ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Informujemy, że na stronie Urzęu Zamówien Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie
Numer ogłoszenia: 406314 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia lokali aktywizując, sali doświadczania świata, gastroterapii, zooterapii i sprzętu wodnego do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.