ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku


BIP > KomunikatOgłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Informujemy, że na stronie Urzęu Zamówien Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie Nr: 321438 - 2014
o zamówieniu publicznym - usługi przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Przedmiotem zamówienia była usługa przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku w ramach projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Cel 2: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.