ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > Klauzula dla mieszkańców i odwiedzającychKlauzula informacyjna dla mieszkańców i odwiedzających

Klauzula informacyjna dla mieszkańców i odwiedzających

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje że:

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt:

·       pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

·       telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

·       drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.    Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować:

·       pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

·       telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

·       drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

·  przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, jak również jest niezbędne  do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - art. 6 ust. 1 lit. e  RODO. Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (w tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej), oraz zadań zleconych Jednostce przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów odrębnych,

·  Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych art. 6 ust 1 lit a RODO – w zakresie świadczenia na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku społecznie oczekiwanych usług dodatkowych.

 

4.    Źródło pochodzenia danych osobowych. Dane osobowe pozyskiwane są od wnioskodawcy, osób trzecich i innych instytucji publicznych na potrzeby prowadzonej sprawy. W przypadku mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku oraz ich opiekunów prawnych/kuratorów obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

 

5.    Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

 

6.    Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane. Termin ten określony jest w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, tj. 50 lat.

 

7.    Posiadają Państwo prawo do:

·  dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

·  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

·  wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf

strzałka do góry