ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > Klauzula informacyjna dla pracownikówKlauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje, że:

 

1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt:

· pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

· telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

· drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.        Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować:

· pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

· telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

· drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.        Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

b)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze takich jak  np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,

c)   art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

d)  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie zgody, 

e)  art. 9 ust. 2 lit. b - przetwarzanie danych szczególnych kategorii może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP,

f)   Przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz przepisy właściwych aktów wykonawczych.

 

4.        Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom zajmującym się świadczeniem usług na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratora.

 

5.        Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

6.        Posiadają Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf