ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach


BIP > DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności na lata 2024-2025

plan w załączniku

Załącznik: plan (1.2024-1.pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

w załączniku


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport w załącznikach

Załącznik: Raport (document(4).pdf)
Załącznik: Raport (document(3).pdf)

Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Lyskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej BIP Domu Pomocy Społecznej w Lyskach.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2020r.

 

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Michał Marcol , dps@powiatrybnicki.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 32 4300006. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępniania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodekrypcji itp. Żądanie powinno  zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji  za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej  sposób przedstawienia  tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje  o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądanie będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

http://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej

Data: 23.03.2020r.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

44-295 Lyski

Ul. Rybnicka 7

Tel. 32 4300006

Faks. 32 4300006

e-mail: dps@powiatrybnicki.pl

strona internetowa: http://biuletyn.abip.pl/dps_lyski/

Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/27967

Skróty klawiszowe

Standardowe zależne od przeglądarki użytkownika. Brak indywidualnych skrótów klawiaturowych dedykowanych dla niniejszej strony www.

Dostępność architektoniczna

Jednostka posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Jednostka posiada windy i toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jednostka posiada dzwonek przywołujący pracownika do obsługi osoby niepełnosprawnej na parterze.

Informacja o dostępności tłumacza migowego

Placówka posiada tłumacza języka migowego.


strzałka do góry