ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie


BIP > STATUTSTATUT

                                                                                                              Załącznik do uchwały Nr  XXXV/321/2006
                                                                                                              Rady Powiatu w Mrągowie z dnia  13.06.2006r.


S  T  A  T  U  T

DOMU      POMOCY    SPOŁECZNEJ
DLA DZIECI  I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W   MRĄGOWIE
Rozdział  1

Postanowienia ogólne


§ 1.
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i  Młodzieży Niepełnosprawnych  z siedzibą  w  Mrągowie  przy  ul. Młodkowskiego 19,   zwany  w  dalszej części statutu „Domem”,   działa na podstawie:

1) ustawy  z  dnia  12   marca 2004 r.  o  pomocy   społecznej  (Dz.U. z  2013r., poz. 182, z późn. zmianami),
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.  z 2012r., poz. 964),
3) ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póżn.zm.),
4) zarządzenia Nr 26/a Wojewody Olsztyńskiego z dnia 01 lutego 1990r. w sprawie utworzenia Państwowego Domu  Pomocy  Społecznej  dla Dzieci  w Mrągowie,
5) niniejszego statutu. 
6) decyzji nr PS.II.9013-013/06 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie wydania na czas nieokreślony Powiatowi Mrągowskiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych intelektualnie z siedzibą w Mrągowie.

§ 2.
1. Dom, jest  jednostką  organizacyjną Powiatu.

2. Formą organizacyjno-prawną działalności Domu jest jednostka budżetowa.

3. Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

4. Liczbę  miejsc  w  Domu  ustala  Wojewoda Warmińsko-Mazurski w decyzji o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu.   
Rozdział 2


Działalność  Domu


§ 3.
Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodny ze stan-dardem, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców.

§ 4.
 Zadaniem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności.

§ 5.
Dom,  na  poziomie  obowiązującego  standardu,  świadczy  swoim  mieszkańcom usługi:

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając m.in.:
    a) miejsce zamieszkania,
    b) wyżywienie,
    c) odzież i obuwie,
    
2) opiekuńcze, polegające m.in. na:
    a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
    b) pielęgnacji,
    
3) wspomagające, polegające m.in. na:
    a) umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,   
    b) podnoszeniu sprawności  i aktywizowaniu mieszkańców,
    c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
           
4) w zakresie potrzeb edukacyjnych, zapewniające dzieciom i młodzieży:
    a) pobieranie nauki,
    b) uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
   

§ 6.
 Dom  umożliwia  mieszkańcom  korzystanie  z  przysługujących  im  na  podstawie  odrębnych  przepisów   świadczeń zdrowotnych  oraz  pokrywa  opłaty  ryczałtowe i  częściową  odpłatność do wysokości limitu ceny,   przewidziane w  ustawie o  świad-czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


§ 7.
Dom opłaca obowiązkowe składki  na  ubezpieczenie zdrowotne  za tych miesz-kańców,  w  stosunku do  których  ustawa  o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-wanych ze środków publicznych  taki obowiązek nakłada.

§ 8.
 Szczegółowe zasady przyjmowania i pobytu w Domu,  a także zakres świadczonych  usług  oraz  prawa  i  obowiązki  jego  mieszkańców,   określa   regulamin  orga-nizacyjny Domu.

§9.
W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się m.in. następujące zasady:
podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,
posiadania własnych drobnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,
możliwości korzystania z własnego ubrania,
zapewnienia własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,
spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,
umożliwianie udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,
aktywnego trybu życia, angażowania w czynności życia codziennego, zabawy, terapię zajęciową, pracę, rekreację,
zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestniczeniem w różnych formach aktywności,
przełamywanie izolacji i monotonii życia w Domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem.

§10

Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych            i przedmiotów wartościowych. W przypadku osób mających trudności z samodzielnym dysponowaniem pieniędzmi, Dom we współpracy z pracownikiem socjalnym oraz prawnym opiekunem tych osób pomaga w dokonywaniu zakupów.


§11
Prawa i obowiązki mieszkańców Domu:
1. Mieszkaniec Domu ma prawo do:
opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej,
godnego traktowania, kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i korzystania z nich,
uzyskiwania informacji o stanie zdrowia,
poszanowania intymności, pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb i zapewnieniu sobie ochrony prawnej,
uczestniczeniu w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby,
przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,
przebywania poza Domem, poprzednim zawiadomieniu Dyrektora Domu o takim  zamiarze.
2. Obowiązkiem mieszkańca Domu jest w szczególności:
dbałość, w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach i wokół siebie,
przestrzeganie regulaminu porządkowego Domu, norm i zasad współżycia,
współdziałanie z personelem w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb,
przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu,
dbałość o mienie Domu.

Rozdział  3


Organizacja  i  zarządzanie

§ 12.
  Domem  kieruje  dyrektor  powołany przez Zarząd Powiatu.  Dyrektor  kieruje Domem przy  pomocy głównego księgowego oraz innych pracowników będących członkami zespołu kierowniczego.

§ 13.
Dyrektor Domu działa zgodnie z przepisami prawa, samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność,  w szczególności:
1) zarządza Domem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór nad majątkiem Domu,
3) tworzy  warunki  realizacji  zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie    
    środkami  określonymi  w  planie  finansowym Domu  i  ponosi odpowiedzialność    
    za ich prawidłowe wykorzystanie,
4) utrzymuje kontakty z rodzinami, opiekunami prawnymi mieszkańców Domu,
5) dba o uregulowanie sytuacji prawnej mieszkańców niezdolnych całkowicie lub częściowo do podejmowania decyzji w sprawach własnych.


§ 14.
Dyrektor Domu wykonuje  czynności  pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

Rozdział  4

Zasady  gospodarki  finansowej


§ 15.
1.Dom  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  przepisami  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 


§ 16.
 Podstawą  gospodarki  finansowej Domu  jest roczny plan finansowy dochodów   i  wydatków  zatwierdzany  przez Zarząd Powiatu w Mrągowie  w  oparciu o uchwalony
budżet Powiatu.

§ 17.
Dom prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  
     Rozdział  5

Postanowienia  końcowe


§ 18.
Zmiany  w  statucie  mogą  być  dokonywane w  trybie  określonym dla jego nadania.

strzałka do góry