ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > 10 najczęściej zadawanych pytań10 ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

10 ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 

1) CZY W MOMENCIE SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ?

ODPOWIEDŹ: TAK - Dokumentacja medyczna jest niezbędna do wyznaczenia właściwego składu orzekającego do przeprowadzenia badania i wydania decyzji.

 

2) CZY SAMO ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA WYSTARCZY DO WYDANIA ORZECZENIA?

ODPOWIEDŹ: NIE - Prócz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia niezbędna jest dokumentacja medyczna, potwierdzająca aktualny stan zdrowia dziecka/ osoby zainteresowanej.

 

3) KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PONOWNE WYDANIE ORZECZENIA?

ODPOWIEDŹ: 30 DNI PRZED DNIEM WYGAŚNIĘCIA. Jednak w przypadku, gdy nastąpiła istotna zmiana stanu zdrowia, wniosek ten można złożyć w każdym czasie trwania ważności orzeczenia.

 

4) DLACZEGO GDY SKŁADAM WNIOSEK O PONOWNE WYDANIE ORZECZENIA NA 30 DNI PRZED DNIEM JEGO WYGAŚNIĘCIA, NIE MOGĘ MIEĆ WYZNACZONEGO TERMINU KOMISJI W CZASIE TYCH 30 DNI?

ODPOWIEDŹ: WYNIKA TO BOWIEM Z PRZEPISÓW – Wydanie nowego orzeczenia
w okresie ważności dotychczasowego prowadziłoby do sytuacji istnienia w tym samym czasie dwóch decyzji dotyczących statusu osoby niepełnosprawnej
i w konsekwencji oznaczałoby nieważność powyższych decyzji, co wynika z reguł postępowania określonych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

5) CZY ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JEST TYM SAMYM CO GRUPA INWALIDZKA?

ODPOWIEDŹ: NIE – W 1997 r. zmieniły się zasady orzekania o niepełnosprawności. Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa – regulowane dwoma różnymi ustawami i prowadzonymi przez różne instytucje: 1) orzecznictwo do celów pozarentowych (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
2) orzecznictwo do celów rentowych (ZUS, KRUS, MSWiA) – które zastąpiły dawne Komisje Lekarskie do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia - - które to wydawały grupy inwalidzkie.

 

6) DLACZEGO ZOSTAŁEM WEZWANY DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ?

ODPOWIEDŹ: Lekarz dokonujący jej analizy uznał , iż winna zostać ona uzupełniona o dokumenty wskazane w zawiadomieniu bowiem na chwilę obecną jest ona niewystarczająca do wydania orzeczenia. Dopiero po jej uzupełnieniu organ ma możliwość wyznaczenia terminu posiedzenia składu orzekającego.

 

7) CZY WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA MUSI BYĆ ZŁOŻONY OSOBIŚCIE?

ODPOWIEDŹ: NIE. Wniosek o wydanie orzeczenia wraz z załącznikami może być również złożony przez inną osobę (bez konieczności jej upoważniania) lub wysłany pocztą.

8) JAK NALEŻY PODPISAĆ WNIOSEK SKORO NIE POTRAFIĘ SIĘ PODPISAĆ?

ODPOWIEDŹ: Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka
z województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.

 

9) CZY MÓJ WNIOSEK MOŻE ZOSTAĆ ROZPATRZONY BEZ MOJEGO UDZIAŁU NA POSIEDZENIU SKŁADU?

ODPOWIEDŹ: TAK. Wniosek o wydanie orzeczenia może być rozpatrzony bez konieczności udziału osoby zainteresowanej lub dziecka w posiedzeniu składu orzekającego w przypadku gdy: osoba taka jest niezdolna do odbycia podróży w związku z długotrwałą i nierokującą poprawy chorobą - poświadczoną stosownym zaświadczeniem lekarskim. W tej sytuacji posiedzenie składu orzekającego przeprowadzone jest zaocznie (bez udziału strony) - wyłącznie na podstawie dokumentacji.

 

10) CZY WYDANE ORZECZENIE OCENIA TYLKO MÓJ STAN ZDROWIA?

ODPOWIEDŹ: NIE. Orzekanie o niepełnosprawności nie jest oceną stanu zdrowia osoby orzekanej, ale oceną ograniczeń w możliwości jej funkcjonowania – będących następstwem naruszenia sprawności organizmu. Przyjęte zasady orzekania oznaczają, iż orzekanie o niepełnosprawności ma charakter kompleksowy. Wystąpienie tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać,
że mamy do czynienia z niepełnosprawnością.

 

 

 

 

 

 

 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry