ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim


BIP > Rejestry, ewidencje i archiwaREJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Dział Księgowości

- rejestr umów

- rejestr zamówień publicznych

- wykazy spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazanych do archiwum

 

Biuro Obsługi Klienta

- rejestr przesyłek przychodzących

- rejestr przesyłek wychodzących

- rejestr upoważnień

- rejestr skarg i wniosków

- rejestr pieczęci

- rejestr wydanych zarządzeń

- rejestr wydanych świadectw pracy

- rejestr delegacji służbowych

- rejestr zaświadczeń

- ewidencja czasu pracy

- księga druków ścisłego zarachowania

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

- rejestr odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

- rejestr wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

- rejestr wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

- rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

- rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

- rejestr wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

- rejestr wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

- rejestr zaświadczeń

- rejestr wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego

- rejestr dłużników alimentacyjnych

- rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

- rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

- rejestr wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- rejestr wniosków o przyznanie dodatku energetycznego

 

Dział Pomocy Środowiskowej

- rejestr zasiłków stałych

- rejestr zasiłków okresowych

- rejestr zasiłków celowych

- rejestr stypendiów szkolnych

- rejestr dożywiania w szkole

- rejestr usług opiekuńczych

- rejestr domów pomocy społecznej

- rejestr świadczeń zdrowotnych

- rejestr biletów kredytowanych

- rejestr noclegowni

- rejestr skierowań do stołówki Caritas

- rejestr domów dziennego pobytu

- rejestr osób korzystających z programu FEAD

- elektroniczny rejestr klientów ośrodka

Dane we wskazanych rejestrach i ewidencjach dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznje w Mińsku Mazowieckim od poniedziałku do piątku w regulaminowo ustalonych godzinach pracy. Udostępnianie danych w nich zawartych odbywa się zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  do informacji publicznej. Ograniczenia w dostępie do danych ujętych w rejestrach i ewidencjach wynikają z pzepisów szczególnych wprowadzających konieczność zachowania tajemnicy, oraz ochrony danych.


strzałka do góry