ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze


BIP > Struktura własnościowaStruktura własnościowa

Filharmonia jako instytucja kultury – stanowi własność samorządową.

Gospodaruje samodzielnie własnym mieniem, na własny rachunek i ryzyko, prowadząc samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, opierając się na planach działalności zatwierdzonych przez Dyrektora .

Fundusz instytucji zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku, będących skutkiem:

-aktualizacji wyceny środków trwałych
-łączenia i podziału instytucji kultury
-dotacji na finansowanie rozwoju instytucji
-zysków lub strat bilansowych
- środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych

strzałka do góry