ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracyKlauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuje, że:

 

1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt:

· pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

· telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

· drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   dps@zochcinek.pl

 

2.        Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować:

· pisemnie pod adresem: Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów,

· telefonicznie pod nr telefonu: (15) 868 28 18,

· drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres:   iod@zochcinek.pl

 

3.        Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

a)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze,

b)   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - na podstawie zgody, w przypadku min. danych wrażliwych.

 

4.        Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom zajmującym się świadczeniem usług na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na rzecz Administratora.

 

5.        Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

6.        Posiadają Państwo prawo do:

· dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

· cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Wzór ewentualnej zgody przy podaniu przez kandydata danych wrażliwych:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV oraz załączonych do niego dokumentach.”


Pobierz aplikację do wyświetlania załączników: Pobierz aplikację Acrobat Reader - dokumenty pdf