ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie


BIP > REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEREGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 8/ 2007
Dyrektora DPS
z dnia 11-09-2007 r.


REGULAMIN
NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W
DPS w MRĄGOWIE

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolne stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie na podstawie umowy o pracę.
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Na wszystkie wakujące stanowiska pracy w DPS w Mrągowie jest przeprowadzany proces rekrutacji.
2. Proces rekrutacji jest otwarty i konkurencyjny. Otwartość rekrutacji jest realizowana poprzez upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy w DPS w Mrągowie na stronie internetowej, tablicach informacyjnych , biurze pracy, oraz może być podana w prasie lokalnej lub o zasięgu regionalnym. Natomiast konkurencyjność rekrutacji jest realizowana poprzez zastosowanie procedury i narzędzi, które umożliwiają wybór osoby najlepiej przygotowanej do pracy na danym stanowisku oraz takiej osoby, która w największym stopniu spośród zgłaszających się kandydatów spełnia wymogi ogłoszenia o naborze.
3. Proces rekrutacji jest przeprowadzany w sposób nie naruszający zasad prawa pracy.

Rozdział II

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 2

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor,
W przypadku nowoutworzonych stanowisk konieczna jest analiza skutków finansowych zwiększenia zatrudnienia.
Wzór wniosku o przyjęciu nowego pracownika stanowi Załącznik Nr 1do regulaminu.

2. Informacja o której mowa w pkt. 1 winna być przekazana z miesięcznym wyprzedzeniem pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danego Wydziału.

3. Dyrektor dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia.
4. Kierownik komórki w którym wystepuje wakat zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji przez Dyrektora projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.

5. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 4 zawiera:

a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego te stanowisko,
b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
c) określenie uprawnień służących do wykonania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
d) określenie odpowiedzialności,
e) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

6. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Dyrektora powodują rozpoczęcie procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.


Rozdział III

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

§ 3

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor DPS wm.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a) Główny księgowy – Przewodniczący,
b) Pracownik wyznaczony przez Dyrektora będący jednocześnie sekretarzem komisji,
c) Kierownik zespołu wnioskującego o zatrudnienie,

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział IV

Etapy naboru

§ 4
Na etapy naboru składa się:

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

1.1 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym pracownik – kierujący Wydziałem Organizacji i Kadr umieszcza obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w DPS oraz zgłasza do Powiatowego Biura Pracy w Mrągowie.

1.2 Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in. w:

a) prasie regionalnej,

1.3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska urzędniczego,
c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e) wskazanie wymaganych dokumentów,
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

1.4. Ogłoszenie będzie znajdowało się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej przez okres nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych.

1.5. Czas na składanie ofert nie powinien być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

2.1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w DPS w Mrągowie. Dokumentacja może być dostarczona osobiście do sekretariatu DPS , lub też drogą pocztową.

2.2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oryginał kwestionariusza osobowego
g) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
h) zaświadczenie o stanie zdrowia

2.3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej. Dokumentacja złożona po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze zostanie przez Komisję Rekrutacyjną pozostawiona bez rozpatrzenia i zwrócona nadawcy.

2.4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza terminami ogłoszonej procedury kwalifikacyjnej.

3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.

3.1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna. Jest to I etap postępowania konkursowego, który odbywa się bez udziału kandydata i ma na celu przygotowanie dokumentacji mającej na celu przeprowadzenie postępowania.

3.2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami złożonymi przez kandydatów.

3.3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

3.4 Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym i podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydata lub kandydatów do II etapu postępowania konkursowego.

3.5 Komisja Rekrutacyjna wyznacza miejsce i termin II etapu postępowania konkursowego.

4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

4.1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

4.2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

4.4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.5. Wybór końcowy kandydatów:

5.1. II etap postępowania konkursowego polega na wyborze najlepszego kandydata. Na wybór składają się:

a) test kwalifikacyjny
i/lub
b) rozmowa kwalifikacyjna.

O zastosowaniu jednej, lub obu tych metod decyduje Komisja Rekrutacyjna.


Test kwalifikacyjny

5.2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

5.3. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową. Kandydat w sumie z testu może maksymalnie otrzymać 20 punktów.


Rozmowa kwalifikacyjna

5.4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.

5.5. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b) posiadaną wiedzę na temat, przepisów prawa w ogóle
c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d) cele zawodowe kandydata.

5.6. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

5.7. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

5.8. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

5.9. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

5.10. Jeżeli z przedłożonych dokumentów aplikacyjnych jednego z kandydatów wynika , ze spełnia on wszystkie wymagania ( niezbedne i dodatkowe) zawarte w ogłoszeniu na przeprowadzany nabór na wolne stanowisko urzędnicze, to wybór tego kandydata jest na tym etapie uznawany za najlepszy i nie przeprowadza się już z pozostałymi rozmowy kwalifikacyjnej ani testu.

5.11. Jeżeli z przedłozonych dokumentów aplikacyjnych wynika , ze więcej niż jedna osoba spełnia wszystkie wymagania ( niezbedne i dodatkowe) , wówczas ma zastosowanie pkt od 5.1 do 5.8.


6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

6.1. Po zakończeniu procedury naboru Sekretarz Komisji sporządza protokół.

6.2. Protokół zawiera w szczególności:

a) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona , nazwiska i adresy nie więcej niż 5 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.7. Informacje o wynikach naboru

7.1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

7.2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska urzędniczego,
c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata oraz uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
7.3. Informację o wyniku naboru Przewodniczący komisji rekrutacyjnej upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS w Mrągowie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

7.4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1,2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Rozdział XII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 5

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane w Wydziale Organizacji i Kadr, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.Załączniki:
1. Wniosek o zgłoszenie potrzeb rekrutacyjnych
2. Karta oceny kandydata
3. Kwestionariusz rozmowy kfalifikacyjnej
4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
5. Protokół z wyniku konkursuZarządzenie nr 11/2009


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie z dnia 26.11.2009r.§ 1

Z dniem 01. grudnia 2009r. wprowadza się aneks nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze wg załącznika.Mrągowo, 26.11.2009r.

Dyrektor
mgr J. Iwanicka


Aneks nr 1

do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w DPS w Mrągowie z dnia 11.09.2007r.

§ 1
W rozdziale I § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Regulamin określa zasady procesu rekrutacji zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych w DPS Mrągowo. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego. „

§ 2
W rozdziale IV § 4 :
– część: etapy naboru –
1) w pkt. 1.: skreśla się ppkt. 1.4, a podpunkty 1.1. i 1.5. otrzymują brzmienie:

„1.1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dn. 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej DPS.”

1.4. - skreślony

„1.5. Termin składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.”

2) pkt. 2. podpunkt 2.2b po przecinku dodaje się słowa:

„2.2.b) ,opatrzony klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.”

2) pkt. 2. podpunkt 2.2g otrzymuje brzmienie:

„2.2.g) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego ( przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).”

3) w pkt. 2. dodaje się podpunkt 2.2.i) w brzmieniu:

„2.2.i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.”

4) w ppkt. 6.2. dodaje się tiret c) i d), które otrzymują brzmienie:

„c) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne”,
„d) skład komisji prowadzącej nabór”.

5)w pkt. 7 skreśla się ppkt. 7.1.:

„7.1. - skreślony.”

§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem 01.12.2009r.

DYREKTOR
mgr J. Iwanicka


strzałka do góry