ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


BIP > Podstawowe daneKontakt z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

 Elżbieta Kowalik - Wirowska

przyjmuje interesantów codziennie od 9.00 do 11.00
w środy w sprawach skarg i wniosków
w godzinach 12.00 - 17.00
Telefon  25  758  17  70
e-mail: dyrektor@mopsmm.pl


Kontakt z Kierownikiem Działu Księgowości

Główny Księgowy
Ewa Zgutka
przyjmuje w pok. nr 2 na III piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
telefon 25 759 60 31, 25 758 22 24 wewnętrzny 13
e-mail: ksiegowosc@mopsmm.pl
Pracownicy Działu
telefon  25 758 73 48, 25 758 22 24 wewnętrzny 14 III piętro  pokój  3


Kontakt z Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej


 
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
 
Monika Michalik-Towani 
 
przyjmuje w pok. nr 7 na I piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

telefon 25 758 22 24 wewnętrzny  22
e-mail: kierownikdps@mopsmm.pl 
  


Kontakt z Kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
 Aleksandra Karasiewicz
przyjmuje w pok. nr 2 na II piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

telefon 25 758 22 24 wewnętrzny 16
e-mail: dsra@mopsmm.pl
  
 Pracownicy Działu 
     tel. 25 758 68 75 II p. pok. 1
            25 758 22 24 wew. 25, 25 758 68 88 IIp. pok. 5 
 
Rachunki Bankowe: 
Fundusz Alimentacyjny: 33 9226 0005 0024 4781 2000 0080
Świadczenia Rodzinne: 12 9226 0005 0024 4781 2000 0070 


Dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 25 A
 
NIP 822-113-50-79  REGON 005172770
 
Rachunek Bankowy MOPS Nr.: 80 9226 0005 0024 4781 2000 0010 

zapraszamy
w poniedziaki, wtorki i czwartki  w godzinach 8.00 - 16.00
w środy w godzinach  8.00  - 17.00
w piątki  w godzinach 8.00 - 15.00

Biuro Obsługi Klienta
Telefon / Fax. 25 758 22 24 wewnętrzny 11 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119):

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 25A.

- W przypadku pytań co do sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@mopsmm.pl

- Przedmiotem przetwarzania są wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji zadań ustawowych i statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim posiada prawo wglądu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 

 
 


Informacja dla osób niedosłyszących

grafika

Informacja dla osób niedosłyszących
W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.Nr 209, poz. 1243) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że zgłoszenie chęci załatwienia spraw należących do właściwości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim powinno nastąpić co najmniej na 2 dni robocze przed tym zdarzeniem poprzez kontakt z panią Elżbietą Krajewską, pracownikiem Ośrodka posługującym się językiem migowym za pomocą:
- poczty elektronicznej: fa@mopsmm.pl
- faksu: 25 758 22 24
 


strzałka do góry