ABIP.pl logo

prowadzony przez:
MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W RUDZIE ŚL.


BIP > INFORMACJA w sprawie przywrócenia biegu terminomInformacja w sprawie przywrócenia biegu terminom w postępowach administracyjnych i sądowych.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej mając na względzie zasadę wynikającą z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875; dalej: zmKoronowirU).  Przedmiotową ustawą uchylono art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 374; dalej: KoronowirU). Przy czym zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w  art. 68 zmKoronowirU do terminów, których bieg został wstrzymany lub zawieszony na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. stosuje się następujące regulacje:

      terminy, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 KoronowirU, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że pierwszym dniem terminu będzie 25 maja 2020 r.1;

      terminy, których bieg uległ zawieszeniu na mocy art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 KoronowirU biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że terminy te będą biegły dalej
od 25 maja 2020 r.1

Przepisy te przewidywały m.in.: że terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych (w tym sądowo-administracyjnych) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie biegną, czyli nie rozpoczynają swojego biegu, a jeżeli zdążyły rozpocząć swój bieg, ulegają zawieszeniu.

Dotyczy to przykładowo:

        terminów na wniesienie odwołania od decyzji,

        wniesienia zażalenia od postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym,

    usunięcia braków formalnych podania.

UWAGA  

TERMINY ROZPOCZNĄ SWÓJ BIEG ALBO BĘDĄ BIEGŁY DALEJ NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY W POUCZENIU DO KONKRETNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA LUB W PIŚMIE POINFORMOWANO O TYM, ŻE OKREŚLONY TERMIN LICZONY OD MOMENTU DORĘCZENIA, NIE BIEGNIE W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I STANU EPIDEMII.

                                                            

1  7 dniem od momentu wejścia w życie przepisów zmKoronowirU jest dzień 23 maja 2020 r. jednakże, bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie może rozpocząć się w dzień wolny od pracy.

Załącznik: INFORMACJA!!! (Terminy od 25 maja 2020 MZON Ruda Śląska(1).pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry