ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie


BIP > KomunikatINFORMACJA

DOTYCZY: Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  z dnia 20.08.2013 roku o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  na „wybór wykonawcy usług szkoleniowych” zawartych w komponencie ii projektu „modernizacja infrastruktury i podniesienia kwalifikacji personelu domu pomocy społecznej w Gościeradowie”  w ramach obszaru priorytetowego 4: rozwój społeczny i zasobów ludzkich obszaru tematycznego ochrona zdrowia szwajcarsko – polskiego programu współpracy wdrażanego w ramach  programu kik/55 „poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w ramach realizacji szwajcarsko polskiego programu współpracy- dla personelu  DPS w Gościeradowie”.

PEŁNA INFORMACJA W ZAŁĄCZENIU 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry