ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > Podstawy prawne działaniaPodstawy prawne działania Zespołu :

Podstawy prawne działania Zespołu :

Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, na podstawie Uchwały Nr 357/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie : utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą : „Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej”. (tekst uchwały i statut poniżej).

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej działa w oparciu o statut i następujące przepisy prawne :

1. USTAWĘ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz.1328)
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17, poz. 162)


UCHWAŁA nr 357/XVI/2003

RADY MIEJSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 27.11.2003 r.


w sprawie : utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą: „Miejski Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej”


Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt. 8 lit.i, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1-3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)Rada Miejska w Rudzie Śląskiej

uchwala:

§ 1

Utworzyć jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Zespół Do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej”.

§ 2

Nadać Miejskiemu Zespołowi Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Przeznaczyć na siedzibę utworzonej jednostki część budynku położonego w Rudzie Śląskiej 9 przy ul. Markowej 20 A.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STATUT
MIEJSKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJRozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej, zwany dalej Zespołem, działa na podstawie :
 ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami),
 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami),
 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)
 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity
z 2002 r. Dz.U. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. nr 139, poz. 1328),
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr 17,
poz. 162).

§ 2

1. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej, jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działającą jako jednostka budżetowa.
2. Zespół może używać nazwy skróconej MZON.
3. Bieżący nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska
oraz Wojewoda Śląski w zakresach określonych przepisami powołanymi w § 1 niniejszego Statutu.

§ 3

1. Zakres działania Zespołu obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności, orzekania o stopniu niepełnosprawności
i orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień w zakresie wyznaczonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych
na jej podstawie przepisach wykonawczych.
2. W realizacji swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej
i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zgodnie ze wskazaniami zawartymi
w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz na podstawie odpowiednich regulacji ustawowych.
3. Siedziba Zespołu mieści się w Rudzie Śląskiej przy ul. Markowej 20. Terenem działania Zespołu jest obszar Miasta Ruda Śląska.


Rozdział II

Przedmiot działania.

§ 4

Do zadań Miejskiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej należy:

1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków skierowanych do Zespołu, zgodnie z jego właściwością miejscową, celem :
- wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16-ty rok życia, zaliczającego do jednego z trzech stopni niepełnosprawności : znacznego, umiarkowanego lub lekkiego,
- wydania orzeczenia o niepełnosprawności osoby (dziecka), która nie ukończyła 16-tego roku życia,
- wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osoby, która posiada orzeczenia
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane przez inny organ,
- wydania osobie niepełnosprawnej na podstawie posiadanego przez nią orzeczenia legitymacji osoby niepełnosprawnej.
2. Zwoływanie Składów Orzekających Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, złożonych ze specjalistów będących członkami Zespołu, celem poddania zainteresowanego badaniu fizykalnemu przez lekarza i ocenie specjalisty (psychologa, doradcy zawodowego, pedagoga lub pracownika socjalnego).
3. Kierowanie zapytań do ZUS, KRUS i innych instytucji orzeczniczych, celem uzyskania orzeczeń wydanych przez te instytucje, niezbędnych do wydawania orzeczeń o ulgach i uprawnieniach,
4. Prowadzenie ewidencji wydanych orzeczeń.
5. Sporządzanie i przedkładanie stosownym organom informacji nt. realizacji ww. zadań.
6. Gromadzenie dokumentacji medycznej osób składających wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg
i uprawnień oraz wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.
7. Odpowiednie przechowywanie dokumentacji orzeczniczej.
8. Prowadzenie rejestrów osób niepełnosprawnych, co do których wydano jedno z ww. orzeczeń.
9. Udzielanie informacji dot. uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.
10. Realizacja innych zadań związanych z zakresem działania Zespołu.Rozdział III

Zasady organizacji i zarządzania


§ 5

Zespół podlega Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 6

1. Zespołem kieruje Przewodniczący, który jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
2. Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz i jest pracodawcą dla wszystkich zatrudnianych w nim osób.
3. Przewodniczący podejmuje decyzje samodzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Przewodniczący jednoosobowo podejmuje czynności prawne z zakresu powierzonej mu części mienia komunalnego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.
5. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności :
a) realizacja zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych dot. orzekania o niepełnosprawności,
b) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych,
c) prowadzenie działalności Zespołu zgodnie z niniejszym Statutem
i obowiązującymi przepisami,
d) dbałość o mienie Zespołu i właściwą gospodarkę tym mieniem oraz środkami określonymi w planie finansowym, z uwzględnieniem zasad gospodarności
i efektywności wydatkowania środków, a także ponoszenia odpowiedzialności
za prawidłowe ich wykorzystanie,
e) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami, zawieranie innych umów cywilno-prawnych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta, a także zapewnienie prawidłowej organizacji pracy personelu Zespołu,
f) ustalanie zakresów czynności pracowników Zespołu.
6. Przewodniczący ustala organizację wewnętrzną Zespołu. Decyzje podejmuje w formie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz poleceń służbowych.
7. Na wniosek przewodniczącego – zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska –
do Zespołu powołuje się niżej wymienionych członków:
a) lekarzy,
b) pracowników socjalnych,
c) doradców zawodowych,
d) psychologów,
e) pedagogów,
f) sekretarza.
8. Prawa i obowiązki pracowników określają przepisy Kodeksu Pracy i inne akty prawne oraz wewnętrzne akty prawne Zespołu.

§ 7

Przewodniczący kieruje Zespołem przy pomocy Głównego Księgowego.
§ 8

Schemat organizacyjny Zespołu stanowi załącznik do niniejszego Statutu.Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa.

§ 9

1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie jednostki budżetowej
na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Zespół posiada odrębny rachunek bankowy.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący jego dochody i wydatki.
4. W jednostce prowadzona jest pełna księgowość według zasad określonych w ustawach
o finansach publicznych i rachunkowości.
5. Finansowanie zadań Zespołu następuje ze środków pochodzących z budżetu państwa
oraz dofinansowania z budżetu Miasta Ruda Śląska.
6. Mienie Zespołu obejmuje własność i inne prawa majątkowe będące mieniem komunalnym miasta Ruda Śląska.
7. Zasady wynagradzania pracowników regulują odrębne przepisy dotyczące wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 10

1. Statut Zespołu nadaje Rada Miejska w Rudzie Śląskiej.
2. Zmiany w treści Statutu przeprowadza się w trybie właściwym dla jego nadania.
3. Łączenie, przekształcanie i likwidacja Zespołu jako jednostki budżetowej może nastąpić wyłącznie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej – przy zachowaniu zasady ciągłego wykonywania zadań ustawowych Zespołu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy, powołane w § 1 niniejszego Statutu.

Wiadomość udostępnił:
Roman Mateja

Wiadomość wprowadził:
Dagmara Pieczyrak


strzałka do góry