracy ustala się w godz. 7:20 do 17:20 zgodnie
z systemem równoważnego czasu pracy (art. 135 K.P.)

4.            Czas przyjęć interesantów:

-

poniedziałek

10:00 do 17:00

-

wtorek

08:00 do 15:00

-

środa

nieczynne

-

czwartek

08:00 do 15:00

-

piątek

08:00 do 13:00

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 17

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Zespole oraz wykonujący prace na rzecz Zespołu zobowiązani są do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak też przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

§ 18

Zmiany do niniejszego Regulaminu wprowadza się w sposób i na zasadach właściwych do jego uchwalenia.

 

§  19

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik: str.2 (str.2.jpg)
Załącznik: str.3 (str.3.jpg)
Załącznik: str.4 (str.4.jpg)
Załącznik: str.5 (str.5.jpg)
Załącznik: str.6 (str.6.jpg)
Załącznik: str.7 (str.7.jpg)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry