ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej im. hr Eligiusza Suchodolskiego


BIP > Mieszkańcy DPSMIESZKAŃCY I USŁUGI

grafika

Dom Pomocy Społecznej im. Hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie jest Domem dla dzieci i młodzieży
 i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jest Domem koedukacyjnym z miejscami dla 65 osób.
Dom zamieszkują osoby niepełnosprawne intelektualnie, w przedziale wiekowym od 12 - 73 lat. Większość mieszkańców stanowią mężczyźni. Przeważająca część mieszkańców wymaga całodobowej opieki i zapewnienia usług opiekuńczych, terapeutycznych, wychowawczych i pielęgniarskich.

Dom zapewnia usługi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, Statutem Domu oraz Regulaminem organizacyjnym. Obowiązująca Karta praw mieszkańców, reguluje prawa i obowiązki mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.

Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia lekarz rodzinny, który oferuje wizytę konsultacyjną raz w tygodniu, wizyty domowe w razie zachorowania mieszkańca, pomoc pielęgniarki środowiskowej w miarę potrzeb. Dom zapewnia również wizyty u lekarzy specjalistów na skierowania lekarza rodzinnego. Porad psychiatrycznych udziela lekarz psychiatra z SP ZOZ w Kraśniku. Porad i pomocy psychologicznej udziela zatrudniony w placówce psycholog.

Bezpośrednią opiekę nad wychowankami sprawują zespoły terapeutyczne oraz zespół pielęgniarski. Głównym celem pracy zespołów jest maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Zespoły opracowują i realizują indywidualne plany wsparcia, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego mieszkańca. Mieszkańcy mają zapewnione podstawowe zajęcia usamodzielniające w trakcie zajec świetlicowych oraz zajęcia terapeutyczne m.in: kulinarne, plastyczne, teatralno - artystyczne, krawieckie, sportowe, ogrodnicze, kinezyterapię, hipoterapię, zooterapię, terapię Snouzelen w Sali Doświadczania Świata, zajęcia w drużynie harcerskiej.

Organizowane są wycieczki rekreacyjno - turystyczne, biwaki, rajdy, imprezy integracyjne, urodziny i imieniny wychowanków.

Dzieci i młodzież objęte są programem nauczania specjalnego, zgodnym ze stopniem niepełnosprawności. Edukacje prowadzą pedagodzy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie – filia w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie. Część mieszkańców dojeżdża do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie, aby kontynuować naukę w klasach branżowych.

Z uwagi na niepełnosprawność, część mieszkańców wymagała ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego. Osoby te mają ustanowionego opiekuna prawnego lub kuratora. 

Załącznik: ergoterapia (119107907_1656445057867633_3186470692768932536_o.jpg)
Załącznik: zooterapia (118069819_2723401974595375_2438820565755960074_n.jpg)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Procedury postepowania w Domu Pomocy Społecznej

1. Procedura samorządności mieszkańców Domu.
2. Procedura przyjęcia do DPS.
3. Procedura wypisu mieszkańca z DPS.
4. Procedura pozostania mieszkańca DPS po 30 roku życia.
5. Procedura urlopowania mieszkańca DPS.
6. Procedura odwiedzin mieszkańca DPS.
7. Procedura postępowania w nieszczęśliwych wypadkach.
8. Procedura kontaktów ze społecznością lokalną.
9. Procedura postępowania w przypadku skarg i zażaleń.
10. Procedura utrzymania higieny mieszkańca DPS.
11. Procedura przyjmowania leków.
12. Procedura postępowania w przypadku śmierci mieszkańca DPS.
13. Procedura postępowania z depozytami mieszkańca DPS.

Załącznik: Depozyt (procedura postępowania z depozytami.doc)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry