ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


BIP > Deklaracja dostępnościDeklaracja Dostępności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Oświadczenie w sprawie dostępności


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biuletyn.abip.pl/mopsmm.


Data publikacji strony internetowej: 2012-01-18


Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2024-01-05


Strona internetowa jest zgodna z ustawą dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Podczas przeprowadzanej samooceny skorzystano z dostępnego narzędzia: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.biuletyn.abip.pl/mopsmm/ spełnia wymagania w 100%. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.


Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2019-11-06


Skróty klawiaturowe


 


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Szubarczykit@mopsmm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 25 758 22 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


 


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Cezary Szubarczyk, adres poczty elektronicznej it@mopsmm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 758 22 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, bądź jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Kościuszki.
Pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmują trzy piętra budynku. Pomiędzy piętrami można przemieszczać się po schodach. W budynku nie ma windy.
Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie Biura Obsługi Klienta, które znajduje się na parterze.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dla osób głuchoniemym istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracownika Ośrodka, posługującego się językiem migowym, po uprzednim umówieniu wizyty drogą elektroniczną pod adresem fa@mopsmm.pl albo faxem: 25 758 22 24.
W Ośrodku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących i psów przewodników.
W pobliżu budynku znajduje się publiczny płatny parking, w tym z oznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry