ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > Klauzula informacyjna dla kontrahentówKlauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję że:

 

1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez dyrektora. Kontakt:

· pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

· telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

· drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.        Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować:

· pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

· telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

· drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.        Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

a)    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

b)   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie zgody,

c)    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

d)   art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

e)    Przepisy Ustawy Kodeks Cywilny oraz przepisy właściwych aktów wykonawczych.

 

4.         Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom zajmującym się świadczeniem usług na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratora.

 

5.        Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepis prawa, które mogą Administratora obligować do przetwarzania danych przez określony czas (np. 5-letni obowiązek archiwizacyjny dotyczący dokumentów przechowywanych w celach podatkowych) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.

 

6.        Posiadają Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf