ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach


BIP > Informacja o realizacji projektu pt.:ŚLĄSKIE KADRYInformacja o realizacji projektu pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19

Realizując obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne wynikające z zał. Nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19” Dom Pomocy Społecznej w Lyskach informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, w tym osób realizujących  usługi społeczne w domach pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

W wyniku  starań Powiatu Rybnickiego, który składał wniosek i ubiegał się o grant,  Dom Pomocy Społecznej w Lyskach  uzyskał dofinansowanie w  kwocie: 356 000,00 zł.   Z uzyskanego wsparcia DPS będzie mógł sfinansować:

1. Dodatki do wynagrodzeń przez okres 4 miesięcy dla pracowników zatrudnionych w Domu wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem w szczególności: opiekunom, pokojowym, terapeutom oraz innym bezpośrednio zaangażowanym   w walkę z COVID-19, z mieszkańcem i na rzecz mieszkańca.


strzałka do góry