ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie


BIP > AKTUALNOŚCIDofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na rok 2022 na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Kwota dofinansowania 57.744,00 

Zwiększenie o 22.083,00 

Razem: 79.827,00 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

GRANT POMAGAJMY RAZEM- rozliczenie końcowe

grafika

W ramach projektu pn."Romagajmy Razem" nr POWR.02.08.00-00-0103/20, współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczopnych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, otrzymał zgodnie z umową nr ROPS-I.9112.7.20.2020- grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 ,

w kwocie: 597.304,95, w tym:

środki UE 503.408,61

środki BP 93.896,34 

Zgodnie z umową wydatkowano; 590.739,85 


GRANT POMAGAJMY RAZEM aktualizacja

grafika

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie realizuje  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19

Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wartość projektu: 21 306 431,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł

Otrzymany Grant:

Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant w wysokości: 489.472,30zł (wysokość grantu według aktualizacji)

Okres realizacji projektu: 25 maja-31 marca 2021 r.

Załącznik: Pomagajmy Razem (informacja na stronę internetową DPS_po aktualizacji (1).docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

GRANT POMAGAJMY RAZEM

grafika

POMAGAJMY RAZEM GRANT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO , DZIAŁANIA 2.8 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Załącznik: GRANT (pomagajmy razem- informacja bip.docx)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Dotacja ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2021

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z dofinansowaniem bieżącej działalności domów pomocy społecznej, m.in. na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa COVID-19, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2021 zgodnie z umową PS-I.946.40.20.2021

w kwocie 39.521,00 zł   - całkowita wartość zadania 49.401,25 zł 


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

kontynuacja Grantu w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

grafika

Umowa o powierznie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr COVID-19.02.14.44 - dodatki dla personelu pielęgniarskiego, zawarta pomiędzy NFZ Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim w Olsztynie a Powiatem Mrągowskim dla Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzięży Niepełnosprawnych, ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo


ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTA ORAZ PERSONELU DPS NA CZAS COVID-19 (NFZ)

grafika

Umowa o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego wiedza, edukacja rozwój 2014-2020 Umowa Covid 19.14.0012 na dodatki dla pielęgniarek i śr ochrony osobistej , zawarta pomiędzy NFZ oddział Wojewódzki w Olsztynie a Powiatem Mrągowskim dla DPS w Mrągowie


PODZIĘKOWANIE

grafika

 

 

W imieniu własnym pracowników oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie, serdecznie dziękuję za wsparcie w postaci zabezpieczenia placówki w środki ochrony osobistej, w celu wzmocnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego presonelu i mieszkańców DPS. Dziękujemy bardzo za okazałą pomoc, jest nam ogromnie miło, że znajdują się osoby z sercem otwartym na potrzeby innego człowieka.

W szczególności:

1. Burmistrz Miasta Mrągowo 

2. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

3. Starosta Powiatu Mrągowskiego

4. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

5. Państwo Józef i Dorota Milewscy

6. Państwo Dorota i Mirosław Kalińscy 

7. Pan Jarosław Wierzchowski

8. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

9. Darowizny finansowe na cele statutowe DPS w Mrągowie za pośrednictwem stowarzyszenia "AMICUS"

    - Członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Poczcie Polskiej S.A  w Olsztynie

    - Państwo Barbara i Kazimierz Korwek

10. Indykpol w Olsztynie - za pośrednictwem Fundacji Banku Żywności w Olsztynie

 

 

Z wyrazami wdzięczności

Jolanta Iwanicka Dyrektor DPS 


Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie z lotu ptaka.

grafika

Dom Pomocy Społecznej w Mrągowie z lotu ptaka.


10 tysięcy złotych od Fundacji McDonald's

grafika

Podczas uroczystego otwarcia restauracji McDonald's w Mrągowie Fundacja McDonald's przekazała czek o wartości dziesięciu tysięcy na nasz dom. Serdecznie dziękujemy!


strzałka do góry