ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > Klauzula dla uczestników WTZKlauzula informacyjna dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Klauzula informacyjna dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje, że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt:

·      pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

·      telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

·      drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.    Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować:

·      pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

·      telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

·      drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

· Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia i włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit e oraz art. 9 ust. 2 lit. d, lit. g RODO,

· Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych art. 6 ust 1 lit a RODO.

 

4.    Źródło pochodzenia danych osobowych. Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. W przypadku mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz ich opiekunów prawnych/kuratorów obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

 

5.    Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

 

6.    Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

7.    Posiadają Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

· wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry