ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatPrzetarg nieograniczony - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Informujemy, iż na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku pod adresem  http://zochcinek.pl/zamowieniapubliczne/biezacezamowienia zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
Ogłoszenie zostało umieszczone również w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogloszenie nr 524969-N-2019 z dnia 2019-03-13r.