ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej p.w.św. Józefa w Lyskach


BIP > KLAUZULA INFORMACYJNA RODOKLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) poniżej przedstawiamy klauzulę informującą o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz  przysługujących  Pani/Panu  prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach reprezentowany przez Dyrektora. Adres Administratora: ul. Rybnicka 7, 44-295 Lyski.

2.    Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres pocztowy lub adres e-mail: iodo@dpslyski.pl.

3.    Dom Pomocy Społecznej pw. Józefa w Lyskach może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania swoich zadań realizowanych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. e  RODO), zawarcia umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b  RODO) oraz wypełniania obowiązków ustawowych  wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c  RODO),  m.in.:

1)   realizacji zadań statutowych DPS,

2)   umożliwienia interesariuszom realizacji praw i obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

3)   obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,

4)   realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,

5)   prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

6)   prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,

7)   archiwizacji w/w dokumentów oraz danych.

w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przetwarzanie wizerunku w postaci filmików lub zdjęć) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO).

4.    Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji naszych ustawowych zadań oraz na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5.    Dane osobowe  są przetwarzane przez okres  niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż okres wymagany  przepisami prawa, a  dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub  do czasu cofnięcia zgody.

6.    W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Dane osobowe nie podlegają też profilowaniu.

7.    W związku z przetwarzaniem przez Dom Pomocy Społecznej pw. św. Józefa  w Lyskach Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)   dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach;

2)     sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

3)     ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

4)     usunięcia danych.

 

8.    W celu realizacji powyższych praw może Pan/Pani złożyć pisemny wniosek do Administratora, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w pkt.1.

9.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej pw. św. Józefa w Lyskach                       Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193),                     ul. Stawki 2.

 

10. Administrator danych nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


strzałka do góry