ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > Kierownictwo jednostkiKierownictwo jednostki

p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku
Jarosław Basak

 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

a) reprezentowanie Domu na zewnątrz,
b) racjonalne planowanie i wykorzystywanie środków finansowych w sposób
zabezpieczający optymalne funkcjonowanie Domu,
c) należyty dobór kadry oraz stałe podnoszenie kwalifikacji,
d) kierowanie się w swojej działalności zawodowej przy podejmowaniu decyzji
dobrem mieszkańców oraz przepisami prawa,
e) wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych.

 

Dane teleadresowe do kontaktu z kierownictwem:

 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
Zochcinek 42
27-500 Opatów

 

tel. / fax: (15) 868 28 18
tel.: (15) 868 35 94, 868 35 92
e-mail: dps@zochcinek.pl

Skrytka ePUAP: /DPS_42/SkrytkaESP 

 

Terminy przyjmowania stron przez kierownictwo jednostki: we wtorki w godzinach 10:00 – 13:00

Tryb umawiania spotkań: poprzez sekretariat pod podanymi powyżej numerami telefonów lub w siedzibie jednostki.

 


strzałka do góry