ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > Charakterystyka obiektuCharakterystyka obiektu

Cel, zadania i przedmiot działalności Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

1. Dom jest stacjonarną jednostką organizacyjną pomocy społecznej.
2. Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych, obojga płci, przewlekle psychicznie
chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia
konieczność zapewnienia całodobowej opieki osób trzecich.
3. Celem Domu jest zapewnienie mieszkającym w nim mieszkańcom całodobowej
opieki i bezpieczeństwa oraz świadczenie usług zgodnie z określonymi standardami.
4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących im na podstawie
odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych, oraz pokrywa opłaty ryczałtowe
i częściowe do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym.
5. Dom jako samorządowa jednostka powiatu realizuje zadania powiatu z zakresu
pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie.
6. Dom zapewnia mieszkańcom w szczególności:
1) w zakresie potrzeb bytowych:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości;
2) w zakresie usług opiekuńczych:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
3) w zakresie usług wspomagających:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną
i społecznością lokalną,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego
możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy,
szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki
do takiego usamodzielnienia,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych
i przedmiotów wartościowych,
i) finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu
wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie
nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu
mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
k) sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

 

O nas
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku - położony jest na wsi, w pięknej, malowniczej okolicy Gór Świętokrzyskich, nieopodal starego i zabytkowego Opatowa. Placówka nasza przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.


Nadrzędnym celem naszej ośrodka jest podmiotowe traktowanie każdego mieszkańca z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości, istotą działania wykwalifikowanego specjalistycznie personelu jest świadczenie wszechstronnej pomocy, aby każdy czuł się bezpieczny, potrzebny i mógł rozwijać swoje zainteresowania.


Posiadamy również 32 miejsca w Lokalach Aktywizujących dające możliwość usamodzielniania się naszych podopiecznych.


Zapewniamy warunki mieszkaniowe zgodne z obowiązującymi standardami, pokoje jedno i dwuosobowe z łazienkami. Ponadto nasi mieszkańcy mają do dyspozycji sale terapii zajęciowej, świetlice, kuchenki podręczne. Posiadamy także kaplicę, nowocześnie wyposażoną pralnię z zapleczem krawieckim.


Posiadamy nowoczesny i profesjonalny sprzęt do ćwiczeń i zabiegów rehabilitacyjnych.


Dom Pomocy społecznej w Zochcinku prowadzi różne formy terapii zajęciowej: muzykoterapię, filmoterapię, gastroterapię- zajęcia kulinarne, ergoterapię- terapia poprzez pracę, terapię doświadczania świata- poprzez narządy zmysłu, hipoterapię, zooterapię – terapię poprzez kontakt ze zwierzętami, silwoterapię – poprzez kontakt z przyrodą.


Dom posiada własną kuchnię i stołówkę, zapewniamy codzienne wyżywienie z uwzględnieniem diet wskazanych przez lekarza. Trzy posiłki dzienne z możliwością całodobowego dostępu do podstawowych środków żywności.


Malowniczy teren naszego Domu obejmuje m.in. piękny park, akweny wodne, boisko z kącikiem rekreacyjnym, sad owocowy, łąki. Naszą duma jest posiadanie rożnych zwierząt, które są atrakcją i wsparciem dla naszych podopiecznych. Cały czas rozwijamy się, czynimy starania w kwestii pozyskiwania nowych zwierząt gdyż ich obecność w otoczeniu tej pięknej, malowniczej przyrody przynosi bardzo dobre rezultaty w leczeniu naszych mieszkańców, co jest dla nas bezwzględnym priorytetem.


strzałka do góry