ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


BIP > Klauzula informacyjna RODOKlauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy ul. Kościuszki 25A.

2.       W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail: iod@mopsmm.pl

3.       Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podst. art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych w ramach działalności MOPS w Mińsku Mazowieckim.

4.       Pana/Pani dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji świadczeń, o które Pan/Pani wnioskuje.

6.       Przysługuje Panu/Pani prawo do:

a.       dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO);

b.      sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO);

c.       żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO).

7.       Dane osobowe Pana/Pani mogą być przekazywane:

a.       podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.      podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8.       Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 


strzałka do góry