ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


BIP > Ponowne wykorzystywaniePonowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ogólny opis:

 1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji na cele jej ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach (komercyjnych lub niekomercyjnych,) innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 2. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna udostępniona:

a.     na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,

b.    w inny sposób niż w Biuletynie,

c.     na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

 1. Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Dopuszcza się sytuacje udostępnienia informacji z zachowaniem określonych poniżej warunków i opłat.
 2. Ustawowy katalog warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej, jakie podmiot zobowiązany może ustanowić, udostępniając informację publiczną do ponownego wykorzystywania dotyczy:

a.     obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,

b.    obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

c.     obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

d.    zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje,

e.    określenia sposobu korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, zapewniający możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.

 1. Informacje publiczne zamieszczone w BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej są udostępnianie na cele ponownego wykorzystania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. W przypadku udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania na wniosek ewentualne zasady lub wysokość opłat będą określane indywidualnie i przekazane wnioskodawcy w formie oferty.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej.
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.

Udostępnianie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania:

 1. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Sposób dostarczenia dokumentów:

1.    Wniosek można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie ePUAP dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl lub za pomocą e-mail na skrzynkę mops@mopsmm.pl lub przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki, bądź faksem na numer: 25 758 22 24 lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

2.    W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 1. W przypadku konieczności sprecyzowania przedmiotu wniosku szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu wraz z danymi kontaktowymi dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Struktura organizacyjna pod adresem: http://biuletyn.abip.pl

Opłaty:

 1. Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej udostępnianej na wniosek o ponowne wykorzystywanie tej informacji, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Nakładając opłatę, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Chodzi o takie nietypowe zlecenia, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji w danym podmiocie zobowiązanym. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 3. Sposoby rozpatrzenia wniosku:

a.     przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami (w przypadku posiadania informacji publicznej przez wnioskodawcę zawiadamia go o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania),

b.    przedstawienie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów,

c.     odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej (w formie decyzji administracyjnej), gdy dostęp do informacji publicznej został ustawowo ograniczony lub też gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim. Podmiot może także odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, gdy opracowywanie, a w szczególności przetworzenie, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 1. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.     poprzez pocztę tradycyjną bądź elektroniczną.

b.    osobiście w siedzibie urzędu.

c.     poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Tryb odwoławczy:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania informacji, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, w drodze decyzji, rozstrzyga się o warunkach ponownego wykorzystania informacji lub o wysokości opłat.
 2. Do skarg rozpatrywanych o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, stosuje się przepisy ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

a.     przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b.    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 1. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kpa. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
 2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

  


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry